Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 43

Richo ma Ruoth Daudi Notimo

Richo ma Ruoth Daudi Notimo

Ka ne Saulo otho, Daudi ne obedo ruoth. Ne en jahigni 30. Bang’ ka nosebedo ruoth kuom higni moko, notimo gimoro marach ahinya. Chieng’ moro godhiambo ka ne en malo e wi tado, nopo koneno dhako moro ma jaber. Daudi ne onono mi oyudo ni dhakono ne nyinge Bathsheba, kendo ni ne en chi jalweny miluongo ni Uria. Daudi nooro wach mondo oluongne Bathsheba. Ka nobiro, Daudi nonindo kode mi omako ich. Daudi notemo pando gima notimono. Nonyiso jatend lweny mondo oket Uria nyime sama gikedo, kendo ni jolweny mamoko odog chien mondo jowasikgi oneg Uria. Ka noseneg Uria e lweny, Daudi ne okendo Bathsheba.

Jehova ne oneno gik maricho ma ne otimorego te. Ne odhi kawo okang’ mane? Ne ooro janabi Nathan ir Daudi. Nathan ne owacho ne Daudi kama: ‘Jamoko moro ne nigi rombe mang’eny, to ne nitie jachan moro ma ne nigi rombo achiel kende ma ne ohero ahinya. Jamokono ne omayo jachanno rombone achielno.’ Daudi iye ne owang’ matek, mi owacho ni: ‘Jamokono onego otho!’ Nathan nonyiso Daudi ni: ‘In e jamokono!’ Daudi ne owinjo malit ahinya e chunye, mi onyiso Nathan niya: ‘Asetimo richo e wang’ Jehova.’ Richo ma Daudi notimono nokelone chandruok mang’eny kaachiel gi joode. Kata obedo ni Jehova ne okumo Daudi, pod ne oyiene dhi nyime bedo mangima nikech noyie kethone, kendo ne obolore.

Daudi ne gombo ahinya gero ne Jehova hekalu, to Jehova ne oyiero wuod Daudi ma nyinge Solomon mondo e ma bang’e oger hekaluno.  Daudi ne ochako iko gik ma ne dhi konyo Solomon e gero hekaluno. Nowacho niya: ‘Jehova owinjore gi hekalu mondisore maber. Nikech Solomon pod tin, abiro konye iko gik mobiro tiyogo e gero hekalu.’ Daudi nochiwo pesane mang’eny ahinya mondo obi otigo e gedo. Noiko jotich molony. Nochoko dhahabu gi mula, kod bepe ma wuok Turo gi Sidon. Ka ne ochiegni tho, nomiyo Solomon plan mar gero hekaluno. Nonyiso Solomon kama: ‘Jehova nonyisa mondo andikni plan-ni. Jehova biro konyi. Kik iluor. Bed gi teko kendo iti gi kinda.’

“Ng’a maumo richone ok noyud hawi; to ng’a mahulogi, mi oweyogi, nokeche.”​—Ngeche 28:13