Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Pinyruodh Nyasaye En Ang’o?

Pinyruodh Nyasaye En Ang’o?

Yesu ne japuonjo ji wach Pinyruodh Nyasaye nyading’eny moloyo wach moro amora. Pinyruodh Nyasaye en ang’o? Gin gweth mage ma obiro keloni?