Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 37

Jehova Owuoyo gi Samuel

Jehova Owuoyo gi Samuel

Eli ma ne en Jadolo Maduong’ ne nigi yawuoyi ariyo ma ne tiyo kaka jodolo e tabenakel. Yawuotego niluongo ni Hofni gi Finehas. Ne ok giluw chike Jehova, kendo ne gitimo ne ji gik ma ok beyo. Ka ne Jo-Israel okelo ne Jehova misengni, Hofni gi Finehas ne yiero mana ring’o machwe mondo gicham. Eli nong’eyo maber gima yawuotego ne timo, to ne ok okawo okang’ mar rieyogi. Be Jehova ne dhi yie mondo timbe marichogo odhi nyime?

Kata obedo ni Samuel ne tin ne Hofni gi Finehas, Samuel ne ok oluwo timbegi. Jehova ne omor ahinya gi Samuel. Chieng’ moro gotieno ka ne Samuel nindo, ne owinjo ka ng’ato luonge. Ne ochiewo moringo odhi ir Eli. Nonyiso Eli kama: ‘Asebiro.’ To Eli ne onyise ni: ‘An ok aluongi, dog inindi.’ Samuel ne odok nindo. Ne owinjo ka ng’ato luonge kendo, kata kamano ka ne odok ir Eli, Eli ne owacho ni en ne ok oluonge. Ka ne Samuel owinjo dwolno mar adek mi odok ir Eli, Eli ne ofwenyo ni nyaka bed ni Jehova e ma ne luongo Samuel. Ne onyiso Samuel ni ka owinjo dwolno kendo, to owach ni, ‘Wuo, Jehova. Jatichni winji.’

Samuel ne odok e nindo. Kae to ne owinjo ka ng’ato luonge kendo ni: ‘Samuel! Samuel!’ Samuel ne odwoko ni: ‘Wuo, jatichni winji.’ Jehova ne onyise kama: ‘Nyis Eli ni adhi kume gi joode duto. Ong’eyo maber ni  yawuote timo gik maricho e tabenakel, to ong’iyo ang’iya.’ Ka piny ne oru, Samuel noyawo dhoudi mag tabenakel mana kaka ne otimoga pile. Ne oluor nyiso Jadolo Maduong’ gima ne Jehova owacho. Kata kamano, Eli noluonge mopenje niya: ‘Wuoda, ang’o ma Jehova ne onyisi? Nyisa anyisa.’ Samuel ne onyiso Eli weche duto ma ne Jehova owacho.

Kaka Samuel ne medo dongo, Jehova ne odhi nyime konye. Jo-Israel duto te nong’eyo ni Jehova ne oseyiero Samuel mondo obed janabi kendo jang’ad bura.

“Par . . . Jachwechni ka podi in rawera.”​—Eklesiastes 12:1