Ripot ma 2020 mar Tij Joneno mag Jehova e Piny Mangima

Ne kaka Joneno mag Jehova notimo tij yalo e piny mangima chakre Septemba 2019 nyaka Agost 2020.

Kwan Duto ma 2020

Ripodni nyiso kinda ma Joneno mag Jehova notimo e lando wach maber e piny ngima, kaachiel gi pesa ma ne gitiyogo e siro tijno.

Ripode ma 2020 mag Pinje kod Alwora Mopogore Opogore

Ripodni oriwo kwan mag Joneno mag Jehova, joma nobatisi, joma ne odhi e Rapar, kod kwan mamoko.

Puonjri Weche Momedore

PENJO MA JI JOPENJO

Gin Joneno mag Jehova Adi Manie Piny Mangima?

Ne kaka wakwanoga joneno mag Jehova ma nie kanyakla mopogore opogore.

PENJO MA JI JOPENJO

Ang’o Momiyo Joneno mag Jehova Dhi Ot ka Ot?

Puonjri gima Yesu nonyiso jopuonjrene mokwongo mondo otim.