Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 77

Yesu Chiwo Puonj e Wi Mwandu

Yesu Chiwo Puonj e Wi Mwandu

LUKA 12:1-34

  • NGERO MAR NG’AT MA JAMWANDU

  • YESU WUOYO KUOM WINJ AGAK KOD MAUA

  • “KUETH MATIN” BIRO BEDO E PINYRUOTH

Sama Yesu pod chiemo e od Ja-Farisaicha, ji tara gi tara rite oko. Nitie kinde ma ji mang’eny osegabiro ire kamano ka en Galili. (Mariko 1:33; 2:2; 3:9) Koro ka en Judea kae, ji mang’eny dwaro nene mondo giwinje. To mano nyiso ni gin gi chuny mopogore ahinya gi mar Jo-Farisai ma Yesu chiemogo.

Wach ma Yesu kwongo wacho en wach makende ahinya ne jopuonjrene. Owachonegi kama: “Beduru motang’ ne thowi mar Jo-Farisai, ma en wuondruok.” Mano en siem ma Yesu osegachiwo e kinde motelo. Kata kamano, nikech gik moa neno ka timore e ot sama gichiemo, oneno ni nwoyo siemno dwarore ahinya kendo. (Luka 12:1; Mariko 8:15) En adier ni Jo-Farisai temo umo kitgi marach ka gitimore ni gin joma oluoro Nyasaye ahinya. Kata kamano, nikech gin joma nyalo ketho jomamoko, dwarore ni oel kitgi. Yesu lero kama: “Onge gimoro mopand ahinya ma ok bi fwenyore, kendo onge wach maling’ling’ ma ok bi ng’ere.”​—Luka 12:2.

Nyalo bedo ni thoth joma obiro ir Yesu gin Jo-Judea ma ne pok owinje kopuonjo e alwora mar Galili. Kuom mano, onwoyo kendo thuond weche ma ne osewacho motelo. Ojiwo jogo duto ma winje niya: “Kik uluor joma nego ringruok to bang’ mano ok ginyal timo gimoro mokalo kanyo.” (Luka 12:4) Mana kaka osetimo e kinde motelo, ojiwo gimomiyo dwarore ni jolupne obed gi geno ni Nyasaye biro ritogi. Dwarore bende ni ging’e Wuod dhano mi giyie kuome, kendo ging’e ni Nyasaye nyalo konyogi.​—Mathayo 10:19, 20, 26-33; 12:31, 32.

Kae to ng’at moro ei ogandano tuch gi wach moro ma chando chunye. Ng’atno wacho ne Yesu kama: “Japuonj, nyis owadwa mondo opog koda gik ma wuonwa ne oweyo.” (Luka 12:13) Chik wacho ni wuowi makayo onego oyud pok nyadiriyo kuom mwandu mag wuon-gi. Omiyo, ywaruok ok onego obed e kindgi. (Rapar mar Chik 21:17) Kata kamano, nenore ni jali to dwaro ni opogne mwandu mokalo monego oyud. Yesu ok donjre e ywaruokgino, to mano en gima nyiso rieko. Openjo jalo niya: “Omera, en ng’a moseketa jang’ad-bura kata jathek e kindu ji ariyo?”​—Luka 12:14.

Kae to Yesu chiwo puonj ne ji duto kama: “Yawuru wang’u kendo utang’ gi yore duto mag ich-lach, nimar kata ka ng’ato nigi gik mogundho, ngimane ok otenore kuom gik ma en-go.” (Luka 12:15) Kata bed ni ng’ato nigi mwandu mang’eny maromo nade, donge pod obiro tho chieng’ moro mowe mwandugo? Yesu jiwo puonjno kotiyo gi ranyisi moro ma ji biro dong’ ka paro ahinya. Kendo en ranyisi ma konyo ji ng’eyo gimomiyo dwarore ni gibed gi nying maber e wang’ Nyasaye.

Yesu wacho kama: “Puoth ng’at moro ma jamwandu ne onyak maber. Omiyo, nochako parore ei chunye kama, ‘Nikech koro aonge gi kama dachokie chamba, ang’o ma abiro timo?’ Eka nong’ado niya, ‘Ma e gima abiro timo: Abiro muko utega mag keno kae to agero madongo moloyo, kendo kanyo anachokie chamba duto kod giga duto, eka abiro wacho ne chunya kama: “Chunya, in gi gik mabeyo mang’eny misekano ne higni mang’eny ma biro; koro yue mos, chiem, imeth, kendo ibed mamor.”’ To Nyasaye nowachone kama, ‘In ng’at ma pache ok ni kare, e otieno ma kawuononi gidwaro ngimani. Kare gik misekanogo biro doko mag ng’a?’ Mano e kaka bedo gi ng’at ma kano mwandu ne en owuon, to ok en jamwandu e wang’ Nyasaye.”—Luka 12:16-21.

Gombo mar bedo gi mwandu modhuro nyalo mako jopuonjre Yesu kaachiel gi jomamoko ma  winje. Kata, parruok mag ngima nyalo chocho yo ma gitiyogo ne Jehova. Omiyo, Yesu nwoyo puonj moro maber ma ne osegachiwo chiegni higa achiel gi nus mokalo kane ogolo twak e Got.

Yesu wacho kama: “Weuru bedo gi parruok kuom ngimau, e wi gima ubiro chamo, kata kuom dendu e wi gima ubiro rwako. . . . Nonuru winj agak: Ok gichuo kodhi kata keyo; gionge gi deche kata ute keno; to pod Nyasaye pidhogi. Donge un uber ahinya moloyo winy? . . . Nonuru kaka maua dongo: Ok gichandre gi tich kendo ok gitwang’ lewni; to akonu ni, kata mana Solomon e ber mar duong’ne duto, ok norwakore kaka achiel kuomgi. . . . Omiyo, weuru manyo gima ducham kod gima dumadh kendo weuru bedo gi parruok ahinya . . . Wuonu ong’eyo ni uchando gigo. . . . Sikuru ka udwaro Pinyruodhe kendo gigo duto ibiro mednu.”—Luka 12:22-31; Mathayo 6:25-33.

Gin jomage ma biro dwaro Pinyruodh Nyasaye? Yesu nyiso ni kuom joma nok moluoro Nyasaye, mana “kueth matin” e ma biro timo kamano. Bang’e, ne biro fwenyore ni gin mana ji 144,000. Gueth mane ma gibiro yudo? Yesu singonegi kama: “Wuonu oseyie miyou Pinyruoth.” Jogi ok bi keto chunygi e yudo mwandu manie piny ma jokuoge nyalo kwalo. Kar mano, gibiro keto chunygi kuom “mwandu ma ok rum e polo,” kama gibiro lochoe gi Kristo.​—Luka 12:32-34.