Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 46

Gik ma Notimore e Got Karmel

Gik ma Notimore e Got Karmel

Dhoudi apar ma ne ni e bwo pinyruodh Israel ne nigi ruodhi maricho ahinya, to ruoth ma ne rachie moloyo ne en Ahab. Nokendo Jezebel, dhako ma timbene ne richo ahinya, kendo ma ne lamo Baal. Ahab gi Jezebel nopong’o Israel gi lamo mar Baal, kendo ne ginegoga jonabi mag Jehova. Jehova ne okawo okang’ mane? Ne ooro janabi Elija ir Ahab gi wach moro.

Elija ne onyiso Ruoth Ahab gima Jehova ne onyise, ni koth ne ok dhi chue e piny Israel. Oro ne dhi kwako Israel duto. Puothe ne ok onyago gimoro amora kuom higni mokalo adek, kendo kech nokayo ji marach. Bang’e, Jehova ne ooro Elija ir Ahab kendo. Ahab ne onyise niya: ‘Ichando ji! Nee masira misekelonwa.’ Elija nodwoke niya: ‘An ok e ma atamo koth chue. Un e ma ukelo masirani nikech ulamo Baal. Daher ni watim gimoro ma biro nyiso ni Nyasaye madier en ng’a. Tim kama: Chok ji kaachiel gi jonabi mag Baal e Got Karmel.’

Ji ne ochokore e Got Karmel, kae to Elija nonyisogi niya: ‘Yieruru gima udwaro. Ka Jehova e Nyasaye madier, to luweuru. To ka Baal e nyasaye madier, luweuru. Uwinjo, timuru kama: Jonabi 450 mag Baal oik ne nyasachgi misango, kendo gilame mondo owinjgi. An be abiro iko misango ne Jehova, kendo abiro kwaye mondo owinja. Nyasaye ma biro kelo mach ma wang’ misango, e Nyasaye madier.’ Ji ne oyie gi wachno.

Jonabi mag Baal ne oloso misango. Ne gilamo nyasachgi odiechieng’ mangima ka giwacho niya: ‘Yaye Baal, winjwa!’ Ka ne Baal ok odwoko lamo margi, Elija ne ojarogi ka wacho niya: ‘Luongeuru matek. Samoro onindo motwaro atwara, kendo odwaro ni ng’ato ochiewe.’ Ne gilamo nyasachgi nyaka odhiambo, to ne ok oduokogi. Piny ne oling’negi thi!

Elija ne oketo misango ma ne oseiko e altar, kendo ne oolo pi mopong’o altar. Kae to nolemo kama: ‘Jehova, kiyie, to mi ji ong’e ni in e Nyasaye madier.’ Mana ka diemo wang’, Jehova ne ooro mach mowang’o misango  ma ne Elija oloso. Ji nokok matek niya: ‘Jehova e Nyasaye madier.’ Elija nowacho niya: ‘Kik uwe jonabi mag Baal otony kata achiel!’ Chieng’no, ne oneg jonabi 450 mag Baal.

Ka ne bor polo moro matin onenore, Elija ne onyiso Ahab niya: ‘Koth maduong’ biro. Idh gachi iring matek idog dala.’ Polo nodudo, yamo nochako kutho, kendo koth maduong’ ne ochako chue. Gikone, oro ne orumo. Ahab noringo matek gi gache kar nyalone. Jehova nokonyo Elija mi noringo matek mokalo nyaka gach Ahab! Be gik ma ne otimorego ne nyiso ni chandruoge mag Elija koro norumo. We wane ane.

“Ni mondo ging’e ni in, ma nyingi Jehova, in kendi e Ng’a ma Malo Chutho e piny ngima.”​—Zaburi 83:18