Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 57

Yesu Chango Nyako Moro kod Ng’at ma Ite Odino

Yesu Chango Nyako Moro kod Ng’at ma Ite Odino

MATHAYO 15:21-31 MARIKO 7:24-37

  • YESU CHANGO DHAKO MORO MA NYA-FOINIKE

  • YESU CHANGO NG’AT MORO MA ITE ODINO KENDO MA OK NYAL WUOYO

Bang’ kwedo Jo-Farisai nikech kitgi mar luwo timbe kod chike mag dhano, Yesu wuok kanyo kanyachiel gi jopuonjrene. Owuotho kilomita mang’eny kochomo gwenge mag Tiro kod Sidon e alwora mar Foinike.

Yesu yudo ot moro monyalo dakie, to ok odwar ni ji ong’e ni en kanyo. To e ma pod ji fwenyo kama entiere. Dhako moro ma Nya-Grik ma ne onyuol e alworani yudo Yesu kae to ochako saye kama: “Ruoth, Wuod Daudi, kecha. Nyara nigi jachien ma sande malit.”​—​Mathayo 15:22; Mariko 7:26.

Bang’ kinde, jopuonjre kwayo Yesu kama: “Nyise mondo odhi mabor nimar osiko kokok matek bang’wa.” Yesu dwokogi koleronegi gimomiyo otimore ka gima ok owinj dhakono. Owachonegi niya: “Ne ok oora ir ng’ato ang’ata, to mana ir rombe molal mag dhood Israel.” Kata kamano, chuny dhakono ok jog. Osudo ir Yesu kendo opodho e nyime komedo saye niya: “Ruoth, konya!”​—Mathayo 15:23-25.

Nenore ni Yesu dwaro temo yie ma dhakono nigo. Omiyo, otiyo gi ranyisi ma nyiso kaka Jo-Yahudi ohero buono joma wuok e ogendni mamoko. Yesu wacho kama: “Ok en gima owinjore kawo chiemb nyithindo, kendo witogi ne guogi matindo.” (Mathayo 15:26) Sama Yesu wuoyo e wi “guogi matindo,” onyiso kaka ohero ahinya ogendni ma ok gin Jo-Yahudi. Wang’e kod dwol mamuol mowuoyogo bende nyiso ni ong’won gadier.

Kar mondo dhakono ochwanyre, otiyo gi weche ma Yesu osewacho e wi tim ma ok kare ma Jo-Yahudi nigago mar buono ogendni mamoko. Owacho ne Yesu kama: “Ee, Ruoth, en adier ni guogi matindo bende chamoga ng’injo molwar koa e mesa mar wuon guogigo.” Yesu fwenyo chuny maber ma dhakono nigo kendo owachone niya: “Yaye dhakoni, in gi yie maduong’ sidang’; we mondo otimreni kaka idwaro.” (Mathayo 15:27, 28) Kendo mano e gima timore kata obedo ni nyareno onge kanyo! Ka dhakono dok dala, oyudo nyare e otanda kosechango kendo ‘jachien osewuok kuome’!​—Mariko 7:30.

Yesu kod jopuonjrene wuok e alwora mar Foinike kendo gidhi ka gichomo malo mar Aora Jordan. Nenore ni ging’ado aorano kama chiegni gi yo nyandwat mar Nam Galili kae to gidonjo e alwora mar Dekapoli. Ka gin kuno, giidho malo e got moro. Kata kamano, oganda fwenyo kama gintie. Ji kelo ne Yesu pudhe, rong’onde, muofni, kod momni. Giketo joma tuorego e tiend Yesu, kendo Yesu changogi. Ji hum nono kendo gimiyo Nyasach Israel duong’.

Nitie ng’ato e kind jogo ma Yesu dewo e yo makende. Ng’atno ite odino kendo ok owuo maler. Par ane kaka ng’atno winjo e dier oganda mang’ongono! Nyalo bedo ni Yesu oneno kaka pach ng’atno chandore e dier ji, omiyo otere mabor matin gi oganda. Ka gisedhi kar kendgi, Yesu nyiso gima odwaro timo ne ng’atno. Oketo lith lwetene e it ng’atno, kendo bang’ ng’ulo olaw, omulo lew ng’atno. Kae to Yesu ng’iyo polo, kendo otiyo gi wach moro e dho Hibrania ma tiende en ni, “Yawri.” Gikanyono, it ng’atno yawore kendo koro onyalo wuoyo maler. Yesu ok dwar ni gima otimono olandre. Kar mano, doher ni ji oyie kuome nikech gik ma giseneno kendo winjo giwegi.​—Mariko 7:32-36.

Teko ma Yesu nigo mar chango tuoche ma kamago mulo chuny ji ahinya, kendo “gihum matamre gi nono.” Giwacho kama: “Osetimo gik moko duto maber. Omiyo, kata mana joma itgi odino winjo kendo momni bende wuoyo.”​—Mariko 7:37.