Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 12

Ibatis Yesu

Ibatis Yesu

MATHAYO 3:13-17 MARIKO 1:9-11 LUKA 3:21, 22 JOHANA 1:32-34

  • IBATISO YESU KENDO IWIRE GI ROHO MALER

  • JEHOVA NYISO AYANGA NI YESU EN WUODE

Dweche auchiel kama bang’ Johana Jabatiso chako tije mar yalo, Yesu ma koro hike dirom 30 kama biro ire mondo obatise e Aora Jordan. Nikech ang’o? Yesu ok dhi ir Johana mana mondo olime kata neno dongruok ma Johana osetimo e tije. Kar mano, Yesu odhi ir Johana mondo obatise.

Johana tamore kowacho kama: “An e ma dwarore ni ibatisa to kendo in e mibiro ira?” (Mathayo 3:14) Johana ong’eyo ni Yesu en Wuod Nyasaye, kendo en wuowi makende. Inyalo paro kaka Johana ne otugo gi ilo ka pod en e i min-gi sama Maria nolimo Elizabeth min Johana, ka Yesu pod ni e ich. Onge kiawa ni bang’e min Johana ne onyise wachno. Bende, nyalo bedo ni nowinjo wach ma malaika nokoro e wi nyuol Yesu kod wach malaike ma ne ofwenyore ne jokwath e otieno ma ne onyuolie Yesu.

Johana tamore batiso Yesu nikech ong’eyo ni Yesu onge gi richo. To mano en nikech batiso mosebedo kobatisogo ji en mar joma oloko chunygi moa e richo. Kata kamano, Yesu to ramo niya: “Yie mondo mano otimre sani nimar ber mondo wachop weche duto makare e yo ma kamano.”​—Mathayo 3:15.

Ang’o momiyo en gimowinjore mondo obatis Yesu? Ok batis Yesu kaka ranyisi mar loko chuny a e richo. Batiso mare en gima nyiso ni koro ochiwore mondo otim dwach Wuon mare. (Jo-Hibrania 10:5-7) Yesu osebedo ka en fundi bao, kata kamano sane koro ochopo mondo ochak tich ma Wuon mare manie polo ne oore mondo obi otim e piny. Be iparo ni Johana ong’eyo hono ma dhi timore sama obatiso Yesu?

Bang’e, Johana wacho kama: “Jal ma noora mondo abatis ji gi pi e ma nowachona ni, ‘Ng’at ma inine ka roho olor kendo obet kuome, ma e ng’atno ma batiso ji gi roho maler.’” (Johana 1:33) Omiyo, wechego nyiso ni Johana ne geno neno ka roho mar Nyasaye biro kuom ng’at moro e kind joma obatiso. En adier ni ka Yesu osewuok e i pi, Johana ok bwog ahinya neno gikanyono ka ‘roho mar Nyasaye biro kuom Yesu e kit akuru.’​—Mathayo 3:16.

Kata kamano, nitie hono machielo ma timore sama Johana batiso Yesu. ‘Polo yawore’ ne  Yesu. Nikech ang’o? Nenore ni sama ibatis Yesu, paro duto ma ne en-go chon ka pok obedo dhano duogone. Omiyo, Yesu koro nyalo paro ngimane kane en e polo kaka wuod Jehova, moriwo nyaka adiera ma Nyasaye ne opuonje e polo ka pok obiro e piny.

E wi mano, sama ibatis Yesu, dwol moro winjore koa e polo ka wacho niya: “Ma en Wuoda ma ahero kendo ma aseyiego.” (Mathayo 3:17) Dwolno en mar ng’a? Mano ok dibed dwond Yesu owuon, nimar gie sechego gin kanyo gi Johana. Dwolno en mar Nyasaye. Kuom adier, Yesu en Wuod Nyasaye, to ok en e Nyasaye.

Ber ng’eyo ni kane Yesu nie piny, en bende ne en dhano mana kaka Adam dhano ma ne okwong chue. Yesu en wuod Nyasaye mana kaka Adam bende ne en wuod Nyasaye. Luka ma en japuonjre Yesu wacho gima chielo bang’ wuoyo e wi batiso mar Yesu. Ondiko niya: ‘Kane Yesu ochako yalo, ne en jahigni 30 kama. Ji nong’eye kaka, wuod Josef, ma wuod Heli, wuod Daudi, wuod Ibrahim, wuod Noa, wuod Adam, wuod Nyasaye.’​—Luka 3:23-38.

Mana kaka Adam ne en dhano ma “wuod Nyasaye,” e kaka Yesu bende en. Sama ne ibatiso Yesu, ne odonjo e winjruok manyien gi Nyasaye, kendo ne owire gi roho maler, ma ne dhi miyo odag e ngima mar polo bang’e. Kuom mano, Yesu koro nigi nyalo mar puonjo ji adiera mag Nyasaye kendo nyisogi yo ma terogi e ngima. Koro ochako tij Nyasaye e piny, ma gikone biro miyo ochiw ngimane obed misango ne dhano ma joricho.