Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 42

Jonathan ne Jachir Kendo Nomakore gi Jehova kod Daudi

Jonathan ne Jachir Kendo Nomakore gi Jehova kod Daudi

Jonathan ma ne en wuod Saulo maduong’ ne en jalweny ma jachir. Nitie kinde ma Daudi nowacho ni Jonathan ne timo gik moko piyo ka otenga, kendo ni noratego ka sibuor. Chieng’ moro, Jonathan ne oneno jolweny moko mag Jo-Filistia e wi got. Ne onyiso ng’at ma ne ting’onega ligangla niya: ‘Wabiro monjogi mana ka Jehova omiyowa ranyisi. Ka Jo-Filistia onyisowa ni waidh malo, koro wang’eyo gima onego watim.’ Jo-Filistia nogoyo koko niya: ‘Idhuru mondo watieku!’ Omiyo, Jonathan gi ng’at ma ne ting’one ligangla ne oidho ma ginego jolweny 20 mag Jo-Filistia.

Nikech Jonathan e ma ne en wuoyi makayo e od Saulo, en e ma nonego obed ruoth bang’ Saulo. Kata kamano, Jonathan ne ong’eyo ni Jehova ne oseyiero Daudi mondo e ma obi obed ruoth bang’ Saulo, kendo ne ok omako kode sigu. Jonathan gi Daudi ne obedo osiepe  ahinya. Ne gisingore ni ne gidhi bedo gimoro achiel. Jonathan ne omiyo Daudi lawe, liganglane, aserene, kod msibe mondo onyis ni adier Daudi ne en osiepne ma ti ma ta.

Ka ne Daudi oringo nikech Saulo, Jonathan nodhi ire mowacho ne niya: ‘Bed gi teko, kik iluor. Jehova oseyieri mondo ibed ruoth. Kata mana wuonwa be ong’eyo mano.’ Donge diher bedo gi osiep maber kaka Jonathan?

Jonathan ne konyoga Daudi kata obedo ni nong’eyo ni timo mano ne nyalo kelo hinyruok kata tho ne en owuon. Nong’eyo maber ni Ruoth Saulo ne dwaro nego Daudi, kata kamano, pod ne owacho ne ruoth niya: ‘Biro bedo richo maduong’ kinego Daudi, nikech onge gima otimo marach.’ Saulo ne iye owang’ matek ndi. Bang’ higni moko, Saulo gi Jonathan ne otho e lweny.

Bang’ ka Jonathan ne osetho, Daudi ne omanyo Mefibosheth ma ne en wuod Jonathan. Ka ne Daudi oyude, ne onyise kama: ‘Nikech wuonu ne en osiepna ahinya, abiro riti e ngimani duto. Ibiro dak e oda kae, kendo ibiro chiemo koda e mesana.’ Daudi ne wiye ok owil gi osiepne ma Jonathan.

“Uherru ng’ato gi ng’ato mana kaka aseherou. Onge ng’at ma nigi hera maduong’ ma loyo ma: ni ng’ato chiwo ngimane nikech osiepene.”​—Johana 15:12, 13