Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 26

Chwo 12 ma ne Odhi Nono Kanaan

Chwo 12 ma ne Odhi Nono Kanaan

Jo-Israel ne owuok Got Sinai, kendo ne gikalo Paran mi gichopo kama iluongo ni Kadesh. Ka ne gin kanyo, Jehova ne onyiso Musa kama: ‘Or chwo 12 mondo gidhi ginon piny Kanaan, ma abiro miyo Jo-Israel. Dhoudi 12 mag Israel onego ogol dichwo achiel achiel.’ Musa ne oyiero chwo 12 mowachonegi kama: ‘Dhiuru Kanaan unon ka be lowo ma kuno nyalo nyago chiemo maber. Nonuru joma odak kuno bende, ka be gitegno koso ginyap, kod ka be gidak e hembe koso e taonde.’ Chwo apar gariyogo ne odhi Kanaan. Ne gin Kaleb, Joshua, kod chwo apar mamoko.

Bang’ ndalo 40, ne giduogo ka giting’o mzabibu kod olembe mamoko mopogore opogore. Ne gichiwo ripot ma chalo kama: ‘Pinyno ber, en mana ni joma odak kuno gin roteke, kendo ohinga mag taondegi boyo ahinya.’ Kaleb to ne owacho kama: ‘Wanyalo loyogi ma wakaw pinyno. Wadhiuru ma ok wadeko!’ Be ing’eyo gimomiyo Kaleb ne owacho kamano? En nikech Kaleb gi Joshua nogeno kuom Jehova. Chwo apar mamoko to ne owacho kama: ‘Ooyo! Joma odak kuno gin roteke, kendo gin robede! Wachalo mana dede e nyimgi.’

Chuny Jo-Israel ne onyosore. Ne gichako ng’ur ka giwacho niya: ‘Wayieruru ng’at machielo mondo otelnwa wadog Misri. Ere tiende dhi Kanaan mondo onegwa kayiem?’ To Joshua gi Kaleb nowacho ne ji niya:  ‘Winjuru Jehova, kik uluor. Jehova biro ritowa.’ Kata kamano, Jo-Israel ne ok owinjo wachno. Ne gidwaro kata mana nego Joshua gi Kaleb.

Jehova ne otimo ang’o? Ne onyiso Musa kama: ‘Bang’ timo ne Jo-Israel gik mabeyo mang’eny kama, e ma pod gitamore winja! Kuom mano, gibiro dak e thim kuom higni 40 nyaka githo. Mana nyithindgi kaachiel gi Joshua kod Kaleb e ma biro dak e piny ma ne asingora ni abiro miyogi.’

“Ang’o momiyo uluor kamano un joma nigi yie matin-gi?”​—Mathayo 8:26