Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 18

Yesu Medore to Johana Dok Chien

Yesu Medore to Johana Dok Chien

MATHAYO 4:12 MARIKO 6:17-20 LUKA 3:19, 20 JOHANA 3:22–4:3

  • JOPUONJRE YESU BATISO JI

  • ITUEYO JOHANA JABATISO E JELA

Yesu kod jopuonjrene wuok Jerusalem bang’ sawo mar Pasaka mar higa mar 30. Kata kamano, ok gidog achiel kachiel e miechgi Galili. Gidhi e piny Judea kendo gibatiso ji mang’eny kuno. Johana Jabatiso osebedo ka timo tich ma chalo gi mano kuom kinde ma dirom higa achiel kama, kendo moko kuom jopuonjrene pod ni kode, samoro gin e hoho mar Aora Jordan.

Yesu owuon ok batis ji, kata kamano en e ma ochiko jopuonjrene mondo otim kamano. Nyaka chop sani, Yesu kod Johana puonjo Jo-Yahudi ma loko chunygi a e richo ma miyo giketho singruok mar Chik Nyasaye.​—Tich Joote 19:4.

Kata kamano, jopuonjre Johana bedo gi nyiego, kendo ging’ur e wi Yesu kama: ‘Ng’at ma ne ni kodicha batiso ji kendo ji duto dhi ire.’ (Johana 3:26) Johana to onge gi nyiego. Omor gi dongruok ma Yesu timo kendo odwaro ni jopuonjrene bende obed gi chuny ma kamano. Johana paronegi niya: “Un uwegi un joneno kuoma ni nawacho ni, ‘Ok an e Kristo, to ni, oseora mondo atel ne ng’atno.’” Ochiwo ranyisi ma nyalo konyogi giduto winjo tiend wachno. Owachonegi kama: “Ng’at ma nigi miaha e wuon kisera. To ka osiep wuon kisera ochung’ kendo winje, obedo gi ilo ahinya nikech dwond wuon kisera. Omiyo, morna osebedo mopong’ chuth.”​—Johana 3:28, 29.

Johana ma en kaka osiep wuon kisera, ne mor ahinya dweche moko motelo kane otero jopuonjrene ir Yesu. Moko kuomgi ne oluwo Yesu, kendo bang’e ne gidhi bedo joma owir kokalo kuom roho maler. Johana dwaro bende ni jopuonjre ma en-go sani oluw Yesu. Kuom adier, dwach Johana en ni mondo oik yo ne tij Kristo. Johana leronegi niya: “Ng’atno nyaka sik ka omedore, an to nyaka asik ka adok chien.”​—Johana 3:30.

Johana machielo ma ok Johana Jabatiso, ma chon ne osechako luwo Yesu, bang’e ndiko konyiso kama Yesu ne oaye kod migawone makende mar kelo warruok ne oganda dhano. Ondiko kama: ‘Ng’at ma owuok malo ni e wi jomamoko duto. Wuoro ohero Wuode kendo oseketo gik moko duto e lwete. Ng’at ma nyiso yie kuom Wuod Nyasaye nigi ngima ma nyaka chieng’; to ng’at ma ok winj Wuowi ok none ngima, to mirimb Nyasaye siko kuome.’ (Johana 3:31, 35, 36) Donge mano en adier makende ma ji onego ong’e?

Mapiyo bang’ ka Johana Jabatiso osewacho ni migawone kod tije nyaka dog chien, Ruoth Herode make. Herode osekawo Herodia chi Filipo owadgi ma bathe kendo obet kode ka chiege. Ka Johana elo ayanga timne mar chodeno, Herode miyo itueye e jela. Bang’ winjo ni omak Johana, Yesu kanyachiel gi jopuonjrene wuok Judea mondo ‘gidhi Galili.’​—Mathayo 4:12; Mariko 1:14.