Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 35

Hanna Nolemo Kokwayo Jehova Nyathi

Hanna Nolemo Kokwayo Jehova Nyathi

Ja-Israel moro ma ne iluongo ni Elkana ne nigi mon ariyo ma ne gin Hanna gi Penina. Elkana ne ohero Hanna ahinya. Penina ne ohero jaro Hanna nikech Hanna ne onge nyathi to Penina ne nigi nyithindo mang’eny. Higa ka higa, Elkana ne dhiga lemo e tabenakel ma ne ni Shilo ka en gi joode duto. Chieng’ moro ka ne gin kuno, Elkana ne oneno ka jaode ma Hanna okuyo marach. Ne owachone niya: ‘We ywak Hanna. Aheri malich.’

Bang’ mano, Hanna ne odhi kar kende mondo olem. Ne oywak malit kosayo Jehova mondo okonye. Ne osingore kama: ‘Jehova, kimiya nyathi ma wuoyi, abiro chiwonigo mondo otini kuom ngimane duto.’

Ka Eli Jadolo Maduong’ noneno Hanna ka dhoge tetni kendo ofiko ume, Eli noparo ni Hanna nomer. Hanna nonyise niya: ‘Ooyo ruodha, ok amer. An gi chandruok maduong’, kendo mano e gima anyiso Jehova.’ Eli nofwenyo ni ne ohango ne Hanna wach, kendo ne onyise kama: ‘Nyasaye mondo omiyi gima idwarono.’ Hanna ne owinjo ka en gi kue e chunye, kendo noa malo modhi. Ka ne higa achiel pok orumo, Hanna ne onyuolo wuoyi, mochake ni Samuel. Nyaka bed ni wachno ne omoro Hanna ndi, donge?

 Hanna wiye ne ok owil gi gima ne osingo ne Jehova. Ka ne Samuel en jahigni ma ok tin ne adek, min-gi ne otere mondo oti e tabenakel. Ne onyiso Eli kama: ‘Jehova odwoko lamona. Ma e wuoyi ma ne akwaye. Daher chiwe mondo oti ne Jehova kuom ngimane duto.’ Elkana gi Hanna ne limoga Samuel higa ka higa kendo ne giterone lewni manyien. Bang’e, Jehova nomedo Hanna nyithindo mamoko abich—yawuoyi adek gi nyiri ariyo.

“Sikuru ka ukwayo, to nomiu; sikuru ka umanyo, to unuyud.”​—Mathayo 7:7