Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 123

Yesu Lemo Kokuyo Kendo ka Chunye Chandore Ahinya

Yesu Lemo Kokuyo Kendo ka Chunye Chandore Ahinya

MATHAYO 26:30, 36-46 MARIKO 14:26, 32-42 LUKA 22:39-46 JOHANA 18:1

  • KA YESU NI E PUODHO MAR GETHSEMANE

  • LUCHE BEDO KAKA REMO MA TON PINY

Yesu osetieko lemo kanyachiel gi jootene mochung’ kode motegno. Kae to ‘bang’ wero wende mag pako Nyasaye, giwuok gidhi e Got Zeituni.’ (Mariko 14:26) Gichomo yo wuok-chieng’ nyaka e puodho moro miluongo ni Gethsemane, kama Yesu oheroga dhie.

Bang’ chopo kanyo e kind yiend zeituni, Yesu weyo joote aboro chien. Nyalo bedo ni gidong’ but kama ji donjogo e puodhono nimar Yesu wachonegi kama: “Beduru piny kae sama an adhi kacha mondo alem.” Okawo joote adek ma gin Petro, Jakobo, gi Johana, kae to odonjo kodgi nyaka ka i puodhono. Chunye chandore ahinya kendo onyiso joote adekgo niya: “Chunya nigi kuyo maduong’ ma datho kata. Beduru kae kendo sikuru ka uneno kanyachiel koda.”​—Mathayo 26:36-38.

Yesu weyogi kae to osudo mabor kodgi matin kae to ‘opodho piny kochako lemo.’ Iparo ni okwayo Nyasaye ang’o e lamo e seche ma chunye chandoree kamano? Olemo niya: “Wuora, gik moko duto nyaloreni; gol okombeni oa kuoma. Kata kamano, ok gima adwaro to gima idwaro.” (Mariko 14:35, 36) Tiend wechenego en ang’o? Be dibed ni Yesu temo ringo migawo momiye kaka Jawar? Ooyo!

Ka Yesu ne nie polo, noneno kaka Jo-Rumi ne sando ji kendo negogi malit. Koro gie sani, ka en kaka dhano ma neno ne jomoko lit kendo ma nyalo winjo rem, Yesu ok mor gi sand morite nyime. Kata kamano, gima duong’ ma chando chunye en ni idhi nege ka gima en ng’at marach ma jaketh-chik, to mano dhi kelo wich-kuot ne nying Wuon mare. Odong’ mana seche manok to idhi gure e yath kaka ditim ne ng’at mochayo Nyasaye.

Bang’ lemo aming’a, Yesu duogo to oyudo ka jootene adekka nindo. Owacho ne Petro kama: “Ok unyal neno ka urito koda kata mana kuom sa achiel kende? Sikuru ka uneno kendo lemuru ma ok uwe, mondo kik udonj e tem.” Yesu fwenyo ni kare jootene bende chunygi osebedo ka chandore, to piny bende koro olewo. Omiyo, omedo wacho ni: “En adier ni chuny dwaro, to ringruok e ma nyap.”​—Mathayo 26:40, 41.

Kae to Yesu wuok kendo mar ariyo mondo odhi olem kokwayo Nyasaye mondo ogolne ‘okombeno.’ Koduogo, oyudo kendo ka joote adekgo nindo sama onego obed ni gilemoe gi kinda mondo kik gidonj e tem. Yesu wuoyo kodgi to ‘ok ging’eyo gima ginyalo dwoke.’ (Mariko 14:40) Yesu wuok kendo mar adek, kae to ogo chonge piny mondo olem.

Chuny Yesu chandore ahinya nikech wich-kuot ma thone dhi kelo ne nying Wuon mare. En kamano nikech idhi nege kaka dineg jaketh-chik. Kata kamano, Jehova osebedo ka chiko ite ne kwayo mag Wuode e lamo kendo chopo sama ooro malaika moro mondo ojiw Wuodeno. Kata obedo ni oseor ne Yesu malaika kamano, pod ok owe sayo Wuon mare. Kar mano, omedo “lemo gi kinda.” Chuny Yesu chandore  malich miwuoro. Mano kaka migawo ma Yesu nigo duong’ sidang’! Nyaka to ochop migawono eka obi obed gi ngima mochwere kendo omi oganda dhano ma nyiso yie kuome bende oyud ngima mochwere. Omiyo, chunye chandore ma kata mana ‘luche bedo kaka remo ma ton piny.’​—Luka 22:44.

Ka Yesu duogo mar adek ir jootene, ochako oyudogi ka ginindo kendo. Owachonegi niya: “E sa ma kama unindo kendo uyueyo! Neuru! Sa midhi ndhogie Wuod dhano e lwet joricho osekayo machiegni. Auru malo, wadhiuru. Neuru! Jandhokna osekayo machiegni.”​—Mathayo 26:45, 46.