Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 75

Yesu Nyiso Gima Kelo Mor Madier

Yesu Nyiso Gima Kelo Mor Madier

LUKA 11:14-36

  • YESU GOLO JOCHIENDE KOTIYO GI “LITH LWET NYASAYE”

  • GIMA KELO MOR MADIER

Yesu oa mana nwoyo weche moko ma nosepuonjo e wi lamo. Kata kamano, mano ok e hangone nwoyo wach moro sama opuonjo ji. Ka notimo honni e alwora mar Galili, ji ne wacho ni ne otimo honni kotiyo gi teko mar jochiende. Ka koro en Judea, mano e wach ma chako sieko kendo.

Nitie ng’at moro ma nigi jachien ma mone wuoyo. Sama Yesu golo jachiendno, oganda hum nono. Kata kamano, jowasike to ok mor gi wachno. Gidonjone gi wach ma gisebedo ka gidonjonego kama: “Jali golo jochiende kotiyo gi teko Belzebub, jatelo mar jochiende.” (Luka 11:15) To jomamoko ma dwaro ni Yesu otimnegi hono momedore mondo eka giyie ni en ng’a, bende kwaye ni omigie ranyisi moro moa e polo.

Nikech Yesu ong’eyo ni giteme atema, odwokogi mana kaka nodwoko joma ne kwede ka en Galili. Owachonegi ni pinyruoth ka pinyruoth ma nigi ywaruok e kinde owuon biro podho. Kuom mano, onyisogi ayanga ni: “Ka Satan bende nigi ywaruok e kinde owuon, ere kaka pinyruodhe biro chung’?” Kae to Yesu wacho weche ma nyiso kaka tichne chopo. Owachonegi kama: “Ka agolo jochiende ka atiyo gi lith lwet Nyasaye, adier, Pinyruodh Nyasaye osebironu kukia.”​—Luka 11:18-20.

Sama Yesu wuoyo kuom “lith lwet Nyasaye,” mano onego opar ne jowinjone gimoro ma ne otimore chon e ndalo Jo-Israel. Sama ne Musa otimo hono moro e laru mar od Ruoth Farao, joma noneno mano nokok niya: ‘Ma e lith lwet Nyasaye!’ Par ni “lith lwet Nyasaye” bende e ma nondiko Chike Apar e kite ariyo mopamore. (Wuok 8:19; 31:18) Kamano bende, “lith lwet Nyasaye”​—ma en rohone maler kata tekone​—e ma Yesu tiyogo gie sechego e golo jochiende kendo chango joma tuore. Kuom mano, en adier ni kara Pinyruodh Nyasaye osebiro ne jo akwedego ka gikia, nikech Yesu ma e Ruodh Pinyruodhno nie kindgi kanyo kotimo honnigo.

Nyalo ma Yesu nigo mar golo jochiende nyiso ni en gi teko e wi Satan, mana kaka ng’at ma nigi teko nyalo biro mi lo jarit od-ruoth momanore gi gige lweny mager. Bende, Yesu chako nwoyo ranyisi mar jachien moro ma ne owuok kuom ng’ato. Ka ng’atno ok ti gi gik mabeyo mondo opong’go kama jachiendno oweyo, jachiendno biro duogo gi jochiende mamoko abiriyo, kae to gimiyo chal mar ng’atno bedo marach achien moloyo kaka ne en mokwongo. (Mathayo 12:22, 25-29, 43-45) Mano e kaka oganda mar Jo-Israel chalo.

Gima Yesu owachono miyo dhako moro ma winje kok kama: “Mano kaka ich ma ne oting’i kod thunde ma ne idhodho mor ndi!” Mon ma Jo-Yahudi ne gombo ahinya ni gin e ma ginyuol ng’at ma janabi, to ahinya ahinya Mesia. Omiyo, dhakono paro ni nyaka bed ni Maria mor miwuoro nikech en e min japuonj ma kamano. To e ma pod Yesu rieyo pach dhakono konyise gima kelo mor madier. Owachone kama: “Ooyo, kar mano, joma mor gin jogo ma winjo wach Nyasaye kendo timo!” (Luka 11:27, 28) Nyaka chop kanyo, onge kama Yesu nosewachoe ni ji onego omi Maria duong’ moro makende. Kar mano, gima nyalo kelo ne ng’ato mor madier en luoro Nyasaye kendo bedo ng’at ma Nyasaye oyiego, to ok tudruok mar wede kata gik madongo ma ng’ato osetimo.

Yesu kwero oganda ma dwaro ni omigi ranyisi moa e polono mana kaka nosetimo motelo kane en Galili. Onyisogi ni onge ranyisi moro amora mibiro migi mak mana “mar Jona.” Gimomiyo itiyo gi Jona kaka ranyisi en nikech nobedo ei rech kuom ndalo adek kendo ne oyalo ne Jo-Nineve gi chir mi giloko chunygi gia e richo. Kata kamano, Yesu wachonegi niya: “To neuru! ng’at maduong’ moloyo Jona ni kae.” (Luka 11:29-32) To kata mana Solomon ma riekone nomiyo ruoth ma dhako ma Sheba obiro mondo owinje, bende Yesu oloyo gi duong’!

 Yesu medo wacho kama: “Bang’ moko taya, ng’ato kete, ok kama opondo kata e bwo okapu, to okete e wi gir chungo taya.” (Luka 11:33) Nyalo bedo ni otemo wacho ni puonjo jogo kendo timonegi honni chalo mana gi keto taya kama opondo. Nikech wengegi ok ochomo kamoro achiel, gineno honni ma Yesu timo to mano ok konygi.

Yesu oa mana golo jachien moro kuom ng’at ma ne ok nyal wuoyo, kendo koro ng’atno wuoyo. Mano en gima onego ojiw ji mondo gimi Jehova Nyasaye duong’ kendo ginyis jomamoko tije madongo ma otimo. Kuom mano, Yesu siemo joma kwedego niya: “Neuru ni ler man kuomu ok en mudho. Omiyo, ka dendi duto ler ma onge kamoro amora ma nigi mudho, obiro bet maler mana kaka taya ma rieny ka chiwoni ler.”​—Luka 11:35, 36.