Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 26

“Richoni Oseweni”

“Richoni Oseweni”

MATHAYO 9:1-8 MARIKO 2:1-12 LUKA 5:17-26

  • YESU WEYO NE JATUO MAR ABACH RICHONE KENDO OCHANGE

Nyaka chop sani, ji mang’eny man kuonde mopogore opogore koro osewinjo humb Yesu. Ng’enygi wuotho ka gia kuonde maboyo mondo gibi giwinje kendo gine honni motimo. Kata kamano, bang’ odiechienge moko Yesu duogo Kapernaum kama osetimoe tijene mang’eny. Wach landore e taondni ni oseduogo. Taondni ni e bath Nam Galili. Nikech mano, ji mang’eny biro nyaka e ot ma entie. Moko kuom joma obirogo gin Jo-Farisai kod jopuonj mag Chik mowuok Galili, gi Judea, kaachiel gi Jerusalem.

‘Omiyo, ji mang’eny chokore ma onge thuolo moro amora ma odong’ kata mana e dhoot, kae to ochako yalonegi wach.’ (Mariko 2:2) Koro nitie gimoro makende machiegni timore. En gima biro konyowa ng’eyo teko ma Yesu nigo mar tieko gino sie ma miyo dhano yudoga chandruok, kendo kaka onyalo konyo joma ohero mondo gidag ma ok gituore.

Sama Yesu puonjo e ot mopong’ gi ji, jomoko ang’wen kelone jatuo mar abach ka giting’e e otanda. Gidwaro ni Yesu ochangnegi osiepgino. Kata kamano, nikech ji ng’eny, ok “ginyal kele achiel kachiel ir Yesu.” (Mariko 2:4) Parie kaka mano nyalo nyoso chuny ng’ato. Giidho nyaka e tat odno kendo gitucho kamoro e tado. Kae to giloro otanda moting’o jatuono nyaka e i ot.

Be Yesu bedo gi mirima nikech gichocho gima otimo? Ooyo, ngang’! Omor ahinya gi yie ma jogo nyiso, omiyo owacho ne jatuo abachno niya: “Richoni oseweni.” (Mathayo 9:2) To be en adier ni Yesu nigi teko mar weyo ne ng’ato richo? Wachno chando jondiko gi Jo-Farisai kendo gipenjore niya: “Ere gimomiyo jali wuoyo kama? Ng’atni ochayo Nyasaye. En ng’ano ma nyalo weyo ne ji richo ma ok mana ng’at achiel, ma en Nyasaye?”​—Mariko 2:7.

Nikech Yesu ong’eyo parogi, owachonegi kama: “Ang’o momiyo upenjoru wechegi e chunyu? Mane mayot? Wacho ne ja abachno ni, ‘Richoni oseweni,’ koso wacho ni, ‘Chung’ mondo ikaw otandani kendo iwuoth’?” (Mariko 2:8, 9) En adier ni misango ma Yesu ne dhi chiwo e kinde mabiro miyo obedo gi nyalo mar weyo ne ng’atno richo.

Kae to Yesu timo gima nyiso oganda man kanyo moriwo nyaka joma kwede, ni kata ka en e piny, en gi teko mar weyo ne ji richogi. Ochiko jatuo abachno niya: “Awachoni, Chung’ ikaw otandani kendo idhi dalani.” Kendo jalno timo kamano gikanyono. Owuotho koting’o otandane e nyim ji duto man kanyo. Ji wuoro sidang’! Gipako Nyasaye kendo giwuoro kama: “Pok ne waneno ngang’ gima kama”!​—Mariko 2:11, 12.

Ber ng’eyo ni Yesu nyiso ni nitie tudruok e kind richo kod tuoche. Kendo ni weyo ne ji richogi miyo gibedo ma onge tuoche. Muma puonjo ni janyuolwa mokwongo ma en Adam notimo richo, kendo ni waduto wabedo matuo kendo watho nikech richo ma ne onyuolwago. Kata kamano, e bwo loch mar Pinyruodh Nyasaye, Yesu biro weyo richo ne ji duto mohero Nyasaye kendo ma tiyone. Kindego, tuoche ok nobedie nyaka chieng’.​—Jo-Rumi 5:12, 18, 19.