Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 17

Yesu Puonjo Nikodemo Gotieno

Yesu Puonjo Nikodemo Gotieno

JOHANA 2:23–3:21

  • YESU WUOYO GI NIKODEMO

  • TIEND “NYUOL MANYIEN”

Ka Yesu ni Jerusalem e Pasaka mar higa 30, otimo ranyisi madongo, kata honni. Kuom mano, ji mang’eny keto yie kuome. Nikodemo en Ja-Farisai kendo en achiel kuom jong’ad bura mar Jo-Yahudi miluongo ni Sanhedrin. Omor gi gik ma Yesu timogo kendo ogombo ng’eyo weche momedore. Omiyo, odhi ir Yesu ka piny mudho. Otimo kamano nikech oluor ni dipo ka ji onene mi mano keth winjruok manie kinde gi jotelo wetene ma Jo-Yahudi.

Nikodemo wacho ne Yesu kama: ‘Rabi, wang’eyo ni in japuonj moa ir Nyasaye, nimar onge ng’at ma nyalo timo ranyisi mitimogi mak mana ka Nyasaye ni kode.’ Yesu dwoko Nikodemo konyise ni mondo ng’ato odonj e Pinyruodh Nyasaye, nyaka nyuole gi “nyuol manyien.”​—Johana 3:2, 3.

Kata kamano, Nikodemo penje kama: ‘Ere kaka inyalo nyuol ng’ato gi nyuol manyien? Ok onyal donjo kendo e i min mare mi chak nyuole, koso?’​—Johana 3:4.

En adier ni mano ok e tiend nyuol manyien. Yesu lero wachno niya: “Ka ok onyuol ng’ato kuom pi gi roho, ok onyal donjo e Pinyruodh Nyasaye.” (Johana 3:5) Kane obatis Yesu mi roho maler olor kuome, mano nonyiso ni ne onyuole “kuom pi gi roho.” Sama mano ne timore, dwol moro ne oa e polo ka wacho niya: “Ma en Wuoda ma ahero kendo ma aseyiego.” (Mathayo 3:16, 17) E yo ma kamano, Nyasaye ne lando ni koro Yesu en wuode ma roho maler osewiro mondo obed gi geno mar donjo e Pinyruodh polo. Bang’e, e Pentekost higa 33, ibiro ol roho maler kuom jomamoko ma osebatis, kendo mano biro miyo gibed nyithind Nyasaye ma nigi geno mar donjo e Pinyruodh polo.​—Tich Joote 2:1-4.

Ok yot ne Nikodemo winjo tiend gik ma Yesu puonje e wi Pinyruodh Nyasaye. Omiyo, Yesu medo lerone weche moko motudore gi migawone makende e piny kae kaka Wuod Nyasaye. Yesu wachone kama: “Mana kaka Musa nong’awo thuol malo e thim, e kaka Wuod dhano bende nyaka ng’aw malo, mondo ng’ato ka ng’ato ma keto yie kuome obed gi ngima ma nyaka chieng’.”​—Johana 3:14, 15.

Chon ahinya kane thuonde ma nigi sum okayo Jo-Israel, ne nyaka ging’i malo kama ne ong’awie thuol mar mula mondo eka gikwo. (Kwan 21:9) Kamano bende, dhano duto nyaka nyis yie kuom Wuod Nyasaye mondo gikwo eka gibi giyud ngima mochwere. Yesu jiwo kaka Jehova osenyiso dhano hera maduong’. Owacho ne Nikodemo kama: “Nyasaye nohero piny ahinya mi nochiwo Wuode ma miderma, mondo ng’ato ang’ata ma nyiso yie kuome kik keth, to obed gi ngima ma nyaka chieng’.” (Johana 3:16) Omiyo, ka Yesu ni Jerusalem kae, ka koro dhi dweche ma dirom auchiel nyaka ne ochak tije e piny ka, Yesu nyiso ayanga ni en e ma itiyo kode e kelo resruok ne oganda dhano.

Yesu wacho ne Nikodemo niya: “Nyasaye nooro Wuode e piny, ok ni mondo ong’ad ne piny bura.” Mano nyiso ni ne ok oore mondo ong’ad ne dhano duto buch tho. Kar mano, mana kaka Yesu wacho, ne oore “mondo ores piny kokalo kuome.”​—Johana 3:17.

Luoro osemiyo Nikodemo obiro ir Yesu gi mudho. Omiyo, yo ma Yesu tiekogo goyo kode mbaka en gima morowa ahinya. Yesu wachone kama: “Koro ma e gimomiyo ibiro ng’ad bura: nimar ler [tiende ni Yesu kokalo kuom ngimane kod puonj mage] osebiro e piny, to ji osehero mudho kar  hero ler, nikech timbegi ne richo. Nimar ng’ato ang’ata mong’iyo gi timo gik maricho, osin gi ler kendo ok obi e ler mondo eka kik kwer timbene. To ng’at ma timo gik madier biro e ler mondo timbene onenre ayanga kaka gik motim ka luwore gi dwach Nyasaye.”​—Johana 3:19-21.

Kuom mano, Nikodemo ma en Ja-Farisai kendo japuonj Jo-Israel, koro nyaka par matut kuom weche moa winjo e wi migawo makende ma Yesu nigo mar chopo dwach Nyasaye.