Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO NAMBA 3

Tiyo gi Penjo

Tiyo gi Penjo

Mathayo 16:13-16

GIMA INYALO TIMO: Ti gi penjo e yo mariek mondo imigo jowinjo siso mar winji, ilernegigo wach miwuoye e yo maber, kendo mondo ijiwgo weche madongo.

KAKA INYALO TIMO MANO:

  • Mi jowinjo siso mar winji. Penj penjo ma miyo jowinjo paro matut kendo miyogi siso mar dwaro ng’eyo momedore.

  • Ler wach miwuoye e yo maber. Kony jowinjo mondo giluwre kodi sama ilero wach miwuoye kuom tiyo gi penjo mopogore opogore.

  • Jiw weche madongo. Penj penjo ma chiewo pach jowinjo sama idwaro wacho puonj moro maduong’. Sama itieko, ti gi penjo e nwoyo weche madongo misewuoye.