Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR ABICH

Misango mar Yesu e Mich Maduong’ie Moloyo

Misango mar Yesu e Mich Maduong’ie Moloyo

1, 2. (a) Mich maber en mich machalo nade? (b) Ang’o momiyo misango mar Yesu e mich maduong’ie moloyo mich duto ma Nyasaye osemiyo dhano?

EN MICH mane maber misegayudo? Ok ochuno ni mich nyaka bed ma nengone tek eka omori. Ka ng’ato omiyi mich moro ma mori kata misebedo kigombo ahinya, ibiro goyone erokamano.

2 Kuom mich duto ma Nyasaye osemiyowa, nitiere achiel ma nyalo konyowa moloyo. En e mich maduong’ie moloyo kuom mich duto ma Nyasaye osemiyo dhano. E sulani, wabiro neno gimomiyo Jehova nooro Yesu Kristo Wuode e piny ka mondo wayud ngima ma nyaka chieng’. (Som Mathayo 20:28.) Jehova nonyiso ni oherowa gadier kuom oro Yesu e piny ka mondo obed misango mar waro dhano.

ANG’O MOMIYO ONEGO OWAR DHANO?

3. Ang’o momiyo dhano tho?

3 Misango mar Yesu e yo ma Jehova tiyogo mondo owargo dhano a e richo kod tho. (Jo-Efeso 1:7) Mondo wane gimomiyo misangono ne dwarore, onego wang’e gima notimore e puodho mar Eden higni mang’eny mosekalo. Jonyuolwa mokwongo Adam gi Hawa notimo richo. To ne githo nikech richo ma ne gitimono. Wan bende watho nikech ne onyuolwa ka wan gi richo mar Adam gi Hawa.​—Som Weche Momedore namba 9.

4. Adam ne en ng’a, to en ang’o maber ma ne en-go?

 4 Ka ne Jehova ochueyo Adam, ma ne en dhano mokwongo, nomiye mich moro maber ahinya. Michno ne en ngima makare chuth. Ne en gi del maber kod paro ma ok orem kata matin. Ne ok odhi bedo matuo, bedo moti, kendo ne ok odhi tho. Jehova ne en wuon Adam nikech en e ma nochueye. (Luka 3:38) Jehova ne wuoyoga kode. Nolero ne Adam gima nodwaro mondo otim kendo nomiye tich ma ne dhi kelone mor.​—Chakruok 1:28-30; 2:16, 17.

5. Sama Muma wacho ni Nyasaye nochueyo Adam “e kite owuon,” mano tiende en ang’o?

5 Nyasaye nochueyo Adam “e kite owuon.” (Chakruok 1:27) Jehova nochueye gi kido ma chal gi mage. Kidogo ne gin kaka hera, rieko, bedo ja adiera, kod teko. Nomiyo Adam thuolo mar yiero kaka nodhi tiyo gi ngimane. Adam ne ok en kaka mtoka michiko achika. Nyasaye nochueye gi nyalo mar yiero timo gima ber kata gima rach. Ka dine Adam oyiero luwo chik Nyasaye, dine odak e puodho mar Eden nyaka chieng’.

6. Adam nolalo ang’o bang’ ketho chik Nyasaye?

6 Ka ne Adam oketho chik Nyasaye momiye kum mar tho, nolalo gima duong’ ahinya. Noketho winjruok maber ma ne en-go gi Jehova, nolalo ngimane makare chuth, kendo noriembe e puodho maber ma nodakie. (Chakruok 3:17-19) Nikech Adam gi Hawa noyiero mar ketho chik Nyasaye, mano nomiyo gibedo ma onge geno moro amora.

7, 8. Richo ma ne Adam otimo hinyowa nade?

7 Gima Adam notimono nomiyo ‘richo odonjo e piny, kendo tho nobiro kokalo kuom richo, tho nolandore kuom ji duto nikech giduto ne gisetimo richo.’  (Jo-Rumi 5:12) Ka ne Adam otimo richo, noyie mondo ‘ong’iewe’ en kaachiel kodwa mondo wabed wasumbni mag richo kod tho. (Jo-Rumi 7:14) Be nitie geno moro amora ma wanyalo bedogo? Ee, nitie.

8 Onge dhano moro amora ma nyalo chulo gigo duto ma Adam noketho sama notimo richo mokelonwa tho. Kata kamano, Jehova noloso yo ma nyalo gonyowa a e tuech mar richo kod tho. Wane ane kaka misango mar Yesu tiyo, kod kaka onyalo konyowa.

ANG’O MA NE JEHOVA OTIMO MONDO OWARWA?

9. En misango ma chal nade ma ne dwarore?

9 Ne onge misango ma ne wanyalo chiwo mondo wayud ngima makare ma Adam nolalo. Nikech ang’o? Mano en nikech waduto nonyuolwa e richo. (Zaburi 49:7, 8) Misango ma ne inyalo chiw mondo owarwa e richo ne en ngima mar dhano makare chuth. Muma wacho ni Yesu “nochiwore owuon mi ochulo nengo mar waro ji.” (1 Timotheo 2:6) Ngima makare chuth ma Yesu nochiwo ne romre gi ngima ma Adam ne olalo.

10. Ang’o ma ne Jehova otimo mondo owarwa?

10 Ang’o ma ne Jehova otimo mondo owarwa? Jehova nooro Wuode mohero ahinya mondo obi e piny. Wuodeno iluongo ni Yesu, kendo en e chuechne mokwongo. (1 Johana 4:9, 10) Yesu noyie weyo Wuon mare e polo mondo obi odag e piny ka. (Jo-Filipi 2:7) Jehova nodaro ngima Yesu a e polo ma okete e i Maria. Bang’e, Maria ne onyuolo Yesu e piny ka ka en dhano makare chuth.​—Luka 1:35.

Jehova nochiwo Wuode mohero kaka misango mondo owarwa e richo kod tho

11. Ere kaka ng’ato achiel ne nyalo waro dhano duto?

11 Adam nolalo ngima makare chuth ka ne oketho  chik Jehova. Omiyo, onge nyathine moro amora ma ne idhi nyuol ka nigi ngima makare chuth. Be ne nitie ng’ato ma ne nyalo golo tho ne nyithind Adam duto? Ee, nitie. (Som Jo-Rumi 5:19.) Yesu, jal ma onge richo nochiwo ngimane makare chuth mondo obed misango miwarogo dhano. (1 Jo-Korintho 15:45) Ngimane makare chuthno ne idhi tigo mondo ogolgo tho ne nyithind Adam duto.​—1 Jo-Korintho 15:21, 22.

12. Ang’o momiyo Yesu ne nyaka sandre malich?

12 Muma nyiso kaka Yesu nosandore ka pok otho. Ne ochwade malit, nogure e yath sand, kendo noweye kuom seche moko mondo otho tho malit. (Johana 19:1, 16-18, 30) Ang’o momiyo Yesu ne nyaka sandre malich kamano? En nikech Satan nosewacho ni onge dhano moro amora ma nyalo makore motegno gi Nyasaye ka po ni oyudo sand mager. Yesu nonyiso ayanga ni dhano makare chuth nyalo makore motegno gi Nyasaye kata bed ni isande machal nade. Par ane kaka Jehova ne mor gi Yesu!​—Ngeche 27:11; som Weche Momedore namba 15.

13. Ere kaka ne ochiw misango mar waro dhano?

13 Ere kaka ne ochiw misango mar waro dhano? Yesu nomiyo Wuon mare ngimane makare chuth. Jehova noweye ma jowasike onege. Mano notimore tarik 14, e dwe mar Nisan higa mar 33 kaluwore gi kalenda mar Jo-Yahudi. (Jo-Hibrania 10:10) Bang’ ndalo adek Jehova nochiere, ok ka en gi del mar dhano, to gi del mar roho. Bang’e ka ne Yesu odok e polo ir Jehova Wuon mare, nochung’ e nyime mochiwo ngimane makare chuth mondo obed misango mar waro dhano. (Jo-Hibrania 9:24) Nikech osechiw misangono,  koro inyalo gonywa a e richo kod tho.​—Som Jo-Rumi 3:23, 24.

KAKA THO MAR YESU NYALO KONYOWA

14, 15. Ang’o ma nyaka watim mondo owenwa richowa?

14 Mich maduong’ie moloyo ma Nyasaye osemiyowa konyowa. We wane ane kaka okonyowa sani gi kaka obiro konyowa e kinde mabiro.

15 Iweyonwa richowa. Ok yot timo gik makare kinde duto. Wan joma orem, to mano miyo seche moko wapo ka wawacho gik ma ok kare kendo timo gik maricho. (Jo-Kolosai 1:13, 14) Ere kaka inyalo wenwa richowa? Onego wayie gi ketho ma watimo kendo wakwa Jehova ng’wono ka wabolore. Ka watimo kamano, to ibiro wenwa richowa.​—1 Johana 1:8, 9.

16. En ang’o ma nyaka watim mondo wabed gi chuny ma ok ketonwa bura?

16 Wabedo gi chuny ma ok ketnwa bura. Chunywa nyalo chandore kata ketonwa bura nikech gima rach ma watimo, kendo wanyalo winjo ni wan mana joma nono. Chunywa ok onego onyosre. Ka wakwayo Jehova mondo owenwa richowa, wabiro bedo gadier ni obiro winjowa mi owenwagi. (Jo-Hibrania 9:13, 14) Jehova dwaro ni wanyise gimoro amora ma chandowa kata nyawo moro amora ma wanyalo bedogo. (Jo-Hibrania 4:14-16) Mano nyalo miyo wabed gi winjruok maber kode.

17. Gin gueth mage ma wanyalo yudo nikech Yesu nothonwa?

17 Wabedo gi geno mar dak nyaka chieng’. “Misach richo en tho, to mich ma Nyasaye chiwo en ngima ma nyaka chieng’ kokalo kuom Kristo Yesu Ruodhwa.” (Jo-Rumi 6:23) Wanyalo dak nyaka chieng’ e ngima maber ma ok watuore nikech Yesu  nothonwa. (Fweny 21:3, 4) Kata kamano, ang’o monego watim mondo wayud guethgo?

KET YIE KUOM MISANGO MA NE NYASAYE OCHIWO

18. Wang’eyo nade ni Jehova oherowa?

18 Par ane kaka iwinjoga sama ng’ato omiyi mich moro maber. Misango mar Yesu e mich maberie moloyo kendo onego wago ne Jehova erokamano kuom miyowa michno. Johana 3:16 nyisowa ni, “Nyasaye nohero piny ahinya mi nochiwo Wuode ma miderma.” Jehova oherowa ahinya kendo mano e momiyo nochiwo Yesu Wuode mohero ahinya. Wang’eyo ni Yesu bende oherowa nikech noyie thonwa. (Johana 15:13) Misango mar Yesu onego onyisi ni Jehova kod Yesu oheri ahinya.​—Jo-Galatia 2:20.

Kaka wamedo ng’eyo Jehova, e kaka wabiro medo bedo osiepene kendo medo here

19, 20. (a) Ere kaka inyalo bedo osiep Jehova? (b) Ere kaka inyalo nyiso ni iyie gi misango mar Yesu?

19 Nikech koro iseng’eyo yo maduong’ ma Nyasaye nyisogo ni oheri, ang’o minyalo timo mondo ibed osiepne? Ok inyal hero ng’at mikiya. Johana 17:3 wacho ni wanyalo ng’eyo Jehova. Sama itimo kamano, ibiro medo here, ibiro dwaro more, kendo ibiro bedo osiepne. Omiyo, dhi nyime puonjori Muma mondo ing’e Jehova.​—1 Johana 5:3.

20 Ket yie kuom misango mar Yesu. Muma wacho ni, “ng’at ma nyiso yie kuom Wuod Nyasaye nigi ngima ma nyaka chieng’.” (Johana 3:36) Ere kaka wanyalo nyiso ni wan gi yie? En ka watimo gima Yesu nopuonjowa ni watim. (Johana 13:15) Wacho awacha ni wayie kuom Yesu ok oromo. Nyaka watim gima nyiso ni wan gi yie. Ndiko mar Jakobo 2:26 wacho niya: “Yie ma onge gi tim . . . otho.”

21, 22. (a) Ang’o momiyo onego wadhi e chokruok mar paro tho Yesu mitimoga higa ka higa? (b) Ang’o ma wabiro puonjore e Sula mar 6 kod 7?

 21 Ber ka idhi e chokruok miparogo tho mar Kristo. E odhiambo mogik ka pok oneg Yesu, nonyiso jootene ni mondo gipar thone. Watimoga kamano higa ka higa e chokruok miparogo tho mar Yesu ma bende iluongo ni “Chiemo Modhiambo mar Ruoth.” (1 Jo-Korintho 11:20; Mathayo 26:26-28) Yesu dwaro ni mondo wapar kaka nochiwo ngimane makare mondo owarwa. Nowacho kama: “Sikuru ka utimo ma mondo uparago.” (Som Luka 22:19.) Sama idhi e chokruok mar paro tho Yesu, inyiso ni iparo misango ma ne ochiw kod hera maduong’ ma Jehova gi Yesu nyisowa.​—Som Weche Momedore namba 16.

22 Misango mar Yesu e mich maduong’ie mogik ma ok nyal pim gi mich moro amora. (2 Jo-Korintho 9:14, 15) Michno biro konyo nyaka ji mang’eny ma osetho. Sula mar 6 kod 7 biro lero kaka mano nyalo timore.