Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MAR 4

Tije ma Yesu Notimo Bang’e e Alwora mar Judea

“Kwauru Ruoth keyo mondo oor jotich e keyone.”​—Luka 10:2

Tije ma Yesu Notimo Bang’e e Alwora mar Judea

MA YUDORE KAE

SULA MAR 66

Ka Yesu ni Jerusalem e Sawo mar Kiche

Ang’o ma ne nyalo miyo joma winjo Yesu opar ni ne en gi jachien?

SULA MAR 67

“Onge Ng’at ma Osegawuoyo Kamano Ngang’”

Chiegni ni jokanyo duto mag buch Sanhedrin kwedo Yesu. Kata kamano, achiel kuomgi wuoyo e lo Yesu.

SULA MAR 68

Wuod Nyasaye e “Ler mar Piny”

Yesu nowacho ni “adiera noketu thuolo.” Thuolo kuom ang’o?

SULA MAR 69

Be Wuon Jo-Yahudi En Ibrahim Koso Jachien?

Yesu nyiso kaka inyalo fweny nyithind Ibrahim kendo onyisogi ni Wuon mare sie en ng’a.

SULA MAR 70

Yesu Chango Ng’at ma ne Onyuol ka En Muofu

Jopuonjre penjo Yesu gimomiyo ng’atno en muofu. Dibed ni notimo richo? Koso jonyuolne e ma notimo richo? Ji bedo gi paro mopogore opogore nikech Yesu ochango ng’atno.

SULA MAR 71

Jo-Farisai Yware gi Ng’at ma Chon ne En Muofu

Dwoko maler mar ng’at ma chon ne en muofu wang’o i Jo-Farisai. Mana kaka jonyuol ng’atno ne paro, Jo-Farisai riembogi e sunagogi.

CHAPTER 72

Yesu Oro Jopuonjre 70 Mondo Gidhi Giyal

Ka Yesu ni Judea, ooro jopuonjre 70 kochikogi ni gidhi giyal wach Pinyruoth. Jopuonjrego yalo kanye? E sunagogi koso e ute ji?

SULA MAR 73

Ja-Samaria Moikore Konyo Wadgi

Ere kaka Yesu tiyo gi ngero mar Ja-Samaria ma noikore konyo wadgi e chiwo puonj moro maduong’?

SULA MAR 74

Puonj e Wi Rwako Welo kod Lamo

Yesu limo Maria gi Maritha e dalagi. Opuonjogi ang’o e wi rwako welo? To bang’e opuonjo jopuonjrene ni gikwa ang’o e lamo?

CHAPTER 75

Yesu Nyiso Gima Kelo Mor Madier

Yesu wacho ne joma kwede wach “lith lwet Nyasaye” kod kaka ‘Pinyruodh Nyasaye osebironegi ka gikia.’ Onyiso ji bende kaka ginyalo yudo mor madier.

SULA MAR 76

Yesu Odhi Chiemo e Od Ja-Farisai Moro

Yesu elo tim Jo-Farisai kod jondiko ma gin joma wuondore. Gimiyo ji ting’ mage mapek?

SULA MAR 77

Yesu Chiwo Puonj e Wi Mwandu

Yesu goyo ngero e wi jamwandu ma nogero ute madongo moloyo mag keno. En siem mane ma Yesu nwoyo e wi manyo mwandu?

SULA MAR 78

In Jarit Mogen, Bed Moikore!

Yesu nyiso ni odewo winjruok ma jopuonjrene nigo gi Nyasaye. Ting’ mar jarit mogen en mane? Ang’o momiyo dwarore ahinya ni jolup Yesu obed moikore?

SULA MAR 79

Gimomiyo Ibiro Kel Kethruok

Yesu wacho ni jok motemo konyo ochomo kethruok ka ok giloko chunygi mi gia e richo. Be gibiro fwenyo puonj maduong’ ma Yesu temo miyogi e wi winjruokgi gi Nyasaye?

SULA MAR 80

Jakwath Maber kod Kund Rombe

Ngero mar jakwath ma rito rombene maber chiwo ranyisi kaka Yesu dewo jopuonjrene. Be gibiro fwenyo puonjge kendo yie mondo otagi?

SULA MAR 81

Yesu ni e Achiel gi Wuoro, To Ok En e Nyasaye

Moko kuom joma kwedo Yesu donjone ni oketore owuon ni oromre gi Nyasaye. Otiyo nade gi rieko e kwedo miriambo ma odonjnego?