Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 131

Ruoth ma Onge Ketho Sandore Malit e Yath

Ruoth ma Onge Ketho Sandore Malit e Yath

MATHAYO 27:33-44 MARIKO 15:22-32 LUKA 23:32-43 JOHANA 19:17-24

  • OGUR YESU E YADH-SAND

  • WECHE MONDIK E WI YATH MOGURIE YESU CHWANYO JO-YAHUDI

  • YESU WUOYO KUOM GENO MAR NGIMA E PARADISO

Jogo tero Yesu kod jomecho moko ariyo kama idhi neggie ma en kama ok bor gi taond Jerusalem. Kanyo iluongo ni Golgotha, kata Hanga Wich, kendo en “kama bor matin” ma kata gi chien ng’ato nyalo nene.​—Mariko 15:40.

Gilonyo lep Yesu kod jowetene ariyo mong’adnegigo buch thogo. Kae to ikelo divai moruw gi manemane kod kedhno. Nenore ni mond Jerusalem e ma oloso divaino, kendo Jo-Rumi ok tamga joma idwaro neg mondo omadh divai ma kamano. Kata kamano, bang’ bilogo, Yesu tamore divaino. Nikech ang’o? Yesu diher ni okal e tem man nyimeno ka pache duto liw kendo odong’ kochung’ motegno nyaka e tho.

Ka pod yadh-sand ni piny, iketo Yesu e yadhno. (Mariko 15:25) Askeche guro msumende e lwetene kod tiendene ka gipowo ringre kendo mano miyo owinjo rem malit. Sama koro ichungo yadhno tir, rem ma Yesu winjo medore ahinya kendo pek mar dende miyo kuonde mogurgo medo yiech. To e ma pod Yesu ok wuo marach gi askechego. Kar mano, okwayonegi e lamo kama: “Wuora, wenegi nimar ok ging’eyo gima gitimo.”​—Luka 23:34.

Jo-Rumi niga gi tim mar keto ndiko moro ma nyiso ketho ma ng’at mogurno otimo. Omiyo, bang’ guro Yesu, Pilato keto ndiko moro ma wacho ni: “Yesu ma Ja-Nazareth, Ruodh Jo-Yahudi.” Wach mondikno ondik e dho Hibrania, e dho Latin, kendo e dho Grik. Kuom mano, joma ong’eyo dhokgo nyalo winjo tiend wechego. Gima Pilato otimono nyiso kaka ochayo Jo-Yahudi ma ne oramo ni nyaka to neg Yesu. Weche ma Pilato ondikogo bwogo jodong-jodolo. Omiyo, ging’ur niya: “Kik indik ni, ‘Ruodh Jo-Yahudi,’ to ndik ni ne owacho ni, ‘An Ruodh Jo-Yahudi.’” Kata kamano, Pilato ok dwar ni jogo otere atera gi pi kendo. Kuom mano, odwokogi kama: “Gima asendiko, asendiko.”​—Johana 19:19-22.

Jodologo chako nwoyo kendo miriambo ma ne gisedonjonego Yesu kane iyale e nyim Sanhedrin. Ok en gima kawo ji gi wuoro ni joma kadho kama ogurie Yesu yiengo wigi ka gijare kendo wacho e yor achaya kama: “He hee! In ma nidhi goyo hekalu piny kendo gere gi ndalo adek, resri ane iwuon, ilor ia e yadh-sandno.” Jodong-jodolo kod jondiko bende wacho e kindgi niya: “Kristo Ruodh Israel mondo olor ane koa e yadh-sandno eka wane mondo wayie kuome.” (Mariko 15:29-32) To kata mana jomecho mogur e bathe korachwich gi koracham jare, kata obedo ni Yesu kende e ma onge ketho moro amora.

Askeche ang’wen mag Jo-Rumi bende jaro Yesu. Nyalo bedo ni gisebedo ka gimadho divai mawach. Omiyo, koro nenore ni gifwayo divaino e wang’ Yesu kata obedo ni ging’eyo ni ok onyal chopoe kata madho. Jo-Rumi jare ka gitiyo gi weche mondik gi ka wiye ka giwachone niya: “Ka in e Ruodh Jo-Yahudi, resri ane iwuon.” (Luka 23:36, 37) Par ane wachni! Ng’at ma kit ngimane  osenyiso maler ni en e yo, en e adiera, kendo en e ngima, e ma koro isando malit kijaro kamano. To e ma Yesu nano e mago duto ma ok onyiso achaya moro amora ne askeche Jo-Rumi ma jare, kata ne Jo-Yahudi ma ng’iye, kata ne jomecho ariyo mogur e bathego.

Askeche ang’wen-go osekawo lep Yesu ma oko kendo gisepogo lewnigo ding’wen. Gigoyo ombulu mondo gine ni ng’ano ma biro kawo mane. Kata kamano, law Yesu ma iye to ber sidang’ nimar ‘oonge gi wang’ usi kama oriwego wuok malo nyaka piny.’ Omiyo, askechego wacho e kindgi ni: “Kik wayieche, to weuru mondo wagone ombulu eka wang’e ni obiro bedo mar ng’a.” Gima gitimono chopo weche ma ne okor e Muma niya: “Ne gipogore lepa e kindgi giwegi, kendo ne gigoyo ombulu kuom nangana.”​—Johana 19:23, 24; Zaburi 22:18.

Chopo sama achiel kuom jomechogo fwenyo ni nyaka bed ni Yesu en ruoth adier. Jamechono kwero nyawadgi niya: “Bedo ni koro bura mong’adni e bura mong’ad ne ng’atni, ok diluorie Nyasaye kata matin? Wan oseng’adnwa bura kare, nimar wayudo gima owinjore gi gik ma ne watimo; to ng’atni ok notimo gimoro marach.” Kae to osayo Yesu kama: “Iparae e kinde midonjo e Pinyruodhi.”​—Luka 23:40-42.

Yesu dwoke niya: “Adier awachoni kawuononi, inibed koda e Paradiso.” Ne ni Yesu ok wachne ni inibed koda e Pinyruoth. (Luka 23:43) Singono opogore gi ma Yesu nomiyo jootene ka nowachonegi ni ginibed kode e kombe ruodhi e Pinyruoth. (Mathayo 19:28; Luka 22:29, 30) Kata kamano, nyalo bedo ni Ja-Yahudi ma jamechono ong’eyo wach Paradiso ma ne ni e piny kar chakruok, ma Jehova nomiyo Adam, Hawa, kaachiel gi nyithindgi. Koro jamechono nyalo tho ka en gi geno ma jaber morite nyime.