Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 119

Yesu e Yo, e Adiera, Kendo e Ngima

Yesu e Yo, e Adiera, Kendo e Ngima

JOHANA 14:1-31

  • YESU DHI MONDO OIK KAR DAK

  • YESU SINGO NE JOLUPNE NI OBIRO ORONEGI JAKONY

  • WUORO DUONG’ MOLOYO YESU

Yesu pod ni e ot ma malo kod jootene e nyasi mar paro thone. Ka gin kanyo, ojiwo kama: “Kik chunyu chandre. Nyisuru yie kuom Nyasaye; nyisuru yie kuoma bende.”​—Johana 13:36; 14:1.

Yesu konyo jootenego ng’eyo gimomiyo ok onego chunygi chandre nikech owuok mondo odhi. Owachonegi kama: “E od Wuora nitie kuonde dak mang’eny. . . . Ka adhi mi aikonu kar dak, abiro duogo kendo, mi anarwaku e dala kama antie, mondo kama antieree un bende ubedie.” Kata kamano, jootene ok fweny ni owuoyo kuom dhine e polo. Thoma penje kama: “Ruoth, ok wang’eyo kama idwaro dhiyoe. Ere kaka dwang’e yo?”​—Johana 14:2-5.

Yesu dwoko kama: “An e yo, kendo an e adiera, kendo an e ngima.” Ng’ato nyalo donjo e od Wuon mare me polo mana ka ng’atno orwako Yesu, puonjne, kendo oluwo ranyisi mar kit ngimane. Yesu wacho niya: “Onge ng’at ma biro ir Wuora mak mana kokalo kuoma.”​—Johana 14:6.

Nikech Filipo chiko ite malong’o, okwayo Yesu kama: “Ruoth, nyiswae Wuoru, to mano biro romowa.” Nenore ni Filipo dwaro ni onyisgi gima nenore ayanga ma nyiso kaka Nyasaye chalo, mana kaka fweny ma nonyis Musa, Elija, kod Isaya. Kata kamano, jootego ok ong’eyo ni bedo gi Yesu e kindgi ber moloyo fweny ma ginyalo dwaro ni omigi. Kuom mano, Yesu jiwo mano kodwokogi niya: “Kata bang’ bedo kodu kuom kinde malach kama pok ing’eya Filipo? Ng’ato ang’ata ma osenena, oseneno Wuora bende.” Yesu nyiso kit Wuon mare e yo malong’o chuth; mano e momiyo dak kode kendo neno gik motimo chalo mana gi neno Wuoro owuon. En adier ni Wuoro to duong’ moloyo Wuode, nimar Yesu lero kama: “Weche ma awachonu, ok awachgi koa kuoma awuon.” (Johana 14:8-10) Jootego nyalo neno maler ni Yesu ok pakre kuom weche mopuonjo, to onyiso ni puonjge owuok kuom Wuon mare.

 Joote Yesu oseneno ka otimo honni madongo kendo gisewinjo koyalo wach maber mar Pinyruodh Nyasaye. Koro owachonegi niya: “Ng’ato ang’ata ma nyiso yie kuoma, ng’atno bende notim tije ma atimo; kendo obiro timo tije madongo moloyo magi.” (Johana 14:12) Yesu ok tem nyiso ni jootego biro timo honni madongo moloye. Kata kamano, gima owacho en ni jootego biro yalo kuom kinde malach moloyo, e alwora maduong’ moloyo, kendo ne ji mang’eny moloyo.

Ka Yesu owuok mondo odhi, ok obi weyogi aweya kamano, nimar osingonegi niya: “Ka ukwayo gimoro amora e nyinga, abiro timonugo.” E wi mano, owachonegi niya: “Abiro kwayo Wuora mi nomiu jakony machielo mondo obed kodu nyaka chieng’. Jakonyno en roho mar adiera.” (Johana 14:14, 16, 17) Osingonegi ni adier gibiro yudo roho maler, ma e jakony machielono. To mano e gima timore chieng’ Pentekost.

Yesu wacho kama: “Pod odong’ kinde matin to piny ok bi nena kendo, to un ubiro nena, nimar angima kendo un bende unubed mangima.” (Johana 14:19) En adier ni bang’ chier Yesu, obiro fwenyorenegi ka en e del mar ringruok. To bang’ kinde, obiro chierogi mondo gidhi gibed kode e polo ka gin e del mar polo.

Koro Yesu nyisogi wach ma dwarore ni ji ong’e kama: “Ng’ato ang’ata ma nigi chikena kendo ma ritogi, mano e ng’at mohera. Kamano bende, ng’ato ang’ata mohera, Wuora biro here, kendo abiro here, mi ananyisrane ayanga.” Mano miyo jaote Judas ma bende iluongo ni Thadayo penjo Yesu niya: “Ruoth, en ang’o mosetimore momiyo idwaro nyisorinwa ayanga to ok ne piny?” Yesu dwoko kama: “Ka ng’ato ohera, obiro rito wachna, kendo Wuora biro here . . . Ng’ato ang’ata ma ok ohera, ok orit wechena.” (Johana 14:21-24) Jolup Yesu ong’eyo ni Yesu e yo, e adiera, kendo e ngima, to piny ok ong’eyo mano.

Nikech Yesu koro weyo jopuonjrene, ere kaka gibiro paro weche duto mosepuonjogi? Yesu lero kama: “Jakonyno, roho maler, ma Wuora biro oro e nyinga, en e ma obiro puonjou gik moko duto, kendo paronu weche duto ma nawachonu.” Joote Yesu oseneno kaka roho maler nigi teko mar tiyo tije madongo. Kuom mano, weche Yesugo jiwogi ahinya. Yesu medo wacho niya: “Aweyonu kuwe; amiyou kuwe mara. . . . Kik uwe chunyu chandre kata nyosore nikech luoro.” (Johana 14:26, 27) Omiyo, chuny jopuonjre ok onego ochandre nikech Wuon Yesu biro tayogi kendo ritogi.

Ndalo okayo machiegni ma gik ma nyiso ayanga ni Nyasaye ritogi biro nenorenegi. Yesu wacho kama: “Jaloch mar pinyni biro, to oonge gi teko kuoma.” (Johana 14:30) Jachien nodonjo e i Judas mobedo gi teko kuome. Yesu to onge gi nyawo kata richo moro amora ma Satan nyalo tiyogo mondo omi Yesu ong’anj ne Nyasaye. Bende, Jachien ok bi miyo Yesu osik e tho. Nikech ang’o? Yesu lero ni: “Atimo mana kaka Wuora osechika ni atim.” Yesu ni gadier chuth ni Wuon mare biro chiere.​—Johana 14:31.