Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 4

Maria Omako Ich to Pok Okende

Maria Omako Ich to Pok Okende

MATHAYO 1:18-25 LUKA 1:56

  • JOSEF FWENYO NI MARIA NIGI ICH

  • JOSEF OKENDO MARIA

Koro dweche ang’wen osekalo nyaka ne Maria mak ich. Inyalo paro ni ne otieko dweche adek mokwongo kodak gi watne ma Elizabeth e gode mag Judea yo milambo. Sani to koro Maria oseduogo Nazareth dalagi. Ka en dalagi, ji chiegni fwenyo ni en gi ich. Par ane kaka wachno chando chunye!

Gima lit en ni Maria nosetimo singruok mar kend gi fundi bao moro miluongo ni Josef ma wuok e gweng’gi. Kendo ong’eyo maber gima Chik ma Nyasaye nomiyo Jo-Israel wacho. Ka luwore gi chikno, dhako mosetimo singruok mar kend gi dichwo moro kae to oyie nindo gi dichwo machielo, onego ochiele gi kite mi otho. (Rapar mar Chik 22:23, 24) Omiyo, kata obedo ni Maria pok odonjo e terruok, nyalo bedo ni oparore ahinya kaka obiro lero ne Josef wach ich ma en-gono kod gima biro timore bang’e.

Maria osebedo ka onge kuom dweche adek, omiyo wanyalo bedo gadier ni Josef nigi siso ahinya mar nene. Sama giromo, nyalo bedo ni Maria nyise ni en gi ich kendo otemo ahinya lerone ni ich ma en-gono en kokalo kuom roho maler mar Nyasaye. To mana kaka ing’eyo, mano ok en gima yot ne Josef winjo kore kata yiego.

Josef ong’eyo ni Maria en dhako modimbore kendo ma nigi nying’ maber. Bende, ohere sidang’. To e ma kata Maria wachne ang’o, Josef neno mana ni ich ma en-gono en mar dichwo machielo. Josef ok dwar ni oneg Maria kata kuodo wiye e kind oganda; omiyo, ochano mar ketho singruokgi mar kend  ling’-ling’. E kindego, joma otimo singruok mar kend ne ikwano kaka joma osekendore, kendo singruogno ne inyalo mana keth kiluwo chik.

Bang’e, Josef dhi nindo ka pod oparore e wi wechego. Malaika mar Jehova fwenyorene e lek kendo wachone niya: “Kik iluor kawo chiegi Maria idhi kode pacho, nimar ich ma en-gono oyudo kokalo kuom roho maler. Enonyuol wuowi, kendo inichake ni Yesu, nimar obiro waro ji a e richogi.”​—Mathayo 1:20, 21.

Sama Josef ochiewo, mano kaka omor ni wachno koro winjrene malong’o! Otimo kaka malaikano ochike ma ok odeko. Okawo Maria otero dalane. Mano en ranyisi ma chalo kaka nyasi mar kend, ma nyiso ayanga ni Josef gi Maria koro gin joma okendore. Kata kamano, Josef ok nind gi Maria ka pod en gi ich Yesu.

Dweye moko bang’e, Josef gi Maria nyaka koro ikre ne wuoth mar dhi mabor gi Nazareth dalagi. En kanye ma dwarore ni gidhiye e sama Maria koro chiegni nyuolni?