Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 74

Puonj e Wi Rwako Welo kod Lamo

Puonj e Wi Rwako Welo kod Lamo

LUKA 10:38–11:13

  • YESU OLIMO MARITHA GI MARIA

  • SIKO E LAMO DWARORE

Bethania en gweng’ man e bath Got Zeituni. Gweng’no ni kilomita 3 kama kiwuok Jerusalem. (Johana 11:18) Yesu dhi e gweng’no mondo olim Maritha kod Maria. Nyimine ariyogo kod owadgi ma nyinge Lazaro gin osiepe Yesu, kendo girwake gi mor.

Rwako Mesia kaka wendo e odi en gueth maduong’ miwuoro. Maritha gombo ahinya ni orwak Yesu e yo mong’ith, omiyo owuok mondo oik chiemo mabup. Sama Maritha tiyo, Maria nyamin-gi to obet e tiend Yesu kendo owinjo puonjge. To bang’e Maritha wacho ne Yesu kama: “Ruoth, ok idew ni nyamera oweya ka an e ma atimo gik moko kenda? Nyise ni obi okonya.”​—Luka 10:40.

Kar kwedo Maria, Yesu rieyo pach Maritha nimar oparore ahinya kuom gige ringruok. Yesu wachone kama: “Maritha, Maritha, iparori kendo ichandori gi gik mang’eny. To gik manok e ma dwarore, to kata mana achiel. Maria to oseyiero gima ber, kendo ok nomayego.” (Luka 10:41, 42) Ee, gima Yesu temo wacho en ni ok ochuno ni ng’ato okaw thuolo mang’eny e loso chiemo mang’eny. Chiemo manok oromo aroma.

Paro ma Maritha nigo ok rach. En gi chuny mar rwako welo. En mana ni sama oparore ahinya kuom wach chiemo kamano, thuolo ma dowinjgo puonj mabeyo ahinya mowuok kuom Wuod Nyasaye baye! Yesu nyiso maler ni Maria to oyiero gima ber moloyo, gima biro kelone ber mosiko. Kendo mano miyowa puonj ma nyalo konyowa waduto.

E kinde machielo, Yesu puonjo wach moro mopogore ma bende nigi puonj maduong’ kaka mano. Japuonjre moro penje niya: “Ruoth, puonjwae kaka dwalem, mana kaka Johana bende nopuonjo jopuonjrene.” (Luka 11:1) Noyudo Yesu osepuonjo wachno chiegni higa achiel gi nus mokalo sama ne ogolo twak e got. (Mathayo 6:9-13) Kata kamano, nyalo bedo ni japuonjreno ne onge chieng’no. Omiyo, Yesu nwoyo weche madongo mag lamo. Kae to otiyo gi ranyisi moro mondo onyisgo gimomiyo dwarore ni wasik e lamo.

Yesu wacho kama: “Wawach ni achiel kuomu nigi osiepne moro, to odhi ire e dier otieno kendo kwaye ni, ‘Osiepna, holae makate adek nimar osiepna moro oa mana biro koa wuoth, to aonge gima anyalo miye.’ Eka osiepneno dwoke gi ei ot kama: ‘We chanda. Oselor dhoot kendo nyithinda matindo ni koda e otanda, ok anyal chung’ mondo amiyi gimoro.’ Awachonu ni, kata ka ok obi chung’ kendo miye gimoro kaka osiepne, kuom adier, nikech jalo siko ka kwaye gi kinda, obiro chung’ kendo miye gik modwaro.”​—Luka 11:5-8.

Yesu ok chiw ranyisino ka gima mano nyiso ni Jehova ok dwar winjo kwayo mag joge kaka jal miwuoyoe e ranyisino ne odigni sama osiepne ne okwaye kony. Kar mano, gima Yesu temo nyiso en ni ka jal ma ok dwar konyo osiepne e ma pod nyalo kawo okang’ mar konyo osiepneno nikech osiko ka okwaye, donge Wuonwa manie polo biro dwoko kwayo mag jotichne ma chunygi ni kare? Yesu medo kama: “Awachonu ni, sikuru ka ukwayo to ibiro miu; sikuru ka umanyo to unuyud; sikuru ka udwong’o to ibiro yawnu. Nimar ng’ato ang’ata ma kwayo, imiyo, kendo ng’at ma manyo, yudo, kendo ng’ato ang’ata ma dwong’o, ibiro yawne.”​—Luka 11:9, 10.

Kae to Yesu jiwo puonjno kotiyo gi ranyisi mar wuone. Owacho kama: “En wuoro mane e kindu ma ka wuode okwaye rech to obiro miye thuol kar miye rech? Kata en ng’a ma ka wuode okwaye tong’ to obiro miye thomoni? Kuom mano, ka un, kata obedo ni un joma richo ung’eyo chiwo mich mabeyo ne nyithindu, donge Wuonu manie polo to biro chiwo roho maler e okang’ malach moloyo ne joma kwaye?” (Luka 11:11-13) Donge wechego miyo wabedo gadier ni Wuonwa me polo oikore mar winjo kwayowa kendo konyowa kuom gik ma wachando?