Kal idhi e weche manie iye

Kal idhi kama ochanie weche mantie

 SULA MAR 22

Hono ma Notimore e Nam Makwar

Hono ma Notimore e Nam Makwar

Mapiyo nono ka ne Farao owinjo ni Jo-Israel ne osewuok Misri, ne oloko pache kowacho ni ne ok onego owe Jo-Israel wuogi. Nochiko jolwenyge kama: ‘Ikuru farese gi geche mondo walawgiuru! Ne ok owinjore wayienegi wuok.’ Ne gichako lawo Jo-Israel.

Jehova ne otayo Jo-Israel kotiyo gi bor polo godiechieng’, to gotieno notiyo gi mach. Notayogi nyaka e Nam Makwar, kae to nonyisogi ni gibwor e dho nam kanyo.

Jo-Israel ne oting’o wang’gi mi gineno Jo-Misri ka biro bang’gi. Ne gichalo joma odiwo. Ne ok ginyal ringo ka gichomo mbele nikech nam ne ni e nyimgi, to be ne ok ginyal dok chien nikech kono e ma Farao gi lange ne ae. Ne giywak ne Musa niya: ‘Wadhi tho! Ne ok onego igolwa Misri.’ To Musa nodwokogi niya: ‘Kik uluor. Rit une kaka Jehova biro resowa.’ Wechego nyiso ni Musa nogeno ahinya kuom Jehova, donge?

Jehova ne onyiso Jo-Israel mondo giwuog gidhi nyime gi wuoth. E otienono, Jehova noketo bor polocha e kind Jo-Israel gi Jo-Misri. Kuma Jo-Misri ne nitie notimo mudho. To kuma Jo-Israel ne nitie to ne nigi ler.

 Jehova ne onyiso Musa mondo orie lwete e wi nam. Kae to Jehova ne omiyo yamo mager ahinya okudho otieno duto. Nam ne obarore nyadiriyo ma oloso yo e dier nam. Jo-Israel tara gi tara ne owuotho e lowo motwo ma ne ni e dier nam ka gichomo loka machielo.

Farao gi joge noluwo Jo-Israel nyaka e dier nam iye-iye. Kae to Jehova ne omiyo Farao gi joge ochako chochni e kindgi. Ne ogolo tiend gechegi. Jolweny mag Farao nokok kama: ‘Wawuoguru kae piyo-piyo, nikech Jehova kedo ne Jo-Israel.’

Jehova nonyiso Musa niya: ‘Rie badi e nam.’ Gikanyono, pi ma nochung’no nodok e wang’e mi oumo jolweny mag Jo-Misri. Onge kata ng’ato achiel kuomgi ma ne otony.

Oganda maduong’ ma koro ne oseng’ado nam ne opako Nyasaye ka giwer kama: ‘Wer ne Jehova, nikech oseyudo duong’ ahinya. Osediro farese kod joriemb-farese e nam.’ Sama ne ji wer, mon ne omiel ka gigoyo gige thum. Ji duto ne mor ahinya nikech koro ne oseresgi.

“Eka mondo wabed gi chir maduong’ kendo wacho niya: ‘Jehova e jakonyna; ok analuor gimoro. En ang’o ma dhano ditimna?’”​—Jo-Hibrania 13:6