Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 15

Hono Mokwongo ma Yesu Otimo e Arus

Hono Mokwongo ma Yesu Otimo e Arus

JOHANA 2:1-12

  • ARUS MA TIMORE KANA

  • YESU LOKO PI BEDO DIVAI

Koro en odiechieng’ mar adek nyaka ne Nathaniel bed achiel kuom jopuonjre mokwongo mag Yesu. Yesu kod moko kuom jopuonjrene mokwongogo dhi yo nyandwat nyaka e alwora mar Galili ma thurgi. Wuodhgino terogi nyaka e taon miluongo ni Kana, ma en taond gi Nathaniel. Kana yudore nyandwat e gode man machiegni gi Nazareth, kama Yesu ne oponie. Ogwelgi e nyasi mar arus ma timore e taon mar Kana.

Min Yesu bende obiro e arusno. Maria en osiep jood joma dwaro kendorego. Nenore ni osebedo kodich e konyo rito welo mang’eny mobiro. Omiyo, ofwenyo mapiyo ni rem moro nitie kendo odhi kae to onyiso Yesu wachno kama: “Gionge gi divai.”​—Johana 2:3.

Chalo ka gima Maria temo nyiso Yesu ni otimie gimoro e wi wach divai moremno. Yesu dwoke kotiyo gi weche ma chalo kaka ngero sama onyiso paro ma en-go niya: “Dhako, ang’o momiyo mano onego obadha kendo badhi?” (Johana 2:4) Nikech Yesu en Ruoth ma Nyasaye e ma oketo, Wuon-gi manie polo e ma onego ochik gik ma otimo, to ok joodgi kata osiepene. Maria weyo wachno e lwet wuode, kowacho mana ne joma rito welo niya: “Gimoro amora mowachonu, utim.”​—Johana 2:5.

Nitie agulni auchiel mag pi, gin agulni molos gi kite kendo moro ka moro nyalo ting’o lita ma dirom 44 kata 66. Yesu chiko joma rito welogo kama: “Pong’uru agulnigo gi pi.” Kae to Yesu wachonegi niya: “Koro tuomuru moko mondo uter ne jal ma tayo nyasi.”​—Johana 2:7, 8.

Jal ma tayo nyasino mor gi divaino, to gima okia en ni divaino olos e yor hono. Jalo luongo wuon kisera kae to owachone kama: “Pile ji kwongo golo divai maberie moloyo, to ka ji osemer eka gigolo ma ok ber ahinya. In to ikano divai maber moloyo nyaka sani.”​—Johana 2:10.

Mano e hono mokwongo ma Yesu hango timo. Jopuonjre Yesu manyien-go medo bedo gi yie motegno kuome bang’ neno hono motimono. Bang’e, Yesu, min-gi, kod owetene, mako wuoth nyaka e taon mar Kapernaum man machiegni gi Nam Galili.