Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Ti ne Jehova, Ok ne Satan

Ti ne Jehova, Ok ne Satan

Wan duto wan gi yiero. Mondo wati ne Jehova kata mondo wati ne Satan gi jochiendene. Ok wanyal tiyo ne Jehova kendo wati ne Satan. Kendo en paro maber manade mondo wati ne Jehova!

Jehova Ber

Kaka waseneno, jochiende mor ka gi hinyo kendo wuondo ji. Jehova ok en kamano. Ohero dhano kaka wuoro ohero nyithinde. En jamich ‘gik mabeyo duto, gi chiwo malong’o duto.’ (Jakobo 1:17) Ok otuon dhano gima ber, kata ka en ang’o kuome.​—Jo Efeso 2:4-7.

Yesu, wuod Nyasaye, nonyiso herane kuom ji kane ochango tuoche gi

Parane gik mane Yesu wuod Nyasaye notimo e piny. Ne ochango joma momo kendo muofni ne oneno. Ne ochango jo dhoho gi rong’onde. Nogolo jochiende kuom ji kendo thiedho kit tuoche duto. Yesu, kane otiyo gi teko mar Nyasaye, nochiero nyaka joma ne osetho.​—Mathayo 9:32-35; 15:30, 31; Luka 7:11-15.

Kendo kar nyiso wa miriambo mondo owuondwa, ndalo duto Nyasaye wacho adier. Ok onyal wuondo ng’ato ngang’.​—Kwan 23:19.

 Weri gi Timbe Mochido

Kaka mbuwi mar otieng’ mako lwang’ni matek, e kaka ji tara gi tara omoko matek e timbe mokwer gi miriambo. Giluoro jo motho. Giluoro jochiende. Giparore ahinya kuom kuong’, hawi, tueyo iris, kod bilo. Paro gi timbe machon moa e miriambo mag Satan Jachien omakogi. Onge jotich Nyasaye matimbego omako.

Jehova nigi teko ahinya mohingo Satan. Kitiyo ne Jehova, to obiro riti kuom jochiende. (Jakobo 4:7) Bilo ok nyal maki. Kuom ranyisi, e piny Nigeria, ajuoge adek madongo ne oketo bilo mondo oneg Janeno mar Jehova mane otamore dar e dala mane gintie. Kane bilo otamore tiyo kuom Janenono, achiel kuom ajuogego nobedo maluor ahinya, ma ne odhi ir Janenono kokwayo ng’uono.

Jo Efeso nowang’o kitepegi mag tim jwok

Ka jochiende chandi, inyalo luongo Jehova gi nyinge to obiro konyi. (Ngeche 18:10) To mondo iyud rit mar Nyasaye, nyaka iweri chuth gi gik momakore gi tim juok kod lamo mar jachien. Joma ne lamo Nyasaye e Efeso machon notimo kamano. Negikao kitepe gi duto mag tim jwok mane giwang’o. (Tich Joote 19:19, 20) Jotich Nyasaye ma kawuono nyaka tim kamano. Kethi iris, tonde mitweyo e del mag “rit,” sepe, kitepe mag jwok, kod gimoro amora momakore gi timbe jwok.

 Bed e Lamo mar Adier

Kidwaro mondo Nyasaye obed mamor kodi, ok oromo mondo iwe lamo mar miriambo giweyo timbe maricho. Nyaka ibed e lamo mar adier. Muma nyiso gima dwarore e lamo mar adier:

Dhi e chokruok mag Jo Kristo.​—Jo Hibrania 10:24, 25

Puonjri Muma.​—Johana 17:3

Land wach Nyasaye ne jomoko.​—Mathayo 24:14

Lam Jehova.​—Jo Filipi 4:6, 7

Obatisi.​—Tich Joote 2:41

 Riwri gi Joneno mag Jehova

Satan gi jochiende nigi ji e piny mapuonjo kendo timo timbe maricho. To Jehova bende nigi joge. Iluongo gi ni Joneno mag Jehova. (Isaya 43:10) E piny mangima, nitie Joneno ma kwan gi ohingo tara abiriyo. Giduto gitemo matek mondo gitim gik mabeyo kendo puonjo ji adiera. E pinje mang’eny inyalo romo kodgi e Ute mag Pinyruoth, kama gibiro rwakie gi mor ahinya.

Tijgi en konyo jomoko mondo oti ne Nyasaye. Gibiro puonjore Muma kodi e odi, ka gikonyi mondo ilam Jehova e yo maber. Ok ochuno ni nyaka igol chudo. Joneno mor gi puonjo adiera nikech gihero ji kendo gihero Jehova.

Joneno mag Jehova biro konyi mondo iti ne Nyasaye