Kal idhi e weche manie iye

Be Chandruok Chieng’ Norum?

Be Chandruok Chieng’ Norum?

Didwok ni . . .

  • ee?

  • ooyo?

  • samoro?

 DWOKO MA MUMA CHIWO

“Nyasaye noywe pi wang’ duto e wengegi; tho ok nobedie kendo, kata ywak, kata nduru, kata rem ok nobedie.”​—Fweny 21:4, The Bible in Luo, 1968.

KAKA WACHNO NYALO KONYI

Wachno nyiso ni Nyasaye ok ema kelnwa chandruok mwayudo.​—Jakobo 1:13.

Wachno hoyowa ni Nyasaye ong’eyo kaka wawinjo sama wachandore.​—Zekaria 2:8.

Wachno miyowa geno ni chandruok duto biro rumo.​—Zaburi 37:9-​11.

 BE WANYALO BEDO GADIER KUOM GIK MA MUMA PUONJO?

Ee, nikech weche kaka maluwogi:

  • Nyasaye osin gi chandruok kod timbe maok kare. Ne ane kaka Jehova Nyasaye nowinjo kane itimo ne joge marach kinde machon. Muma wacho ni ne chunye lit “nikech jogo ma ne thirogi kendo ma nosandogi.”​—Jobura 2:18.

    Nyasaye osin gi jogo ma hinyo jowetegi. Kuom ranyisi, Muma wacho ni Nyasaye osin gi “luet ng’a magoyo ji lero kayiem nono.”​—Ngeche 6:​16, 17.

  • Nyasaye dewo ng’ato ka ng’ato kuomwa. Ok mana dhano kende e mong’eyo “chandruokne owuon” to Jehova be ong’eyo!​2 Weche mag Ndalo 6:​29, 30.

    Kokalo kuom Pinyruodhe, Jehova chiegni tieko chandruok ne ji duto. (Mathayo 6:9, 10) To kapod warito kindego, wahoyo jogo duto madwaro ng’eyo Nyasaye.​—Tich Joote 17:27; 2 Jo Korintho 1:3, 4.

 TEM ANE DWOKO PENJONI

Ang’o momiyo Nyasaye oweyo mondo chandruok obedie?

Ne ane dwoko ma Muma chiwo e ndiko mag JO RUMI 5:​12 kod 2 PETRO 3:9.