Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 136

Ka Yesu ni e Dho Wadh Nam Galili

Ka Yesu ni e Dho Wadh Nam Galili

JOHANA 21:1-25

  • YESU FWENYORE NE JOOTE E DHO WADH NAM GALILI

  • PETRO KOD JOMAMOKO ONEGO OPIDH ROMBE YESU

Ka Yesu ne nigi jootene e otieno mogik ka pok otho, nowachonegi kama: “Ka osechiera, abiro dhi Galili motelonu.” (Mathayo 26:32; 28:7, 10) Koro thoth jolupne wuok mondo gidhi Galili. Kata kamano, ang’o monego gidhi gitim kuro?

Chopo kama Petro wachoe ne joote wetene auchiel niya: “Adwaro dhi lupo.” Ji auchielgo duto dwoke ni: “Wabiro dhi kodi.” (Johana 21:3) Gilupo otieno mangima to onge rech ma gimako. Ka piny koro chiegni ru, gineno Yesu e dho wath, en mana ni ok gifweny ni en ng’a. Yesu kok ka wachonegi kama: “Nyithindo, be un gi gima ducham?” Gidwoke ni: “Ooyo!” Kae to Yesu nyisogi niya: “Boluru gogo e bath yie korachwich to ubiro yudo rech.” (Johana 21:5, 6) Giluwo kaka Yesu onyisogi kendo gimako rech mang’eny ahinya ma kata ywayo gogo e i yie tamogi.

Johana wacho ne Petro ni, “En Ruoth!” (Johana 21:7) Mapiyo nono Petro rwako lawe ma oko ma ne ogolo sama olupo. Onyumore e nam kendo ogoyo abal chiegni kama dirom mita 90 kama. Jomamoko man e yie luwo bang’e mos-mos ka giywayo gogo ma rech opong’o iye.

Ka gigowo e dho wath, gineno ‘mach moro mar makaa, kendo rech kod makate ni e wi majno.’ Yesu nyisogi ni: “Keluru moko kuom rech ma ua mako.” Petro ywayo gogo moting’o rech 153 madongo! Yesu wachonegi ni: “Biuru uchiem.” Onge ng’ato kuomgi ma nigi chir mar penje ni, “In ng’a?” nikech gisefwenyo ni en Yesu. (Johana 21:10-12) Ma e kinde mar adek ma Yesu osefwenyoree ne jopuonjrene ka gin kanyachiel.

Yesu miyo ng’ato ka ng’ato kuomgi makate kod rech mondo gicham. To nenore ni Yesu ng’iyo rech mosemakgo kae to openjo Petro niya: “Simon wuod Johana, be ihera moloyo magi?” Dibed ni Petro ohero tij lupo ahinya moloyo tich ma Yesu dwaro ni mondo otim? Petro dwoke kama: “Ee, Ruoth, ing’eyo ni aheri.” Omiyo, Yesu jiwe ni: “Pidh nyirombena.”​—Johana 21:15.

Yesu penje kendo kama: “Simon wuod Johana, be ihera?” Nenore ni Petro dwoke kowuoro ni: “Ee, Ruoth ing’eyo ni aheri.” Yesu kendo dwoke ni: “Kwa rombena matindo.”​—Johana 21:16.

Yesu penje mar adek kama: “Simon wuod Johana, be ihera?” Koro nyaka bed ni Petro wuoro ka dibed ni Yesu nigi kiawa moro kuom yiene. Omiyo, odwoko Yesu gi chir ni: “Ruoth, ing’eyo weche duto; ing’eyo ni aheri.” Kae to Yesu kendo jiwo wach tich ma Petro onego otim kowachone kama: “Pidh rombena matindo.” (Johana 21:17) Ee, jogo duto momi migepe mag tayo onego oti kendo okony joma oseywa modonjo e kueth mar jo Nyasaye.

Ne omak Yesu mi onege nikech ne otimo tich ma Nyasaye nosemiye mondo otim. Koro oelo ne Petro ni en bende gima kamano biro timorene. Yesu wachone kama: “Kane hiki pod tin, ne ijarwakori kae to ibayo kuonde mihero. To ka iti, ibiro rieyo lweteni kendo ng’at machielo e ma biro rwakoni nanga kae to oting’i kendo oteri kama ok idwar.” To e ma pod Yesu jiwe kama: “Dhi nyime luwa.”​—Johana 21:18, 19.

Petro neno jaote Johana kae to openjo Yesu niya: “Ruoth, to nade ng’atni?” Adier, odwaro ng’eyo ni en ang’o ma biro timore ne jaote ma Yesu ohero ahinyano? Yesu dwoko Petro niya: “Ka en dwacha ni mondo osik nyaka chop aduog, mano obadhi nade?” (Johana 21:21-23) Gima dwarore en ni Petro odhi nyime gi luwo Yesu ma ok ong’i ni jomamoko to timo ang’o. Kata kamano, Yesu nyiso ni Johana biro dak aming’a moloyo joote mamoko kendo ni ibiro miye fweny ma nyiso kaka Yesu dhi biro kosemiye teko e Pinyruoth.

 En adier ni nitie gik mamoko mang’eny ma Yesu notimo ma ka dine bed ni ondikgi duto, buge modol dine ok oromo ting’o wechego duto.