Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 Ite Moting’o Nying Buk/Jogocho

Ite Moting’o Nying Buk/Jogocho

Ite Moting’o Nying Buk/Jogocho
 
 

Gocho mar Agost 2015

Bugni ok en ming’iewo. Ogoye mondo okony tich madhi nyime mar puonjo Muma e piny mangima, kendo tijno itimo kuom chiwo maonge achune.

Mana ka onyisi e yo machielo, Ndiko ma oti godo kae ogol e The Bible in Luo, 1968.