Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 25

Tabenakel ma ne Jo-Israel Lamoe Jehova

Tabenakel ma ne Jo-Israel Lamoe Jehova

Ka ne Musa ni e wi Got Sinai, Jehova nonyise ni oger hema moro makende ma ne Jo-Israel nyalo lamee. Hemano ne iluongo ni tabenakel. Ne en hema ma ne ginyalo dargo sa asaya.

Jehova nowacho ne Musa kama: ‘Nyis ji mondo gichiw gimoro amora ma nyalo konyo e gero tabenakel.’ Jo-Israel ne ochiwo dhahabu, fedha, mula, kod kite mamoko mabeyo. Ne gikelo bende yie jamni, pamba, piend jamni, kod gik mamoko mang’eny. Ne gichiwo gik mang’eny ahinya mochopo kama Musa nonyisogi niya: ‘Koro oromo! Kik umedi.’

Chwo kod mon mang’eny ma ne olony e tije mopogore opogore ne okonyo e gero tabenakel. Jehova ne omiyogi rieko mar timo tijno. Moko kuomgi ne tweng’o, moko ne chueyo otembni, to moko ne mino usi. Moko to ne pango kite, jomoko ne loso gige dhahabu, ka moko to ne payo bepe.

Ne gigero tabenakel mana kaka Jehova ne ochikogi. Ne giloso pasia maber ma ne opoggo kind Kama Ler kod Kama Ler Moloyo. E i Kama Ler Moloyo ne oketie sandug singruok. Sandugno ne olos gi bao kod dhahabu. E i Kama Ler ne oketie gimoro molos gi dhahabu to ne iketoe teyni. Kanyo bende ne nitie mesa kod kendo miwang’oe ubani kata gik ma nigi suya mamit. E laru mar tabenakel ne nitie besen molos gi mula kod kendo maduong’ mar misango. Sandug singruok ne paro ne Jo-Israel kaka ne gisingore ne Jehova ni ne gidhi luwo chikene.

 Jehova ne oyiero Harun kod yawuote mondo giti e tabenakel kaka jodolo. Ne onego girit tabenakel kendo gichiw ne Jehova misengni. Harun jadolo maduong’ kende e ma ne oyiene donjo Kama Ler Moloyo. Ne odonjoga kanyo dichiel higa ka higa mondo ochiw misango nikech richone owuon, richo joode, kod richo mag Jo-Israel duto.

Higa achiel bang’ wuok Misri, Jo-Israel ne otieko gero tabenakel. Koro ne gin gi kama ber ma ne ginyalo lamoe Jehova.

Jehova ne onyiso ni ne omor gi tabenakelno, kendo ne omiyo bor polo onenore e wi tabenakel. Sa asaya ma ne bor polono onenore e wi tabenakel, Jo-Israel ne chungo wuodhgi kendo ne gidak kanyo kuom kinde. To ka ne borno owuok, gin be ne gidhi nyime gi wuodhgi. Ne gigonyoga tabenakel kendo ting’e ka giluwo bor polono.

“Eka gikanyono ne awinjo dwol moro maduong’ moa e kom-lojno ka wacho niya: ‘Neuru! Hema mar Nyasaye koro nigi dhano, kendo obiro dak kodgi, mi ginibed joge. Mi Nyasaye owuon nobed kodgi.’”​—Fweny 21:3