Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 134

Liel ni Nono—Yesu Koro Ngima!

Liel ni Nono—Yesu Koro Ngima!

MATHAYO 28:3-15 MARIKO 16:5-8 LUKA 24:4-12 JOHANA 20:2-18

  • OSECHIER YESU

  • GIK MOTIMORE E LIEND YESU

  • YESU FWENYORE NE MON MOGWARO

Mano kaka mon modhi e liend Yesu bwok ka giyudo ni liel odong’ nono! Maria Magdalin wuok ng’wech kae to oyudo “Simon Petro gi japuonjre machielo ma Yesu” nohero ma en jaote Johana. (Johana 20:2) Kata kamano, mon modong’ e dho liel to oneno malaika moro. Kendo e i liel nitiere malaika machielo ‘morwakore gi kandho ma rachar.’​—Mariko 16:5.

Achiel kuom malaikego wachonegi niya: “Kik ubed maluor, nikech ang’eyo ni umanyo Yesu ma nogur e yath. Oonge kae nimar osechiere mana kaka nowacho. Biuru une kama ne oketee. Omiyo, dhiuru mapiyo kendo uwach ne jopuonjrene ni osechiere oa kuom joma otho, nimar neuru! otelonu odhi Galili.” (Mathayo 28:5-7) Kuom mano, mon-go wuok ng’wech “ka gihum nono” mondo giter wachno ne jopuonjre.​—Mariko 16:8.

Chop sani, Maria oseyudo Petro gi Johana. Ogamo muya kowachonegi kama: “Gisegolo Ruoth e liel, to ok wang’eyo kama giketee.” (Johana 20:2) Petro kod Johana wuok ng’wech. Johana nigi ng’wech mohingo Petro, omiyo okwongone chopo e liel. Ong’iyo i liel ka pod ochung’ gi oko kendo oneno lewni ma ne onalgo ringre Yesu.

Ka Petro chopo, en to odonjo iye achiel kachiel. Oneno lewni mag kitani kod law ma ne onalgo wi Yesu. Johana bende donjo iye kae to oyudo ni gima Maria oa wachonegi en adier. Kata obedo ni Yesu nosewuoyo motelo e wi chierne, Petro gi Johana pok oyie ni osechiere. (Mathayo 16:21) Gidok pacho ka dhogi omoko, to Maria ma koro oseduogo e liel to dong’ kanyo.

Gie kindeno, mon mamokoka ni e yo ka gidhi nyiso jopuonjre ni osechier Yesu. Sama giringo  ka gidhi timo kamano, Yesu romo kodgi kendo omosogi niya: “Misawauru!” Gipodho piny e tiende kendo “gikulorene ka gimiye luor.” Kae to Yesu wachonegi kama: “Kik ubed gi luoro! Dhiuru unyis owetena mondo gidhi Galili kendo kuro gibiro nenae.”​—Mathayo 28:9, 10.

Motelo ne mano, piny ne oyiengni, malaike nofwenyore mi askeche ma ne ni e dho liel “nokirni mi gibedo mana ka joma otho.” Ka pachgi noduogo, ne gidhi mi gidonjo nyaka e taon kendo “ne ginyiso jodong-jodolo gik moko duto ma nosetimore.” Kae to jodologo noriwo paro kanyachiel gi jodongo mag Jo-Yahudi, kae to ging’ado ni onego omi askeche asoya mondo gipand wachno kendo giwach kama: “Jopuonjrene nobiro gotieno mi gikwale ka wan to wanindo.”​—Mathayo 28:4, 11, 13.

Jo-Rumi ne negoga askeche monindo e tich. Omiyo, jodolo singonegi kama: “Ka wachno [tiende ni riambo ni ne ginindo sama gino a otimore] ochopo e it gavana, wabiro leronego, omiyo kik chunyu chandre.” (Mathayo 28:14) Askechego kawo asoyano kendo giyie timo kaka jodologo onyisogi. Kuom mano, miriambo mar ni okwal ringre Yesu kere ne Jo-Yahudi modak kuonde mopogore opogore.

Maria Magdalin pod ywak e dho liel. Okulore mondo ong’i i liel to opo koneno malaike ariyo morwakore gi nengni ma rochere! Achiel kuom malaikego obet yo kuma wi ringre Yesu ne nitie to machielo yo ka tiende. Gipenjo Maria niya: “Dhako, ang’o momiyo iywak?” Odwokogi kama: “Gisegolo Ruodha, to ok ang’eyo kama giketee.” Ka Maria lokore, opo ka ogo wang’e kuom ng’at moro. Ng’atno nwoyo penjo ma malaikego oa penjo Maria kae to omedo kama: “En ng’a ma imanyo?” Maria paro ni ng’atno en mana ng’at ma rito puodhono, omiyo owachone kama: “Jaduong’, kapo ni isegole kae, to nyisa kama iketee, kendo abiro kawe.”​—Johana 20:13-15.

Adier en ni Maria wuoyo gi Yesu ma koro osechier en mana ni gie sani pok ofwenyo ni mano Yesu. Kata kamano, sama Yesu luonge ni, “Maria!” gi dwol ma ne ojaluongegago pile, eka Maria fwenyo ni mano en. Maria kok gi mor kod ilo niya: “Raboni!” (ma tiende en ni, “Japuonj!”) To nikech Maria ong’eyo ni Yesu chiegni idho malo e polo, omoko kuome. Omiyo, Yesu jiwe kama: “We moko kuoma, nikech pok aidho ir Wuora. To dhi ir owetena mondo iwachnegi ni, ‘Aidho adhi ir Wuora kendo Wuonu, ir Nyasacha kendo Nyasachu.’”​—Johana 20:16, 17.

Maria ringo nyaka kama joote kod jopuonjre mamoko ochokoree. Onyisogi kama: “Aseneno Ruoth!” kendo mano medo jiwo weche ma mon mokwongoka nosewacho. (Johana 20:18) To e ma pod wechegigo ‘nenorenegi ka oyuma.’​—Luka 24:11.