Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Ang’o Momiyo Wanyalo Bedo Gadier ni Muma Owuok Kuom Nyasaye?

Ang’o Momiyo Wanyalo Bedo Gadier ni Muma Owuok Kuom Nyasaye?

Muma owuon wacho ni en “wach Nyasaye” kendo ni Nyasaye “ok nyal riambo.” (1 Jo-Thesalonika 2:​13; Tito 1:2) Be mano en adier, koso Muma en aena buk mopong’ mana gi sigendni machon mochuogi?