Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO NAMBA 7

Weche Monon Adimba Kendo Madier

Weche Monon Adimba Kendo Madier

Luka 1:3

GIMA INYALO TIMO: Ti gi weche mosenon kendo madier e konyo jowinjo ng’eyo tiend wach miwuoye.

KAKA INYALO TIMO MANO:

  • Tim nonro kuonde mowinjore. Sir wecheni gi Wach Nyasaye, kendo ka nyalore to isom Muma achiel kachiel. Ka idwaro tiyo gi weche josayans, gimoro ma ne otimore ne ng’ato, kata gima ne iwinjo e redio, e televison kod kuonde mamoko, non mokwongo ka gin weche minyalo gen kendo ka gin adier.

  • Ti gi nonro mitimo e yo mowinjore. Ler ndiko ka luwore gi weche molwore, ote maduong’ ma Muma oting’o, kod kaka ilero wachno e buge mogo gi “jatich mogen kendo mariek.” (Mat. 24:45) Kitiyo gi gige nonro mopogore gi Muma, ler weche ma ni kanyo ka luwore gi paro ma jandiko ne nigo.

  • Ler weche miwacho. Bang’ somo ndiko kata wacho wach moro migolo kamoro, inyalo penjo penjo e yo mariek kata lero wach maduong’ miwuoye mondo ikony jowinjo ng’eyo tiend wach.