Sud Machiegni gi Jehova

Nyasaye gweli mondo isud machiegni kode. Bugni lero kaka Muma nyalo konyi mondo itim kamano.

Weche Motelo

Inyalo loso winjruok motegno gi Jehova Nyasaye kendo mosiko.

SULA MOKWONGO

“Neuru, Jali E Nyasachwa”

Ang’o momiyo Musa nopenjo mana nying Nyasaye to noyudo ong’eyo nyingno?

SULA MAR 2

Be Inyalo ‘Sudo Machiegni gi Nyasaye’ Kuom Adier?

Jehova Nyasaye, Jachuech piny gi polo, gwelowa mondo wasud machiegni kode kendo osingonwa ni obiro sudo machiegni kodwa.

SULA MAR 3

‘Maler, Maler, Maler, Jehova mar Ogendni mag Lweny’

Ang’o momiyo Muma tudo ler gi gik mabeyo kendo ma lombo wang’?

SULA MAR 4

‘Jehova Nigi Teko Maduong’’

Be teko ma Nyasaye nigo onego omi waluore? Dwoko mar penjono nyalo bedo ee kod ooyo.

SULA MAR 5

Teko mar Chweyo Gik Moko—“Nochweyo Polo gi Piny”

Chakre gik madongo ma Nyasaye nochweyo kaka chieng’ nyaka gik matindo kaka winyo matinie mogik e piny miluongo ni bee hummingbird, chwech Nyasaye nyalo puonjowa gimoro maduong’ kuome.

SULA MAR 6

Teko mar Ketho Joma Richo—“Jehova En Ng’at Lweny”

Ere kaka “Nyasach kuwe” nyalo kedo?

SULA MAR 7

Teko mar Rito Ji—‘Nyasaye En Kar Buokwa’

Nyasaye rito jotichne e yore ariyo, to yo achiel e yo maduong’ie moloyo ma oritowago.

SULA MAR 8

Teko mar Duoko Gik Moko Obed Kare—Jehova ‘Chweyo Gik Moko Duto Obed Manyien’

Jehovah has already restored pure worship. What will he restore in the future?

SULA MAR 9

“Kristo En Teko Nyasaye”

Honni ma ne Yesu otimo kod puonj mage nyisowa ang’o e wi Jehova?

SULA MAR 10

‘Beduru Joma Luwo Tim Nyasaye’ e Yo Mutiyoe gi Tekou

Inyalo bedo gi teko kata migawo mar timo gik moko—ere kaka inyalo tiyo kode e yo mowinjore?

SULA MAR 11

“Yorene Duto ni Kare”

Bedo ni Nyasaye ohero gik makare morowaga e yo mane?

SULA MAR 12

Be ‘Nitie Wach Maok Kare Korka Nyasaye Koso?”

Ka Jehova osin gi timbe maok kare, kare ang’o momiyo timbe maricho opong’o piny?

SULA MAR 13

“Chik mar Jehova ni Kare”

Ere kaka buche miyalo e kot nyalo jiwo hera?

SULA MAR 14

Jehova Nochiwo ‘Rawar ne Ji Mang’eny’

Puonj e wi chenro ma iye ok ogajore nyalo konyi sudo machiegni gi Nyasaye.

SULA MAR 15

Yesu ‘Keto Bura e Piny’

Ere kaka Yesu nojiwo tim makare e kinde machon? To otimo kamano nade e kindegi? Kendo obiro miyo tim makare obedie e kinde mabiro e yo mane?

SULA MAR 16

Wuoth gi Nyasaye ‘Kitimo Makare’

Ang’o momiyo Yesu nochiwo siem ni: “Weuru ng’ado ne ji bura mondo kik ong’adnu bura”?

SULA MAR 17

‘Yaye Mwandu mar Nyasaye gi Riekone Tut Manade!’

Rieko mar Nyasaye oriwo weche mang’eny moloyo ng’eyo ang’eya weche, ng’eyo kaka weche otudore, kendo ng’eyo pogo weche kare?

SULA MAR 18

Rieko Mayudore e “Wach Nyasaye”

Ang’o momiyo Jehova notiyo gi dhano e ndiko Muma kar tiyo gi malaike kata kar ndike gi lwete owuon?

SULA MAR 19

“Rieko Moum mar Nyasaye”

En rieko mane ma chon Nyasaye noumo to koro oseelonwa?

SULA MAR 20

“Obolore Kata Obedo ni “En gi Rieko

Ere kaka Jaloch e wi gik moko duto en ng’ama obolore?

SULA MAR 21

Yesu Elo “Rieko Moa Ka Nyasaye”

Ang’o momiyo yo ma Yesu ne puonjogo nomiyo askeche ma ne oor ni odhi omake odok gi lwetgi nono?

SULA MAR 22

Be Ngimani Nyiso ni In gi “Rieko Moa e Polo Malo”?

Muma chiwo yore 4 ma nyalo konyi nyago rieko moa ka Nyasaye.

SULA MAR 23

“Noherowa Mokwongo”

Wacho ni “Nyasaye en hera” tiende en ang’o?

SULA 24

Onge Gima Nyalo “Pogowa gi Hera mar Nyasaye”

Muk chuth miriambo ni Nyasaye ok nyal heri kata ni in gima nono e wang’ Nyasaye.

SULA 25

“Ng’wono mar Nyasachwa”

Ere kaka hera ma Jehova oherigo chalo gi hera mar min nyathi ne nyathine?

SULA 26

Nyasaye ma ‘Oikore Weyo Richo ne Ji’

Ka Nyasaye paro gik moko duto, ere kaka onyalo weyo ne ji richogi kendo wiye owil gi richogo?

SULA 27

“Ber Mare Duong’ Nade!”

Ber mar Nyasaye en ang’o?

SULA 28

“In Kendi Ema Imakori Chuth gi Jogi

Ang’o momiyo wanyalo wacho ni kido mar Nyasaye mar chung’ motegno gi joge ber moloyo bedone jaadiera?

SULA 29

“Ung’e Hera mar Kristo”

Yore adek ma Yesu nyisogo hera, nyiso e yo maber chuth hera mar Jehova.

SULA 30

“Wuothuru e Hera”

bug Jo-Korintho Mokwongo nyiso yore 14 ma wanyalo nyisogo hera.

SULA 31

“Suduru Ir Nyasaye, to Nosud Iru”

En penjo mane maduong’ie moloyo mowinjore ipenjri? Ibiro dwoko nade?