Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR APAR GOCHIKO

Sik Machiegni gi Jehova

Sik Machiegni gi Jehova

1, 2. Wanyalo yudo konyruok kanye?

PAR ane ni iwuotho oko to yamo kutho matek. Piny chako imore, polo mil, kae to omor matek. Mapiyo nono, koth chako chue, kae to imanyo kama dibuogie. Donge inyalo winjo maber ka iyudo kamoro motwo minyalo buokie?

2 Wadak e kinde ma chalo kamano. Gik ma timore e piny medo bedo marach moloyo. Inyalo penjori ni, ‘Ere kama anyalo yudoe konyruok?’ Jandik-zaburi nowacho kama: “Anawach ne Jehova niya: ‘In e kar bwokna kendo ohingana, Nyasacha ma ageno.’” (Zaburi 91:2) Jehova nyalo konyowa sama wan e chandruok moro, kendo osesingonwa gik mabeyo kinde mabiro.

3. Ere kaka Jehova nyalo bedonwa kar buok?

3 Ere kaka Jehova nyalo konyowa? Onyalo konyowa nyagore gi chandruok moro amora ma wan-go, bende, en gi teko moloyo ng’ato ang’ata ma nyalo temo hinyowa. Kata ka po ni gimoro marach otimorenwa sani, wanyalo bedo gadier ni Jehova biro loso gik moko duto obed mabeyo e kinde mabiro. Muma jiwowa ni, ‘waritre e hera mar Nyasaye.’ (Juda 21) Onego wasik ka wan machiegni gi Jehova mondo okonywa e kinde ma wan gi chandruok. Ere kaka wanyalo siko machiegni gi Jehova?

GO NE JEHOVA EROKAMANO NIKECH OHERI

4, 5. Jehova osenyiso ni oherowa e yore mage?

4 Wanyalo siko machiegni gi Jehova mana ka wang’eyo kaka oherowa. Par ane gik moko duto ma  Jehova osetimonwa. Osemiyowa piny majaber mopong’ gi yiende, alode, kod le mopogore opogore. Bende, osemiyowa chiemo ma mit kod pi maler ma wanyalo modho. Kokalo kuom Muma, Jehova osenyisowa nyinge kod kido mabeyo ma en-go. E wi mano, nonyisowa kaka oherowa ka nooro Wuode mohero e piny ka mondo othonwa. (Johana 3:16) Wageno yudo ngima maber e kinde mabiro nikech Yesu nothonwa.

5 Jehova osechungo Pinyruodh Mesia ma en sirkal manie polo ma biro tieko chandruoge duto. Pinyruodhno biro miyo piny obed Paradiso kama ji biro dakie gi mor kod kuwe nyaka chieng’. (Zaburi 37:29) Yo machielo ma Jehova osenyisogo ni oherowa en kuom puonjowa kaka wanyalo dak maber e kindegi. Bende, ojiwowa ni mondo wawuo kode e lamo nikech oikore winjowa kinde duto. Jehova osenyiso maler ni ohero ng’ato ka ng’ato kuomwa.

6. Ere kaka inyalo nyiso ni igoyo ne Jehova erokamano nikech oheri?

6 Ere kaka inyalo nyiso ni igoyo ne Jehova erokamano nikech hera mare? Bed mamor gi gik moko duto mosetimoni. Gima lit en ji mang’eny e kindegi ok go erokamano. Mano e gima notimore ka Yesu nie piny ka. Nitie kinde moro ma Yesu nochango ji apar ma ne nigi tuo mar dhoho to achiel kende e ma noduogo mogoyone erokamano. (Luka 17:12-17) Wadwaro bedo kaka ng’at ma ne oduogo mogoyo ne Yesu erokamano. Onego wago ne Jehova erokamano kinde duto.

7. Onego waher Jehova e yo mane?

7 Wan bende onego waher Jehova. Yesu nonyiso jopuonjrene ni nyaka giher Jehova gi chunygi duto, gi ngimagi duto, kendo gi pachgi duto. (Som Mathayo 22:37.) Mano tiende en ang’o?

8, 9. Ere kaka wanyalo nyiso ni wahero Jehova?

 8 Be wacho awacha gi dhowa ni wahero Jehova oromo? Ooyo. Gik ma watimo biro nyiso ni wahero Jehova gi chunywa duto, gi ngimawa duto, kendo gi pachwa duto. (Mathayo 7:16-20) Muma wacho maler ni wabiro luwo chike Jehova ka wahere gadier. Be timo kamano tek? Ooyo, nikech “chikene ok tek luwo.”​—Som 1 Johana 5:3.

9 Ka waluwo chike Jehova wabiro dak e ngima mopong’ gi mor kod kuwe. (Isaya 48:17, 18) Kata kamano, ang’o ma biro konyowa siko machiegni gi Jehova? We wane ane.

DHI NYIME SUDO MACHIEGNI GI JEHOVA

10. Ang’o momiyo onego idhi nyime ng’eyo Jehova?

10 Ere kaka nichako bedo osiep Jehova? Ning’eyo Jehova kokalo kuom puonjruok Muma kendo nimedo tego osiep manie kindi kode. Inyalo pim osiep manie kindi gi Jehova gi mach maliel. Mondo mach odhi nyime liel, nyaka imed yien e majno. Kamano bende, mondo osiep manie kindi gi Jehova osik kotegno nyaka idhi nyime puonjori e wiye.​—Ngeche 2:1-5.

Osiep manie kindi gi Jehova chalo gi mach ma nyaka medne yien e ka odhi nyime liel

11. Puonj mag Muma biro mulo chunyi e yo mane?

11 Kaka imedo puonjori Muma ibiro ng’eyo gik moko ma biro mulo chunyi ahinya. Ne ane kaka jopuonjre ariyo mag Yesu nowinjo ka ne Yesu leronegi weche mokor manie Muma. Ne giwacho niya: “Donge a chunywa oil ahinya sama ne owuoyo kodwa e ndara, ka noelonwa tiend Ndiko?”​—Luka 24:32.

12, 13. (a) Ang’o ma ok diher ni otimre ne hera miherogo Nyasaye? (b) Inyalo timo ang’o mondo hera ma iherogo Jehova osik kotegno?

12 Nyalo bedo ni in bende ne ibedo mamor ka ne  ichako winjo tiend weche manie Muma mana kaka jopuonjre Yesu bende ne mor ahinya ka ne giwinjo tiend weche manie Ndiko. Mano nokonyi ng’eyo Jehova kendo here. Ok diher ni herano odog chien.​—Mathayo 24:12.

13 Ka isebedo osiep Nyasaye, nyaka item matek mondo osiep manie kindu obed motegno. Nyaka idhi nyime puonjori e wi Jehova kod Yesu kendo ipar matut gik mipuonjori kod kaka inyalo tiyo kodgi e ngimani. (Johana 17:3) Sama isomo kata ipuonjori Muma, penjri niya: ‘Wachni puonja ang’o e wi Jehova? Ang’o momiyo onego ahere gi chunya duto kod ngimana duto?’​—1 Timotheo 4:15.

14. Ere kaka lamo miyo hera mwaherogo Jehova bedo motegno?

14 Ka in gi osiepni moro mihero, wuoyo kode kinde  ka kinde miyo osiep manie kindu medo bedo motegno. E yo machal kamano, wuoyo gi Jehova e lamo kinde ka kinde tego hera miherego. (Som 1 Jo-Thesalonika 5:17.) Lamo en mich makende ma Wuonwa manie polo omiyowa. Onego wawuo kode koa e chunywa kinde duto. (Zaburi 62:8) Ok onego wanwo lamo ma wamako e wiwa, weche mwawacho onego owuog e chunywa gadier. Ka wadhi nyime puonjore Muma kendo lemo koa e chunywa, mano biro miyo hera mwaherogo Jehova obed motegno.

WUO GI JOMOKO E WI JEHOVA

15, 16. Ineno nade tij lendo?

15 Ka wadwaro siko ka wan machiegni gi Jehova, nyaka wawuo gi jomoko e wi gik ma wayiego. Wuoyo gi jomoko e wi Jehova en thuolo majaber. (Luka 1:74) Kendo en ting’ ma Yesu nomiyo Jokristo madier duto. Ng’ato ka ng’ato kuomwa onego oyal wach maber mar Pinyruodh Nyasaye. Be isetimo mano?​—Mathayo 24:14; 28:19, 20.

16 Jaote Paulo nokawo mapek tij lando wach maber to mano e momiyo ne oluongo tijno ni ‘mwandu makende.’ (2 Jo-Korintho 4:7) Tich maduong’ie moloyo minyalo timo en wuoyo gi jomoko e wi Jehova. Mano en yo achiel mar tiyo ne Jehova kendo omor ahinya gi tich mitimono. (Jo-Hibrania 6:10) Tij lendo nyalo konyi kendo onyalo konyo joma ilendonegi nikech omiyo ubedo machiegni gi Jehova kendo ubiro yudo ngima ma nyaka chieng’. (Som 1 Jo-Korintho 15:58.) Be nitie tich moro machielo ma nyalo miyi mor moloyo tij lendo?

17. Ang’o momiyo tij lendo onego otim mapiyo?

 17 Tij lendo en tich monego otim mapiyo ahinya. Onego ‘wayal wach’ maber kendo ‘wasik ka watime e okang’ mapiyo ahinya.’ (2 Timotheo 4:2) Ji onego owinj wach Pinyruodh Nyasaye. Muma wacho kama: “Odiechieng’ maduong’ mar Jehova chiegni! Ochiegni ahinya kendo obiro mapiyo!” Giko ‘biro chopo e kindene!’ (Zefania 1:14; Habakuk 2:3) Machiegnini, Jehova biro ketho piny ma Satan lochoeni. Ka pok mano otimore, dhano onego ong’e wachno mondo giyier ka be gibiro tiyo ne Jehova.

18. Ang’o momiyo wachokore kanyachiel gi Jokristo wetewa?

18 Jehova dwaro ni walame kaachiel gi Jokristo wetewa. Muma wacho niya: “Wadewreuru mondo wajiw hera kod timbe mabeyo, ma ok wajwang’ bedo e chokruogewa kanyachiel mana kaka jomoko osebet gi timno, to wajiwreuru, to moloyo sa muneno ni chieng’no medo sudo machiegni.” (Jo-Hibrania 10:24, 25) Onego watim duto ma wanyalo mondo wadhi e chokruoge duto. Sama wan e chokruoge wajiwore gi jowetewa.

19. En ang’o ma nyalo konyowa hero Jokristo wetewa?

19 Ka idhi e chokruoge, ibiro yudo osiepe mabeyo ma nyalo konyi tiyo ne Jehova. Ibiro romo gi owete gi nyimine ma temo matek mondo gilam Jehova mana kaka in bende itimo. Gin bende girem kendo gin gi nyawo moko. Sama gichwanyi, ikri weyonegi. (Som Jo-Kolosai 3:13.) Kinde duto, ket pachi kuom kido mabeyo ma owete gi nyimine nigo nikech mano biro konyi dhi nyime herogi kendo sudo machiegni gi Jehova.

 NGIMA MADIER

20, 21. “Ngima madier” en ngima machal nade?

20 Jehova dwaro ni osiepene duto obed gi ngima maber. Muma puonjo ni kinde mabiro wabiro bedo gi ngima maberie moloyo masani.

Jehova dwaro ni ibed gi “ngima madier.” Be ibiro yude?

21 E kinde mabiro ok wabi dak mana kuom higni 70 kata 80 kende, to wabiro dak nyaka chieng’. Wabiro bedo gi “ngima ma nyaka chieng’” e Paradiso kama kuwe gi mor biro betie kendo tuoche ok nobedie. Mano e “ngima madier” ma Muma wuoye. Jehova osingo ni obiro miyowa ngima madierno mana ka watimo duto ma wanyalo mondo ‘wamake matek.’​—1 Timotheo 6:12, 19.

22. (a) Ere kaka wanyalo ‘mako matek ngimano ma en ngima madier’? (b) Ang’o momiyo inyalo wach ni ok wanyal yudo ngima madier gi tekrewa wawegi?

22 Ere kaka wanyalo ‘mako matek ngimano ma en ngima madier’? Nyaka ‘watim gik mabeyo’ mondo ‘wabed jomwandu e timbe mabeyo.’ (1 Timotheo 6:18) Mano nyiso ni onego wati gi puonj ma wayudo e Muma. Kata kamano, ok wanyal yudo ngima madier gi tekrewa wawegi. Tiende ni, ok wanyal tiyo matek machop kama iwacho ni wawinjore yudo ngima ma nyaka chieng’. Mano en nikech ngimano en mich ma Jehova miyo jotichne nono nikech “ng’wono mogundho” ma en-go. (Jo-Rumi 5:15) Wuonwa manie polo dwaro ahinya miyo jotichne mohere michno.

23. Ang’o momiyo onego itim yiero makare sani?

23 Penjri niya, ‘Be alamo Nyasaye e yo moyiego?’ Ka po ni ifwenyo ni dwarore ni itim lokruoge moko, onego itimgi mapiyo. Ka waketo genowa kuom Jehova kendo watimo duto ma wanyalo mondo waluw chikene, Jehova biro bedo kar buokwa. Obiro rito joge mohere  e kinde giko piny Satan monjaworeni. Kae to, Jehova biro miyowa thuolo mar dak e Paradiso nyaka chieng’ mana kaka ne osesingo. Kitimo yiero makare sani, ibiro yudo ngima madier!