Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 72

Yesu Oro Jopuonjre 70 Mondo Gidhi Giyal

Yesu Oro Jopuonjre 70 Mondo Gidhi Giyal

LUKA 10:1-24

  • YESU YIERO JOPUONJRE 70 KENDO OOROGI MONDO GIDHI GIYAL

Chiegni ni higni adek kama osekalo nyaka ne batis Yesu, kendo koro higa mar 32 dhi ka rumo. Yesu kod jopuonjrene nyocha ni Jerusalem e Sawo mar Kiche. Nenore ni pod gin machiegni gi kanyo. (Luka 10:38; Johana 11:1) Kendo nenore ni kuom dweche auchiel ma Yesu odong’go e tiyo ne Nyasaye e piny, oyalo Judea kata e alwora mar Perea man loka Aora Jordan. Kuondego bende dwarore ni oyalie wach maber.

Motelo ne mano, ka Pasaka mar higa 30 noserumo, Yesu noyalo Judea kuom dweche moko, kendo nodok koluwo alwora mar Samaria. Kae to ka Pasaka mar higa 31 ne chiegni, Jo-Yahudi man Jerusalem notemo nege. Higa achiel gi nus ma noluwo, Yesu nopuonjo e alwora mar Galili man yo nyandwat. E kindeno, ji mang’eny nobedo jolupne. Ka Yesu ni Galili, notiego jootene kae to oorogi kochikogi kama: “Yaluru ka uwacho niya: ‘Pinyruodh polo osekayo machiegni.’” (Mathayo 10:5-7) Gie sani, ochano kampen maduong’ mar chiwo neno e alwora mar Judea.

Mondo Yesu ochak kampenno, oyiero jopuonjre 70 kae to oorogi ji ariyo-ariyo. Omiyo, jogo bedo e grube 35 mag ji ariyo-ariyo ka giyalo wach Pinyruoth e alwora ma ‘tij keyo duong’ie to jotich e ma nokie.’ (Luka 10:2) Gidhi motelo kuonde ma nenore ni Yesu biro dhiye bang’e. Jopuonjre piero abiriyogo ne dhi chango jotuo kendo lando wach ma Yesu nosebedo ka yalo.

Jopuonjrego ok dhi puonjo ji e sunagoke. Yesu nyisogi ni gidhi e ute ji. Ochikogi kama: “Ka udonjo e ot moro, chakuru ka uwacho niya: ‘Odni mondo obed gi kuwe.’ To ka ng’at mohero kuwe ni kanyo, kuwe maru biro bedo kuome.” En wach mane monego giyal? Yesu nyisogi ni: ‘Wachnegiuru niya: “Pinyruodh Nyasaye osebiro machiegni kodu.”’​—Luka 10:5-9.

Weche ma Yesu chikogo jopuonjrene piero abiriyogo chalre achala gi weche ma nochikogo jootene 12 chiegni higa achiel mokalo. Onyisogi ni nitie jomoko ma ok bi winjogi. Kata kamano, tich ma gidhi timono biro iko joma oyie winjogi mondo ka Yesu ochopo kuondego mapiyo bang’e, to thothgi obi obed gi siso mar romo gi Ruodhgi kendo winjo weche mopuonjo.

Mapiyo nono, grube mag ji 35 moting’o joyalo ariyo-ariyoka, duogo ir Yesu. Ginyise ka giil kama: “Ruoth, kuom tiyo gi nyingi, kata mana jochiende luwo kaka wachikogi.” Onge kiawa ni ripodgi maberno moro Yesu nimar odwokogi niya: “Aneno Satan koselwar mana kaka mil polo lwar koa malo. Neuru! Asemiyou teko mar nyono thuonde gi thomoni e tiendeu.”​—Luka 10:17-19.

 Mano nyiso ni Yesu singo ne jolupne ni gibiro bedo gi teko mar loyo gik mager mana kaka joma nyono thuonde gi thomoni e tiendegi. E wi mano, ginyalo bedo gadier ni e ndalo ma biro, Satan biro lwar koa e polo. Bende, Yesu konyo jopuonjre piero abiroyogo mondo ging’e gima onego omorgi moloyo. Owachonegi kama: “Kik ubed mamor mana nikech jochiende luwo kaka uchikogi, to moruru nikech nyingeu osendik e polo.”​—Luka 10:20.

Yesu mor sidang’ kendo opako Wuon mare e lela nikech osemiyo joma ji kawo kaka ji ajia otim tije madongo ahinya kamano. Kae to owacho ne jopuonjrene kama: “Wenge mamor gin wenge ma neno gik ma unenogi. Nimar awachonu ni, jonabi gi ruodhi mang’eny nogombo neno gik ma sani unenogi to ok ne gineno, kendo ne gigombo winjo gik ma sani uwinjogi, to ok ne giwinjo.”​—Luka 10:23, 24.