Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 67

“Onge Ng’at ma Osegawuoyo Kamano Ngang’”

“Onge Ng’at ma Osegawuoyo Kamano Ngang’”

JOHANA 7:32-52

  • IORO ASKECHE MONDO ODHI OMAK YESU

  • NIKODEMO WUOYO E LO YESU

Yesu pod ni Jerusalem e Sawo mar Kiche. Omor ni ‘thoth ji e oganda keto yie kuome.’ Kata kamano, jotend din ok mor gi wachno kata matin. Nikech mano, gioro askeche ma tiyo kaka askeche mag jodin mondo odhi omake. (Johana 7:31, 32) To e ma pod Yesu ok tem kata pondo.

Kar mano, Yesu dhi nyime gi puonjo ji Jerusalem e lela kowacho niya: “Abiro bet kodu kuom kinde matin ka pok adhi ir Ng’at ma ne oora. Ubiro manya, to ok ununwang’a, kendo kama antie ok unyal biroe.” (Johana 7:33, 34) Jo-Yahudi ok winj tiend gima owacho. Omiyo, giwacho e kindgi kama: “Ng’atni chano dhi kanye ma ok wabi nwang’ee? Dibed ni ochano dhi ir Jo-Yahudi mosekere e kind Jo-Grik mondo opuonj Jo-Grik, koso? Wach ma owacho ni, ‘Ubiro manya, to ok ununwang’a, kendo kama antie ok unyal biroe,’ tiende en ang’o?” (Johana 7:35, 36) Gima ok ging’eyo en ni Yesu to wuoyo e wi thone kod chierne kae to odhi e polo kama jowasike ok nyal luwee.

Koro en odiechieng’ mar abiriyo mar sawono. Okinyi ka okinyi mar sawo, jadolo olo pi motwom e Yawo mar Siloam mondo pigno omol nyaka e bwo kendo mar misango manie hekalu. Nenore ni Yesu paro ne ji tim ma jadolo jatimono sama okok kowacho niya: “Ka ng’ato nigi riyo, to obi ira mondo omodhi. Ng’ato ang’ata ma keto yie kuoma, notimrene mana kaka Ndiko osewacho ni, ‘Aoche mag pi mangima biro mol koa e chunye ma iye.’”​—Johana 7:37, 38.

Yesu wuoyo e wi gik ma biro timore e kinde ma jopuonjrene idhi wir kokalo kuom roho maler kae to gibedo joma nyalo yudo thuolo mar dak e ngima mar polo. Ibiro wir jopuonjrego bang’ ka Yesu osetho. Chakre chieng’ Pentekost higa ma luwo mano, aoche mag pi ma chiwo ngima  biro chako mol sama jopuonjre mosewir gi roho biro yalo ne ji adiera mag Pinyruoth.

Nikech weche ma Yesu puonjo, jomoko wacho kama: “Adier, jali e Janabi.” Nyalo bedo ni giwuoyo e wi janabi ma ne okor ni ne dhi bedo maduong’ moloyo Musa. Jomamoko wacho niya: “Mani e Kristo.” To pod mamoko penjore kama: ‘Be Kristo onego obi koa e Galili, koso? Donge kamoro e i Ndiko nowacho ni Kristo biro wuok e koth Daudi kendo wuok Bethlehem, ma en gweng’ ma Daudi ne nitie?’​—Johana 7:40-42.

Omiyo, ogandano ok nigi paro achiel. Kata obedo ni jomoko dwaro ni mondo omak Yesu, onge ng’at ma tero lwete mondo omake. Sama askeche oduogo gi lwetgi nono ir jotend din ka gionge gi Yesu, jodong-jodolo kod Jo-Farisai penjogi niya: “Ang’o momiyo ok ukele?” Askechego dwokogi kama: “Onge ng’at ma osegawuoyo kamano ngang’.” Jotend din-go bedo gi mirima kendo gijaro askechego kama: “Dipo ni un bende osewuondu, koso? Onge jatelo moro kata Ja-Farisai moseketo yie kuome, koso? To ogandani ma ok ong’eyo Chik gin joma osekuong’.”​—Johana 7:45-49.

Gikanyono, Nikodemo ma en Ja-Farisai kendo jakanyo mar buch Sanhedrin, kawo okang’ mar wuoyo e lo Yesu. Chiegni higni ariyo gi nus mosekalo, Nikodemo ne odhi ir Yesu gotieno kendo noketo yie kuome. Koro gie sani Nikodemo wacho kama: “Chikwa ok ng’ad ne ng’ato bura ka pok owinj kuome mondi mi ng’e gima osetimo, koso?” To jotelogo dwoke nade? “Mit ka in bende ia Galili? Non ane, to ibiro neno ni onge janabi ma ne dhi betie koa Galili.”​—Johana 7:51, 52.

Ndiko ok wach achiel kachiel ni janabi ne dhi wuok Galili. Kata kamano, Ndiko nonyiso ni Kristo ne dhi wuok kuno; ndiko nokoro ni “ler maduong’” ne dhi nenore e “Galili mar ogendni.” (Isaiah 9:1, 2; Mathayo 4:13-17) E wi mano, mana kaka nokor, ne onyuol Yesu e taon mar Bethlehem, kendo nowuok e anyuola mar dhood Daudi. Kata obedo ni Jo-Farisai nyalo bedo ni ong’eyo wachno, nenore ni gin e ma gimiyo ji mang’eny bedo gi paro ma ok adier e wi Yesu.