Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 138

Kristo ni e Bad Nyasaye Korachwich

Kristo ni e Bad Nyasaye Korachwich

TICH JOOTE 7:56

  • YESU OBET E BAD NYASAYE KORACHWICH

  • SAULO OBEDO JAPUONJRE

  • GIMOMIYO WANYALO BEDO MAMOR

Odiechienge apar bang’ Yesu idho e polo, ne ool roho maler kuom jopuonjre chieng’ Pentekost. To mano en gima nyiso maler ni adier Yesu ni e polo. To nitie weche momedore ma dhi nyiso ni adier Yesu ni e polo. Matin nono ka pok ochiel japuonjre Stefano gi kite nikech tije mar chiwo neno, nokok kama: “Neuru! Aneno polo koyawore kendo Wuod dhano kochung’ e bad Nyasaye korachwich.”​—Tich Joote 7:56.

Ka Yesu nigi Wuon mare e polo, ne odhi rito mondi mondo ochike timo gimoro ma chopo weche ma ne okor e Wach Nyasaye. Wachno e ma Daudi nondiko kokudhe gi much Nyasaye niya: ‘Jehova noluwo ne ruodha [tiende ni Yesu] ni, “Bed piny e bada korachwich, nyaka atim wasiki raten tiendi.”’ Bang’ ka kinde mar ritono oserumo, ne odhi ‘bedo gi loch e dier wasike.’ (Zaburi 110:1, 2) To ang’o ma Yesu ne dhi timo e polo e kinde ma nodhi rito mondo eka okaw ne wasike okang’?

Ne ochak kanyakla mar Jokristo chieng’ Pentekost higa mar 33. Yesu nochako locho e wi jopuonjrene mowir gi roho maler mar Nyasaye ka en e polo. (Jo-Kolosai 1:13) Notimo kamano kuom tayogi e tijgi mar yalo wach maber kendo ikogi ne migawo ma ne gidhi bedogo bang’e. Migawo mane? Jogo ma ne dhi chung’ motegno nyaka e tho, gikone ne idhi chiergi mondo giloch kanyachiel gi Yesu e Pinyruodhe.

Achiel kuom joma ne dhi bedo ruodhi e kinde ma birogo ne en Saulo, ma bende ong’ere ahinya gi nyinge mar Rumi ni Paulo. Jalno en Ja-Yahudi ma ne osebedo gi kinda ahinya ne Chik Nyasaye. Kata kamano, jotend Jo-Yahudi nosewuonde mi olal, kendo sama ne ichielo Stefano gi kite, Saulo bende noyie gi wachno. Kae to ka “opong’ gi mirima kendo kodwaro nego jopuonjre Ruoth,’ Saulo nomako wuoth kochomo Damaski. Kayafa ma ne en Jadolo Maduong’, ne omiye ratiro mar mako jopuonjre Yesu kendo duokogi Jerusalem. (Tich Joote 7:58; 9:1) Kata kamano, sama Saulo ne ni e yo kodhi, ler marieny ahinya nolwore mi nopodho piny.

Dwol moro nowinjore ka kok niya: “Saulo, Saulo, isanda nang’o?” Saulo nopenjo kama: “In ng’a, Ruoth?” Saulo noyudo dwoko niya: “An Yesu, jal ma isando.”​—Tich Joote 9:4, 5.

 Yesu nonyiso Saulo ni odonj Damaski mondo orit weche mibiro chike ni otim. En mana ni ne nyaka ng’ato mak lwete ma taye nyaka e taondno nimar ler ma nobiro e yor honono nomiyo obedo muofu. E fweny moro mopogore, Yesu nofwenyore ne Anania ma ne en achiel kuom jopuonjrene modak Damaski. Yesu nowacho ne Anania ni odhi kamoro ma ne odhi yudoe Saulo. Anania ne luor ahinya timo kamano. Kata kamano, Yesu nojiwe niya: “Jalno en gira mar tich moseyier mondo oting’ nyinga kolande ne ogendni mamoko kaachiel gi ruodhi kod nyithind Israel.” Wenge Saulo noyawore, kendo ka en Damaski kanyo “nochako yalo e wi Yesu e sunagoke konyiso ni jali e Wuod Nyasaye.”​—Tich Joote 9:15, 20.

Ka Yesu tayogi, Saulo ma koro ong’ere kaka Paulo kod joyal-injili mamoko nodhi nyime gi yalo wach maber ma en tich ma Yesu e ma nochako. Nyasaye noguedho tijgi ahinya. Chiegni higni 25 bang’ ka Yesu nosefwenyorene e ndara mochomo Damaski, Paulo nondiko kowacho ni wach maber ne “oseyal ne chuech duto manie bwo polo.”​—Jo-Kolosai 1:23.

Higni moko bang’e, Yesu nomiyo jaotene ma nohero ma nyinge Johana fweny moko ma ne oluwore-oluwore, kendo fwenygo yudore e buk miluongo ni Fweny e Muma. Kokalo kuom fwenygo, ne chalo ka gima Johana ne odak moneno gi wang’e ka Yesu duogo kendo kosemiye teko mar locho e Pinyruoth. (Johana 21:22) Muma wacho ni: “Roho maler ne omiyo [Johana obedo] e ndalo mar Ruoth e yor fweny.” (Fweny 1:10) Ndalono ne dhi bedo karang’o?

Timo nonro matut e weche mokor e Muma nyiso ni “ndalo mar Ruoth” nochakore e kindewagi. E higa mar 1914, Lweny Mokwongo mar piny nomuoch. Kendo kuom higni pieche chakre kanyo, piny osepong’ gi lwenje, tuoche, kech, yiengni mag piny, kod gik mamoko mang’eny ma chopo weche manie “ranyisi” ma Yesu nomiyo jootene ma ne dhi nyiso “ni entie” kendo ni “giko” okayo machiegni. (Mathayo 24:3, 7, 8, 14) Tij yalo wach maber mar Pinyruoth sani dhi nyime e piny mangima, to ok mana e alwora ma ne ni e bwo loch Rumi kende.

Roho maler notelo ne Johana e lero tiend wachno. Nondiko kama: “Koro warruok, gi teko, gi Pinyruodh Nyasachwa, gi loch mar Kristone osechopo.” (Fweny 12:10) Ee, Pinyruodh Nyasaye manie polo ma Yesu noyalo wachne ahinya en pinyruoth mantie adier!

Mano en wach ma moro ahinya jopuonjre Yesu mochung’ motegno. Weche ma Johana nowacho nyalo jiwogi sidang’. Nondiko niya: “Nikech mano, beduru mamor un polo kod joma odak e iye! To yaye! nobed malit ne piny kod nam, nimar Jachien oselor mwalo iru ka en gi mirima mager, kong’eyo ni odong’ mana gi kinde manok.”​—Fweny 12:12.

Kuom mano, sani Yesu koro ok en mana ng’at mobet e bad Wuon mare korachwich korito ni mondo omiye loch. Sani en Ruoth ma locho, kendo kinde okayo machiegni mobiro kethoe jowasike duto. (Jo-Hibrania 10:12, 13) To mago doko weche mabeyo moritowa?