Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 KARE MAR 2

“Ohero Tim Makare”

“Ohero Tim Makare”

E piny masani, ji mang’eny ok tim ne jowetegi kaka owinjore kendo mano miyo jogo paro ni Nyasaye e momiyo itimonegi kamano. Kata kamano, Muma puonjowa ni Jehova “ohero tim makare” kendo mano hoyo chunywa. (Zaburi 11:7, New World Translation) E Kare mar Ariyo mar bugni, wabiro neno kaka Jehova osemakore gi tim makare kendo kaka mano miyo oganda dhano bedo gi geno.

MA YUDORE KAE

SULA MAR 11

“Yorene Duto ni Kare”

Bedo ni Nyasaye ohero gik makare morowaga e yo mane?

SULA MAR 12

Be ‘Nitie Wach Maok Kare Korka Nyasaye Koso?”

Ka Jehova osin gi timbe maok kare, kare ang’o momiyo timbe maricho opong’o piny?

SULA MAR 13

“Chik mar Jehova ni Kare”

Ere kaka buche miyalo e kot nyalo jiwo hera?

SULA MAR 14

Jehova Nochiwo ‘Rawar ne Ji Mang’eny’

Puonj e wi chenro ma iye ok ogajore nyalo konyi sudo machiegni gi Nyasaye.

SULA MAR 15

Yesu ‘Keto Bura e Piny’

Ere kaka Yesu nojiwo tim makare e kinde machon? To otimo kamano nade e kindegi? Kendo obiro miyo tim makare obedie e kinde mabiro e yo mane?

SULA MAR 16

Wuoth gi Nyasaye ‘Kitimo Makare’

Ang’o momiyo Yesu nochiwo siem ni: “Weuru ng’ado ne ji bura mondo kik ong’adnu bura”?