Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SOMO NAMBA 18

Weche Mapuonjo Jowinjo

Weche Mapuonjo Jowinjo

1 Jo-Korintho 9:19-23

GIMA INYALO TIMO: Kony jowinjo mondo oti gi pachgi kendo gine ni gipuonjore wach moro ma konyogi.

KAKA INYALO TIMO MANO:

  • Par gik ma jowinjo ong’eyo e wi wach midwaro puonjo. Kar nwoyo anwoya gima jowinjo ong’eyo, konygi gine wachno e yo moro mopogore.

  • Tim nonro kendo ipar matut. Ka nyalore, wuo e wi gik ma ji ok ong’eyo ahinya kata gik ma timore mondo ilergo weche madongo. Par matut kaka ranyisi midwaro tiyogo otudore gi weche madongo ma idwaro puonjo.

  • Nyis kaka weche midwaro puonjo konyo. Ler ne jowinjo kaka puonj mag Muma nyalo konyogi e ngimagi. Sama iwuoyo kuom gik ma timore, paro ma ji nigo, kod okenge ma ji kawo kata monego gikaw, ti gi weche ma jowinjo ong’eyo maber.