Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 95

Puonj e Wi Ketho Kend kod Hero Nyithindo

Puonj e Wi Ketho Kend kod Hero Nyithindo

MATHAYO 19:1-15 MARIKO 10:1-16 LUKA 18:15-17

  • YESU NYISO PARO MA NYASAYE NIGO E WI WACH KETHO KEND

  • MICH MAR NG’ATO WEYO MA OK ODONJO E KEND

  • GIMOMIYO DWARORE NI JI OBED KAKA NYITHINDO MATINDO

Ka Yesu kod jopuonjrene owuok Galili, ging’ado Aora Jordan kae to gikadho Perea ka gichomo yo milambo. Kinde mokadho kane Yesu ni Perea, noyudo osenyiso Jo-Farisai paro ma Nyasaye nigo e wi wach ketho kend. (Luka 16:18) Sani koro gibiro gi wachno mondo gitemgo Yesu.

Musa nondiko ni ng’ato ne nyalo ketho kend gi chiege kapo ni chiegeno otimo ‘tim moro ma kuodo wich.’ (Rapar mar Chik 24:1) Jogo nigi paro mopogore opogore e wi gik ma nyalo miyo ng’ato oketh kend chuth gi jaode. Jomoko paro ni dondruok ma tindotindo gin moko kuom gigo. Omiyo, Jo-Farisai penjo Yesu niya: “Be chik oyie mondo ng’ato oketh kend gi chiege chuth nikech wach moro amora?”​—Mathayo 19:3.

Kar tiyo gi pach dhano, Yesu dwoko penjogino konyiso chenro ma Nyasaye noketo e wi wach kend. Owacho kama: “Pok usomo ni ng’at ma nochueyogi a chakruok, nochueyogi dichwo gi dhako mi nowacho niya: ‘Nikech mano, dichwo nowe wuon mare gi min mare, mi nopadre gi chiege, kendo ji ariyogo nobed ringruok achiel’? Omiyo, koro ok gin ji ariyo kendo, to gin ringruok achiel. Kuom mano, gima Nyasaye oseriwo, dhano moro amora kik opog.” (Mathayo 19:4-6) Kane Nyasaye oriwo kend mar Adam gi Hawa, ne ok oketo chenro moro amora mar ketho kendno.

Jo-Farisai penjo Yesu kama: “Kare ang’o momiyo Musa nochiko ni ng’ato nyalo riembo chiege kuom miye barua mar ketho kend kode chuth?” (Mathayo 19:7) Yesu dwokogi niya: “Musa noyienu ketho kend gi mondeu nikech chunyu matek, to mano ok e kaka osebedoga a chakruok.” (Mathayo 19:8) “Chakruok” miwuoyoeno ne ok ochakore e ndalo Musa; to ne ochakore kane Nyasaye oriwo kend mokwongo e puodho mar Eden.

Kae to Yesu lero puonj maduong’ mowinjore ji ong’e. Owacho kama: “Awachonu ni, ng’ato ang’ata ma ketho kend gi chiege chuth mak mana nikech wach terruok [e dho Grik en por·neiʹa], mi okendo machielo, ochodo.” (Mathayo 19:9) Kuom mano, ka luwore gi Ndiko, terruok kende e richo ma nyalo miyo ng’ato oketh kend gi jaode.

Mano miyo jopuonjre Yesu wacho niya: “Ka kamano e kaka bet kuom dichwo gi chiege, kare ok owinjore ng’ato odonj e kend.” (Mathayo 19:10) Kuom adier, ng’at ma paro mar donjo e kend, onego ong’e ni kend en gima siko!

Kowuoyo e wach joma oyiero dong’ ma ok gidonjo e kend, Yesu lero ni nitie joma inyuolo ka gin buoch kata buoch ma ji e ma oroyo ma miyo ok ginyal nindo gi mon. Kata kamano, nitie jomoko ma yiero mondo gidong’ ma ok gidonjo e kend. Gitimo kamano mondo mi giket pachgi ahinya e weche motudore gi tij yalo wach Pinyruoth. Yesu jiwo jowinjone kama: “Ng’at ma nyalo rwako kit ngima ma kamano [tiende ni weyo ma ok odonjo e kend], mondo otim kamano.” ​—Mathayo 19:12.

Koro ji chako kelo ne Yesu nyithindgi matindo. Kata kamano, jopuonjrene geng’ogi. Nyalo bedo ni giparo ni koro gikonyo Yesu mondo ji kik chande. Ka Yesu oneno mano, mirima make kae to owacho ne jopuonjrenego niya: “Weuru nyithindo matindogi obi ira; kik utem geng’ogi nimar Pinyruodh Nyasaye en mar joma kamago. Adier awachonu ni, ng’ato ang’ata ma ok rwak Pinyruodh Nyasaye kaka nyathi matin, ok nodonjie ngang’.”​—Mariko 10:14, 15; Luka 18:15.

Donge mano en puonj maber ndi? Mondo warwak Pinyruodh Nyasaye, nyaka wabed joma muol kendo minyalo puonj mana kaka nyithindo matindo. Yesu koro nyiso kaka ohero nyithindo matindogo kuom ting’ogi e bade kendo guedhogi. Bende, onyiso hera ma kamano ne ng’ato ang’ata ma ‘rwako Pinyruodh Nyasaye kaka nyathi matin.’​—Luka 18:17.