Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MAR 4

Ne Giwinjo Satan—To Mano Nokelo Ang’o?

Ne Giwinjo Satan—To Mano Nokelo Ang’o?

Adam gi Hawa notamore winjo Nyasaye, omiyo ne githo. Chakruok 3:6, 23

Hawa nowinjo thuol mochamo olemono. Bang’e nomiyo Adam olemono ma Adam bende ochamogo.

Gima ne gitimono ne rach—ne en richo. Nyasaye noriembogi wuok e dalagi mar Paradis.

Ngima nobedonegi matek kaachiel gi nyithindgi. Ne gibedo moti ma githo. Ok ne gilokore ma gibedo chuny madak kamoro; ne gibedo maonge.

 Jogo motho onge ngima mana kaka buru. Chakruok 3:19

Watho nikech waduto wan nyithind Adam gi Hawa. Jomotho ok nyal neno, winjo kata timo gimoro amora.—Eklesiastes 9:5, 10.

Kane ochweyo dhano, Jehova ne ok dwar ni githo. Machiegni obiro chiero jogo motho. Ka giwinje, to ginidag nyakachieng’.