Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 125

Itero Yesu Ir Anas, Kae to Ir Kayafa

Itero Yesu Ir Anas, Kae to Ir Kayafa

MATHAYO 26:57-68 MARIKO 14:53-65 LUKA 22:54, 63-65 JOHANA 18:13, 14, 19-24

  • ITERO YESU IR ANAS JADOLO MACHON

  • SANHEDRIN YALO YESU E YO MA OK OWINJORE

Bang’ tueyo Yesu ka gima en ng’at moketho chik, jogo tere ir Anas ma ne en jadolo maduong’ kinde ma Yesu nomakoe dho jopuonj e hekalu ka ne pod otin. (Luka 2:42, 47) Bang’e, moko kuom yawuot Anas nobedo jodolo madongo, to koro gie sani Kayafa ma en chwor nyare e ma koro nie migawono.

Sama Yesu ni e dala Anas, mano miyo Kayafa thuolo mar luongo bura mar Sanhedrin. Jokanyo mag buch Sanhedrin gin ji 71 moriwo nyaka jadolo maduong’ kaachiel gi jomamoko ma ne osebedoga e migawono chon.

Anas penjo “Yesu wach jopuonjrene kod wach puonjne.” Yesu dwoke adwoka ni: “Asewuoyo gi piny e lela. Kinde duto, ne apuonjo e sunagogi kendo e hekalu kama Jo-Yahudi duto ne chokoree, kendo onge gima ne ajawacho ling’ling’. Ang’o momiyo ipenja? Penj joma osewinjo gik ma ne awachonegi.”​—Johana 18:19-21.

Askar mochung’ bute kanyo thalo Yesu kendo sieme kama: “Mano e kaka inyalo dwoko jaduong’-jodolo adier?” To nikech Yesu ong’eyo ni onge ketho moro amora motimo, odwoko kama: “Kapo ni awacho gimoro marach, chiw ane neno kuom gima rachno; to ka gima asewacho ni kare, ang’o momiyo igoya?” (Johana 18:22, 23) Bang’ mano, Anas chiko ni oter Yesu ir Kayafa.

 Chop sani jokanyo duto mag buch Sanhedrin moriwo jadolo maduong’ ma sani, jodongo mag oganda, kaachiel gi jondiko osechokore. Gichokore e dala Kayafa. Chik ok oyie ni oyal bura ma kamano e otieno mar Pasaka. Kata kamano, jogo to dhi adhiya nyime gi dwachgi marachno.

Tek ahinya mondo jo Sanhedrin-go ong’ad bura makare, nimar ka Yesu nochiero Lazaro, ne ging’ado ni Yesu onego otho. (Johana 11:47-53) To mana odiechienge manok mokadho, jotend-din bende nosewinjore mondo gimak Yesu kendo nege. (Mathayo 26:3, 4) Ee, oseng’ad ne Yesu buch tho kata ka pok ochak yale!

Mokwongo, buch Sanhedrin ochokore mondo giyal Yesu chieng’ ma ok owinjore gi chik. Kae to koro jotend-jodolo gi jomamoko temo manyo joneno ma biro chiwo neno mag miriambo ma nyalo miyo bura olo Yesu. Giyudo joneno mag miriambogo modhuro, en mana ni neno ma gichiwo ok modhre pi. Gikone, ariyo kuom jonenogo biro to wacho niya: “Ne wawinjo kowacho ni, ‘Abiro goyo hekalu ma nolos gi lwedoni piny, kendo abiro gero machielo ma ok olos gi lwedo, mana gi ndalo adek.’” (Mariko 14:58) To e ma pod kata mana ji ariyogi chiwo neno ma kwedore.

Kayafa penjo Yesu kama: “Ionge wach ma inyalo dwoko? En wach mane ma jogi donjonigo?” (Mariko 14:60) Yesu ok dwok wach moro amora e wi weche mohangne gi joneno ma wechegi kwedorego. Omiyo, Kayafa ma en Jadolo Maduong’, tiyo gi yo machielo.

Kayafa ong’eyo ni Jo-Yahudi mon gi ng’ato ang’ata ma ketore ni en Wuod Nyasaye. Motelo ne mano, ka Yesu noluongo Nyasaye ni Wuon mare, Jo-Yahudi ne dwaro nege nikech ne giwacho ni otimore “owuon ma romre gi Nyasaye.” (Johana 5:17, 18; 10:31-39) Nikech Kayafa ong’eyo paro ma Jo-Yahudi ne nigono, koro otiyo gi riekni mopondo sama owacho ne Yesu niya: “Kuong’ri gi Nyasaye mangima mondo iwachnwa ka in e Kristo Wuod Nyasaye!” (Mathayo 26:63) En adier ni chop kindeno Yesu osegawacho ni en Wuod Nyasaye. (Johana 3:18; 5:25; 11:4) Kapo ni sani olokore, ji biro paro ni okwer ni ok en Wuod Nyasaye kendo Kristo. Mano e momiyo Yesu wacho kama: “Ee, e an; kendo ubiro neno Wuod dhano kobet e bat korachwich ma nigi teko kendo kobiro gi boche polo.”​—Mariko 14:62.

Gikanyono, Kayafa yiecho lepe kokok kama: “Osechayo Nyasaye! Ere tiende medo luongo joneno? Neuru! Koro usewinjo achayano. Uneno nade?” Omiyo, Sanhedrin ng’ado bura marach ka giwacho ni: “Jali owinjore otho.”​—Mathayo 26:65, 66.

Kae to gichako jare kendo goye. Jomoko thalo wang’e kendo ng’udho olawo kuome. Bang’ umo wang’e ka githale, ging’ayone wach niya: “Kor ane wach! En ng’a mogoyi?” (Luka 22:64) Parie ni Wuod Nyasaye e ma idwanyo kamano ka iyale gotieno e yo ma ok owinjore gi chik!