Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 109

Yesu Elo Tim Jo Akwede ma Wuondore

Yesu Elo Tim Jo Akwede ma Wuondore

MATHAYO 22:41–23:24 MARIKO 12:35-40 LUKA 20:41-47

  • KRISTO EN WUOD NG’A?

  • YESU ELO TIM JO AKWEDE MA WUONDORE

Joma kwedo Yesu diher nyiso ni Yesu ok e Mesia, to mano osetamogi. Bende, obadho ma gisetiyogo mondo gimi Jo-Rumi omak Yesu ok osetiyonegi. (Luka 20:20) Koro, ka pod en e hekalu chieng’ Nisan 11, Yesu miyo weche lokore ne jogo ataro kendo oelo ne ji e lela ni en ng’a. Okawo okang’ mokwongo mar penjogi niya: “Uneno Kristo nade? En wuod ng’a?” (Mathayo 22:42) Ji ong’eyoga maler ni Mesia, tiende ni Kristo, ne dhi wuok e anyuola mar Daudi. Omiyo, mano e dwoko ma gichiwo.​—Mathayo 9:27; 12:23; Johana 7:42.

Yesu penjogi kama: “Kare obet nade ni kokalo kuom roho maler Daudi ne oluonge ni Ruodha kowacho ni, ‘Jehova nowacho ne Ruodha niya: “Bed e bada korachwich nyaka chop aket wasiki e bwo tiendi”’? Kare ka Daudi luonge ni Ruodha, ere kaka onyalo bedo wuode?”​—Mathayo 22:43-45.

Dho Jo-Farisai omoko nimar gisebedo ka gigeno dhano adhana moa e anyuola mar Daudi mondo obi oresgi e loch ma ok gihero mar Jo-Rumi. Kata kamano, Yesu paronegi weche mondik e bug Zaburi 110:1, 2. Wechego nyiso ni Mesia ok ne dhi bedo jaloch ma dhano adhana. En ng’at ma kata Daudi ne dhi luongo ni Ruoth. Bang’ bet e lwedo ma korachwich mar Nyasaye, ruodhno ne dhi tiyo gi teko momiye mar locho. Dwoko ma Yesu ochiwo miyo giling’ thi.

Jopuonjre Yesu kod jomamoko mang’eny osebedo ka winjo wechego. Koro Yesu wuoyo kodgi achiel kachiel kosiemogi mondo gitang’ gi jondiko kod Jo-Farisai. Jo akwedego oseketore giwegi “e kom Musa” mondo gipuonj Chik Nyasaye. Omiyo, Yesu chiko jowinjone kama: “Gik moko duto ma giwachonu, winjuru kendo timuru, to kik utim ka luwore gi timbegi nimar giwacho to ok gitim.”​—Mathayo 23:2, 3.

Kae to Yesu chiwo ranyisi ma nyiso ni jo akwedego gin joma wuondore. Owacho kama: “Giyaro ndede ma ting’o Ndiko kendo girwake kaka gima miyogi arita.” Jo-Yahudi moko ne rwako e lela wang’gi kata e bedegi ndede moting’o weche machuok mogol e Chik Nyasaye. Jo-Farisai to ohero yaro ndede maggi mondo ginenre kaka joma rito Chik ahinya. Bende, “gimedo riak lepgi obed maboyo.” En adier ni Jo-Israel ne onego oket usi momin e riak lepgi. Kata kamano, Jo-Farisai to temo mondo riak lepgi obed maboyo moloyo. (Kwan 15:38-40) Gitimo mago duto “mondo dhano onegi.”​—Mathayo 23:5.

Ber ng’eyo ni kata mana jopuonjre Yesu ne nyalo bedo gi gombo mar yudo duong’ kata huma. Omiyo, Yesu chiwonegi siem kama: “Kik luongu ni Rabi nikech Japuonju en achiel, to uduto un owete. E wi mano, kik uluong ng’ato ang’ata e piny ni wuonu nikech Wuonu en achiel manie polo. Bende, kik luongu ni jotelo nikech Jatendu en achiel, ma en Kristo.” Kare jopuonjre onego obed gi paro mane kuomgi giwegi? To onego gibed gi timbe mage? Yesu nyisogi niya: “Ng’at maduong’ moloyo e kindu nyaka bed jatiju. Ng’at ma ng’awore malo owuon noduoke piny to ng’at ma duokore piny owuon nong’awe malo.”​—Mathayo 23:8-12.

Bang’ mano, Yesu wacho weche ma nyiso kum ma jondiko gi Jo-Farisai biro yudo. Owacho kama: “Yaye nobednu malit un jondiko gi Jo-Farisai, un joma wuondore! nikech uloro ne ji Pinyruodh polo; nimar un uwegi ok udonjie, to bende jogo ma dwaro donjoe ok uyienegi.”​—Mathayo 23:13.

Yesu kwedo Jo-Farisai nikech giketo ne ji chike matindo tindo ma gisemedo giwegi kendo mano miyo ok ginyis luor ne weche ma Jehova neno ni dwarore moloyo. Kuom ranyisi, giwacho ni ok gidew “ka ng’ato kuong’ore gi hekalu,” to koni giwacho ni: “Ka ng’ato kuong’ore gi dhahabu  mar hekalu, ni to wachno otueye.” Wechegigo nyiso ni pachgi odinore ma ok ginyal fwenyo timbe mabeyo ma dwarore moloyo. Gijiwo ahinya wach dhahabu manie hekalu kar jiwo tich maduong’ ma hekalu konyogigo e lamo Jehova mondo gibed machiegni kode. Kendo gisejwang’o “weche madongo moloyo mag Chik, ma gin timbe makare, gi kecho ji, kod nyiso yie.”​—Mathayo 23:16, 23; Luka 11:42.

Yesu luongo Jo-Farisaigo ni ‘joma tayo jomamoko to gin giwegi gin muofni, ma dhing’o ojur to muonyo ngamia!’ (Mathayo 23:24) Gidhing’o kit lwang’ni miluongo ni ojur manie divai ma gimadho nikech ojur ok ler ka luwore gi chik. Kata kamano, yo ma ok gidewgo weche ma dwarore moloyo mag Chik chalo mana ka muonyo ngamia ma bende en le ma ok ler, mak mana ni ngamia to koro en le maduong’ moloyo.​—Tim Jo-Lawi 11:4, 21-24.