Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 82

Yesu Puonjo e Alwora mar Perea

Yesu Puonjo e Alwora mar Perea

LUKA 13:22–14:6

  • DWARORE NI NG’ATO OKED MATEK EKA ODONJ E RANGACH MADINY

  • YESU NYAKA THO JERUSALEM

Yesu osebedo ka puonjo ji kendo chango ji e alwora mar Judea kod Jerusalem. Koro ong’ado loka Aora Jordan mondo opuonj ji e taonde mopogore opogore e alwora mar Perea. Kata kamano, ok bi kawo kinde ka pok odok Jerusalem.

Sama Yesu ni Perea, ng’at moro penje niya: “Ruoth, be joma nok ema ireso?” Nyalo bedo ni ng’atno ong’eyo ywaruok ma jotend din osebedogo ka gidwaro ng’eyo kabe ibiro res ji mang’eny koso joma nok kende. Kar dwoko ni kwan mar joma ibiro res gin adi, Yesu to wuoyo e wi gima ng’ato nyaka tim mondo orese. Owacho kama: “Keduru matek mondo udonj e dhoot madiny.” Ee, kinda makende dwarore. Nikech ang’o? Yesu lero niya: “Awachonu ni, ji mang’eny nodwar donjoe to ok gininyal.”​—Luka 13:23, 24.

Yesu nyiso gimomiyo kedo matek dwarore. Owacho kama: “Ka wuon ot ochung’ mi oloro dhoot, ubiro chung’ oko kudwong’o dhoot kendo kusayo niya, ‘Ruoth, yawnwae.’ . . . To obiro dwokou ni, ‘Ok ang’eyo kama uwuokie. Auru e nyima, un duto ma timbeu ok ni kare!’”—Luka 13:25-27.

Ranyisino lero gima nyalo timore ne ng’at ma ok obiro e wang’ sa ka samoro oparo ni seche ma bang’e e ma owinjore kode. Kata kamano, kochopo to oyudo ka dhoot oselor mi ogo kiful! Dine obedo maber kobiro chon kata bed ni ne odich ma chalo nade. Mano e gima notimore ne joma ng’eny ma puonj Yesu dine okonyo e kinde ma ne en kodgi ka opuonjogi. Ne gitamore tiyo gi thuolono e rieyo ngimagi mondo lamo madier e ma obednegi gima duong’. Chop sama Yesu wachoe wechegi, thoth joma ne oore irgi pod otamore luwo yo ma Nyasaye ochiwo mondo owargigo. Yesu wacho ni ‘giniywagre kendo ginimuod lekegi’ e kinde mibiro witgie oko. Kata kamano, joma owuok “yo wuok-chieng’ gi yo podho-chieng’ kod nyandwat gi milambo,” tiende ni e ogendni duto, nobi kendo “ginibed piny e mesa e Pinyruodh Nyasaye.”—Luka 13:28, 29.

Yesu lero kama: “Nitie joma achien [kaka joma ok Jo-Yahudi kod Jo-Yahudi mocha] ma nobed mokwongo, to nitie joma okwongo, [jotend dind Jo-Yahudi ma ng’awore ni gin e koth Ibrahim] ma nobed ma achien.” (Luka 13:30) Bedogi joma “achien” nyiso ni gichayo yo ma Nyasaye ochiwonegi mar warruok. Joma kamago ok bi donjo e Pinyruodh Nyasaye kata matin.

Koro Jo-Farisai moko biro ir Yesu kendo ging’adone paro kama: “Wuog ia kae nimar Herode [Antipa] dwaro negi.” Nyalo bedo ni Ruoth Herode owuon e ma nosieko gi parono mondo omi Yesu owuog e alworano. Nenore ni Herode nigi luoro ni dipo ka omiyo janabi machielo otho gi nyinge, mana kaka nonego Johana Jabatiso. Kata kamano, Yesu nyiso Jo-Farisaigo  niya: “Dhiuru uwach ne bweno ni, ‘Ne! agolo jochiende kendo achango ji kawuono gi kiny, to e odiechieng’ mar adek noyud ka asetieko.’” (Luka 13:31, 32) Sama Yesu luongo Herode ni “bwe,” nyalo bedo ni opimo Herode gi bwe nikech bwe en le ma niga gi riekni ma ling’ling’. Kata kamano, Yesu ok bi yie mondo Herode kata ng’at moro amora owuonde kata ochike. Yesu oikore mar chopo tich moro amora ma Wuon mare ne omiye, ka luwore gi thuolo kata sa ma Nyasaye e ma oketone, to ok dhano.

Yesu dhi nyime gi wuodhe kochomo Jerusalem nikech ka luwore gi wechene, “ok owinjore oneg janabi oko mar Jerusalem.” (Luka 13:33) Onge wach moro amora mokor e Muma ma nowacho ni Mesia nyaka tho e taondno. Ka en kamano, kare ang’o momiyo Yesu wacho ni idhi nege Jerusalem? En nikech Jerusalem e taon maduong’ ma jodongo 71 mag buch Sanhedrin ne nitiere kendo kanyo e kama ne iyaloe joma odonjnegi ni gin jonabi mag miriambo. E wi mano, kanyo e kama ne ichiwoe misengni mag le. Omiyo, Yesu ong’eyo ni onge kama chielo mowinjore onegee mak mana kanyo.

Yesu ywak kama: “Jerusalem, Jerusalem, in janeg jonabi kendo jachiel joma oor iri gi kite​—mano kaka nyading’eny ne adwaro choko nyithindi kanyachiel mana kaka gweno choko nyithinde kanyachiel e bwo buombene! To un ne ok udwar. Neuru! Odu osejwang’nu.” (Luka 13:34, 35) Ogandano kwedo Wuod Nyasaye, omiyo nyaka gika gima gichuoyo!

Ka Yesu pok ochopo Jerusalem, jatelo moro mar Jo-Farisai gwele chieng’ Sabato mondo odhi ochiem ode. Jomamoko ma bende ogwel e nyasino nono ahinya gima Yesu dwaro timo ne ng’at moro ma nigi tuo ma miyo dende kuodo pi. Kinde mang’eny, tielo e ma tuono makoga. Yesu penjo Jo-Farisai kod jok molony e Chik kama: “Be chango ng’ato chieng’ Sabato en gima owinjore gi chik, koso ok owinjore?”​—Luka 14:3.

Piny oling’ thi ma onge ng’at ma dwoke. Yesu chango ng’atno kae to openjo jogo niya: “En ng’a kuomu ma ka wuode kata ruadhe olwar e soko chieng’ Sabato, to ok obi ywaye oko gikanyono?” (Luka 14:5) Gie kindeni bende, ranyisi mong’ith mochiwonegino miyo onge ng’at ma dwoke kata matin.