Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 129

Pilato Kok ni: “Neuru! Ma e Ng’atno!”

Pilato Kok ni: “Neuru! Ma e Ng’atno!”

MATHAYO 27:15-17, 20-30 MARIKO 15:6-19 LUKA 23:18-25 JOHANA 18:39–19:5

  • PILATO TEMO GONYO YESU

  • JO-YAHUDI KWAYO MONDO OGONYNEGI BARABA

  • IJARO YESU KENDO INYISE ACHAYA

Pilato oa wacho ne oganda ma dwaro ni oneg Yesu niya: “Ok ayudo kuome ketho moro amora e weche mudonjonegogi. To adier, kata mana Herode.” (Luka 23:14, 15) Koro nikech odwaro gonyo Yesu, otemo yo moro machielo. Owacho ne ogandano kama: “En timu ni onego agonynu ng’ato e Pasaka. Kuom mano, be udwaro ni agonynu Ruodh Jo-Yahudi?”​—Johana 18:39.

Pilato ong’eyo ni nitie ng’ato e jela miluongo ni Baraba. En ng’at mong’ere kaka jamecho, jang’anjo ne sirkal, kendo janek. Omiyo, Pilato penjo jogo niya: “En ng’ano mudwaro ni agonynu? Baraba, koso Yesu miwacho ni en Kristo?” Nikech jodong-jodolo e ma chwalo mach, ogandano kwayo ni ogonynegi Baraba to ok Yesu. Pilato penjogi kendo niya: “Ng’ano kuom ji ariyogi mudwaro ni agonynu?” Ogandano kok ni: “Baraba”!​—Mathayo 27:17, 21.

Pilato hum nono kendo openjogi kama: “Kare ang’o monego atim gi Yesu miwacho ni en Kristoni?” Ogandano wuo ka gikok niya: “We mondo ogure e yath!” (Mathayo 27:22) Wigi ok kuod kata matin sama giramo ni oneg ng’at ma onge ketho moro amora kamano! Pilato sayogi kama: “Nikech ang’o? En ketho ma ne ma ng’atni osetimo? Ok aseyudo gimoro kuome mowinjore gi tho; kuom mano abiro kume kae to agonye.”​—Luka 23:22.

Kata obedo ni Pilato osetemo nyadinwoya mondo ogony Yesu, oganda ma nigi mirimano kok kanyachiel niya: “We mondo ogure e yath!” (Mathayo 27:23) Jotend din osemiyo oganda obedo gi koko kod chochni ka gidwaro ni remo to nyaka chuer! To ng’at ma gidwaro ni rembe ochuerno ok en kata mana jaketho moro, kata mana janek. En remb ng’at ma onge ketho moro amora, ng’at ma odiechienge abich mokadho nyocha orwak kaka Ruoth gi ilo kod mor e taon mar Jerusalem. Ka dipo ni jopuonjre Yesu ni e dier ogandano, nenore ni gikue thi kendo ok giwuog e lela.

Pilato fwenyo ni sayo ogandano ok kony gimoro. Koko medore ameda. Omiyo, Pilato kawo pi kae to ologo e nyim ogandano konyisogi niya: “Aonge ketho kuom remb ng’atni. Mano en wachu uwegi.” To e ma pod mano ok kue ogandano. Kar mano, giramo niya: “Rembe mondo obed e wiwa kendo e wi nyithindwa.”​—Mathayo 27:24, 25.

Pilato gombo timo kaka jogo dwaro kar timo gima ong’eyo ni ni kare. Omiyo, Pilato gonyo Baraba ne oganda mochochnino mana kaka  gidwaro. Kuom mano, ochiko ni olony Yesu kae to ochwade.

Bang’ rodho Yesu marach kamano, askeche kawe to gitere e od Pilato. Kidieny mar askeche chokore kendo giyanyo Yesu. Gitwang’o osimbo mar kuthe kendo gisidhone e wiye. Askechego bende keto odundu e lwet Yesu ma korachwich kendo rwakone kandho makwar mapichni kaka ma jo ka ruoth e ma rwakoga. Giwachone ka gijare kama: “Misawa, in Ruodh Jo-Yahudi!” (Mathayo 27:28, 29) E wi mano, ging’ulo olaw kuome kendo gisiko ka githalo wang’e. Gikawo odundu e lwet Yesu kae to gigoyogo wiye kendo mano miyo “osimbo” mar kuthe mosidhnecha medo chwoye.

Nikech Yesu kalo e mago duto ka odhil kendo ka okue mos, mano mulo chuny Pilato kendo mano miyo odwaro thuolo machielo mar gonye. Owacho ne ogandano kama: “Neuru! Akelonugo oko kae mondo ung’e ni an ok ayudo ketho moro amora kuome.” Be dibed ni Pilato paro ni kelo Yesu e nyimgi kochuer remo kendo ka olich kamano nyalo miyo ogandano odog chien? Sama Yesu ochung’ e nyim oganda ma chunygi rachno, Pilato kok niya: “Neuru! Ma e ng’atno!”​—Johana 19:4, 5.

Kata obedo ni osego Yesu kendo osehinye malit, pod odhil kendo okue mos. To mano en gima kata mana Pilato nyalo fwenyo, nimar weche ma Pilato tiyogo nyiso ni okeche kendo omiye luor.