Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

Weche Michakogo Kare mar 5

Weche Michakogo Kare mar 5

Dweche ariyo bang’ ka Jo-Israel noseng’ado Nam Makwar, ne gichopo e Got Sinai. Ka gin kanyo, Jehova notimo singruok kodgi mondo gibed ogandane makende. Ne oritogi maber kendo miyogi gik ma ne ginyalo konyorego, kaka manna, lewni ma ne ok ti, to gi kuonde dak. Ka in janyuol, kony nyathini mondo one gimomiyo Jehova ne oketo ne Jo-Israel chenro mar bedo gi Chike, tabenakel, kod jodolo. Jiw gimomiyo dwarore ni watim gik ma wasingo, wabolre, kendo wamakre gi Jehova.

MA YUDORE KAE

SULA MAR 23

Jo-Israel Osingore ne Jehova

Jo-Israel ne otimo singo moro makende gi Nyasaye ka ne gin e tie Got Sinai.

SULA MAR 24

Ne Giketho Singo

Sama ne imiyo Musa Chike Apar e wi got, Jo-Israel to ne timo richo maduong’ ahinya.

SULA MAR 25

Tabenakel ma ne Jo-Israel Lamoe Jehova

E i hema makendeno ne oketie sandug singruok.

SULA MAR 26

Chwo 12 ma ne Odhi Nono Kanaan

Joshua gi Kaleb ne opogore ahinya gi chwo apar mamoko ma ne oorgigo nono piny Kanaan.

SULA MAR 27

Ne Ging’anyo ne Jehova

Kora, Dathan, Abiram, kod ji mamoko 250 ne ok ong’eyo wach moro maduong’ e wi Jehova.

SULA MAR 28

Punda mar Balaam Owuoyo

Pundano ne neno gimoro ma Balaam to ne ok ne.