Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO MAR 3

Be En Adier ni Muma Owuok Kuom Nyasaye?

Be En Adier ni Muma Owuok Kuom Nyasaye?

1. Muma owuok kuom ng’a?

Ondik e i Muma ni ji biro dak nyaka chieng’ e piny, to mano en wach maber. (Zaburi 37:29) Muma oting’o buge matindo tindo 66. Nyasaye ne otiyo gi chwo ma dirom 40 mondo ondik bugego. Buge abich mokwongo ne ondik gi Musa chiegni higni 3,500 mokalo. Buk mogik ne ondik gi jaote Johana higni 1,900 mokalo. Jondik Muma ne ondiko paro mag ng’a? Nyasaye ne owuoyo gi jondik Muma kokalo kuom rohone maler. (2 Samuel 23:2) Ne gindiko pach Nyasaye, to ok pachgi giwegi. Omiyo, Muma owuok kuom Jehova.​—Som 2 Timotheo 3:16; 2 Petro 1:20, 21.

Ne vidioni: Muma Owuok Kuom Ng’a?

2. Ang’o momiyo wanyalo bedo gadier ni Muma owuok kuom Nyasaye?

Wang’eyo ni Muma owuok kuom Nyasaye nikech weche duto mokoro chopo e wang’e. Onge dhano ma nyalo koro weche machop kamano. (Joshua 23:14) Mana Nyasaye Manyalo Duto e ma nyalo ng’eyo gadier gima biro timore ne oganda dhano kinde ma biro.​—Som Isaya 42:9; 46:10.

Donge buk mowuok kuom Nyasaye onego obed buk makende? To kuom adier Muma en buk makende. Osepog Muma tara gi tara e dhok miche. Kata obedo ni en buk machon, weche ma ni e Muma winjore gi sayans. Bende, kata obedo ni nondik Muma gi ji 40, weche ma ne gindiko ok kwedre. * E wi mano, hera mar Nyasaye nenore maler e i Muma, kendo Muma pod nigi teko mar loko ngima ji obed maber. Wechegi osemiyo ji tara gi tara obedo gadier ni Muma en Wach Nyasaye.​—Som 1 Jo-Thesalonika 2:13.

Ne vidioni: Ang’o Momiyo Wanyalo Bedo Gadier ni Muma Owuok Kuom Nyasaye?

 3. Wach maduong’ ma Muma wuoyoe en mane?

Wach maduong’ ma Muma wuoyoe en ni Nyasaye dwaro timo ne dhano gik mabeyo. Ndiko lero kaka dhano ne olalo gueth mar dak e paradiso e piny, kendo olero kaka ibiro duok paradiso e piny kendo.​—Som Fweny 21:4, 5.

Wach Nyasaye bende oting’o chike kod puonj. E wi mano, Muma oting’o ranyisi ma nyisowa kaka Nyasaye osebedo ka tudore gi dhano. Ranyisigo konyowa ng’eyo kido mag Nyasaye. Omiyo, Muma nyalo konyi ng’eyo Nyasaye. Olero kaka inyalo bedo osiep Nyasaye.​—Som Zaburi 19:7, 11; Jakobo 2:23; 4:8.

4. Ang’o minyalo timo mondo ing’e tiend weche ma ni e Muma?

Brosuani tiyo gi yo ma Yesu ne tiyogo ka nolero tiend weche ma ni e Ndiko. Yesu ne tiyoga gi ndiko mang’eny kendo nolero tiendgi.​—Som Luka 24:27, 45.

Wach maber mowuok kuom Nyasaye e wach maberie moloyo. Kata kamano, jomoko ok ohero wach maber mowuok kuom Nyasaye, kendo jomoko to chwanyore nikech wachno. Chunyi kik nyosre. Mondo iyud ngima mochwere dwarore ni mondo idhi nyime puonjori e wi Nyasaye.​—Som Johana 17:3.

 

^ par. 3 Som brosua miluongo ni Kitabu kwa Ajili ya Watu Wote.