Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 25

Yesu Kecho Jadhoho Kendo Ochange

Yesu Kecho Jadhoho Kendo Ochange

Sama Yesu kod jopuonjrene ang’wen yalo e ‘sunagoke e Galili te,’ ji lando gik mabeyo motimo kuonde maboyo. (Mariko 1:39) Weche mag gik motimogo oselandore mochopo nyaka e taon moro mantie ng’at ma nigi tuo mar dhoho. Ka Luka, jal ma ne en laktar ndiko kuom jadhohono, owacho ni ‘dhoho nosaso dend’ ng’atno. (Luka 5:12) Ka tuo mar dhoho osenya, tuo marachno kethoga dend ng’ato mosmos ka miyo fwenyo ng’atno ok bed mayot.

Omiyo, chal mar jadhohono rach ahinya kendo dwarre ni odag mabor gi jomamoko. E wi mano, chik dwaro ni ka oneno ji machiegni, onego okog kowacho ne jogo ni, “Ok aler, ok aler” mondo kik tuono landre ne jomamoko. (Tim Jo-Lawi 13:45, 46) Kata kamano, jadhohoni to koro dwaro timo nang’o? Osudo ir Yesu kendo opodho piny auma kosaye niya: “Ruoth, kidwaro, to mi abed maler.”​—Mathayo 8:2.

Mano kaka jalno nigi yie motegno kuom Yesu! Nyaka bed ni tuoneno miyo oneno malich miwuoro! Kata kamano, ere kaka Yesu dwoko kwayoneno? Ang’o ma dine itimo ka dine bed ni in kanyo? Yesu kecho ng’atno, orieyo bade, kendo omule. Yesu dwoke kama: “Ee, adwaro! Bed maler.” (Mathayo 8:3) Gikanyono, dhoho weyo ng’atno, kendo mae kawo ji gi wuoro ahinya.

Donge diher bedo gi ruoth ma chal gi Yesu ma kecho ji kendo ma nigi nyalo mar konyi ka in gi chandruok? Yo ma Yesu konyogo jadhohono miyo wabedo gadier ni e kinde ma Yesu biro bedo Ruoth e wi piny ngima, weche ma Muma nokorogi biro chopo. Weche mokorgo wacho niya: “Nokech jo modhier kod jochan, mi nores chuny jochan.” (Zaburi 72:13) Adier, e kindeno Yesu biro chopo dwaro ma en-go e chunye mar konyo ji duto ma chandore.

Par ni kata ka pok Yesu ochango jadhohono, ji osebedo ka nigi ilo kod mor ahinya nikech tije ma Yesu timo. Koro ji dhi winjo gima ber mosetimoni. Kata kamano, Yesu ok dwar ni ji oket yie kuome mana nikech weche ma giwinjo kiwacho. Ong’eyo wach ma ne okor ni ma nyiso ni ‘ok ne odhi miyo ji owinj dwonde e yore,’ tiende ni timo kamano e yor nyisruok. (Isaiah 42:1, 2) Mano e momiyo Yesu chiko jadhoho mosechangono niya: “Ne ni ok iwacho ne ng’ato ang’ata wachni, to dhi inyisri e nyim jadolo kendo ichiw mich ma Musa nochiko.”​—Mathayo 8:4.

Kata kamano, mor ma jalno nigo miyo ok oling’ gi gima otimneno. Odhi kolando wachno kamoro amora. Mano miyo ji bedo gi siso mar neno Yesu. Chopo kama Yesu ok nyal wuotho e lela e taon moro amora. Omiyo, obedo kama ji ongee kuom kinde. To pod ji wuok kuonde duto ka gibiro ire mondo opuonjgi kendo ochanggi.