Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 16

Yesu Nyiso Kinda ne Lamo Madier

Yesu Nyiso Kinda ne Lamo Madier

JOHANA 2:12-22

  • YESU PWODHO HEKALU

Bang’ wuok e arus e taon mar Kana, Yesu dhi Kapernaum. Min Yesu, gi owete Yesu ma gin Jakobo, Josef, Simon, gi Judas dhi kanyachiel kode.

To ang’o momiyo Yesu dhi Kapernaum? Mani en taon man kama ong’ere ahinya moloyo Nazareth kata Kana, kendo nenore ni oduong’ moloyogi. Bende, thoth jopuonjre manyien mag Yesu odak Kapernaum kata machiegni gi kanyo. Omiyo, Yesu nyalo tiegogi e weche moko ka gin e alwora ma thurgi.

E kinde ma en Kapernaum, nitiere tije moko madongo ma Yesu timo. Kuom mano, ji mang’eny modak e taondno kod alworane winjo humb gik motimo kuno. Kata kamano, kinde okayo ma koro Yesu kod jowetene, ma gin Jo-Yahudi mochiwore tiyo ne Nyasaye, biro wuok mondo gidhi Jerusalem e sawo mar Pasaka mar higa 30.

Ka gin e hekalu Jerusalem, jopuonjre Yesu neno kido moro miwuoro ma Yesu nigo, mopogore gi kaka gisebedo ka ging’eye.

Chik Nyasaye dwaro ni Jo-Israel ochiw misengni mag le e hekalu. Welo bende onego oyud gima ginyalo chamo e kinde ma gin kuno. Omiyo, Chik oyie ne jowuoth moa kuonde maboyo mobiro Jerusalem mondo gibi gi pesa ma ginyalo ng’iewogo “dhok, kata rombe,” kata gik mamoko ma nyalo konyogi sama gin e taondno. (Rapar mar Chik 14:24-26) Nikech mano, jolok ohala e taond Jerusalem uso jamni gi winy e i laru mar hekalu. Kendo moko kuomgi wuondo ji kuom goyonegi nengo matek mokadho.

Mano miyo mirima mako Yesu kendo opuko pesa ma mingli mag jowil pesa, oloko mesnigi ataro, kendo oriembogi gidhi oko. Kae to Yesu wacho ne jogo niya: “Goluru gigi oa kae! Weuru timo od Wuora obed od ohala!”​—Johana 2:16.

Sama jopuonjre Yesu neno mano, giparo wach moro ma ne okor e wi Wuod Nyasaye niya: “Kinda mar odi biro tieka.” Kata kamano, Jo-Yahudi penje niya: “Nikech itimo gigi, in gi ranyisi mane ma dinyiswae?” Yesu dwokogi kama: “Mukuru hekaluni, to abiro gere gi ndalo adek.”​—Johana 2:17-19; Zaburi 69:9.

Jo-Yahudi paro ni Yesu wuoyo e wi od hekalu masie man Jerusalem, omiyo gipenje niya: “Hekaluni noger kuom higni 46, to in digere gi ndalo adek nade?” (Johana 2:20) Kata kamano, hekalu ma Yesu wuoyoe en ringrene owuon. Jopuonjrene nong’eyo tiend wachno higni adek bang’e kane osechier Yesu.